×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В пъти над допустимото, замърсени с мед и олово води се леели от Регионалното депо.. Featured

Неделя, 13 Януари 2019 01:38


Тук са данни от усвояването на милиони европейски и наши пари Има ли наказан някой. Май няма...Врежима и ножа, и хляба! .В Наказателното постановление за 2500 лева, проверяващите не поставили дори датата на извършеното нарушение, твърди съдът...а иначе. А иначе дата си има...Ама...
Цитираме...

"...на 20.04.2018г. били взети проби от три мониторингови пункта,
иднивидуализирани със съответните координати и местоположение,
които били изпратени за анализ на акредитирана лаборатория „***“
към „***“ ООД – С. От направените в лабораторията физико-химични
анализи се установило, че взетите от мониторингов пункт 2 и 3
водни проби от повърхностните води показват превишения на
установените в условие 10.3.1.1. индивидуални емисионни
ограничения по показателите „Неразтворени вещества“, „Мед“ и
„Олово“, както следва:

1. За мониторингов пункт 2

- „Неразтворени вещества“ - 292 мг/л при ИЕО 50 мг/л,

- „Мед“ - 4,6 мг/л при ИЕО 0,1 мг/л и

- „Олово“ – 0,123 мг/л при ИЕО 0,05 мг/л.

2. За мониторингов пункт 3

- „Неразтворени вещества“ - 288 мг/л при ИЕО 50 мг/л,

- „Мед“ - 4,9 мг/л при ИЕО 0,1 мг/л и

- „Олово“ – 0,126 мг/л при ИЕО 0,05 мг/л.

РИОСВ пуска Наказателно постановление. Районният съд отменя
наложената глоба 2200 лева на кмета на Ямбол
http://yambol.court-bg.org/img/File/Nov%202018/00704518_881a3118.htm


Какво е решил окончателно АС-Ямбол на 18 декември няма данни, защото Решението не е публикувано.
Най-вероятно обаче се е съгласил с колегите си от ЯРС. Амане е публикувано...
Ето мотивите за отмяната на глобата от 2500 лева. 

НП е незаконосъобразно и следва да се отмени на процесуално основание, тъй като в процедурата по установяване на нарушението и налагане на наказанието са допуснати особено съществени нарушения на установените в чл.42, т.3, т.4 и т.5 и в чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН правила. По-конкретно, в АУАН и НП не е посочена ясно дата на извършване на нарушението, актът и НП не съдържат описание на съставомерни обстоятелства, респ. и посочените обстоятелства не съответстват на приложения закон. Освен това, в развилото се АНП към отговорност е привлечено лице, което не е субект на твърдяното деяние и вмененото нарушение.

Както се посочи, с атакуваното НП жалбоподателят е прилвлечен към административнонаказателна отговорност като физическо лице, в качеството му на Кмет на Община Я., за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, за което е санкциониран с налагане на глоба, в хипотезата на чл.200, ал.1, т.2 от същия закон.

Посочената и от актосъставителя и от АНО за нарушена разпоредба - тази на чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, гласи, че: „Водоползвателите – титуляри на разрешителни имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС.“. От съдържанието на текста е видно, че нормата съдържа два фактически състава, тъй като установява две задължения – първо, за изпълняване условията на разрешителните, издадени по реда на Закона за водите, и второ, за изпълняване условията на комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС, както е в настоящия случай. Пак от нормата е видно, че и двете задължения са установени по отношение на определени правни субекти. Т.е., нарушението се характеризира с особени качества на субекта, и отговорност за това нарушение може да носи само лице (физическо или юридическо) „водоползвател – титуляр на разрешително“, или водоползвател, който е и титуляр на разрешително. В АУАН и в НП обаче, липсват факти относно обстоятелствата, свързани с особените качества на субекта, както и такива, от които да се направи извод, че именно жалбоподателят, в качеството си на Кмет на Община Я., е водоползвател и титуляр на разрешително. Нещо повече, от изисканото и приложено по делото Комплексно разрешително № 225-Н0/2008г. се установява, че негов титуляр (Оператор/Притежател на разрешителното) е друго лице - Община Я.

Според приложената от АНО административнонаказателна разпоредба на чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите, се наказва с глоба или имуществена санкция, съответно физическо и юридическо лице, което ползва водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изгражда такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното. В АУАН и в НП отново липсват каквито и да било факти за извършени от жалбоподателя, и то в качеството му на физическо лице действия, които могат да се определят като „ползване“ или „изграждане“ на воден обект, водностопанско съоръжение или система. Отразените в АУАН и в НП факти, че жалбоподателят „не изпълнява Условие 10.3.1.1. от Комплексно разрешително № 255-Н0/2008г., издадено на Община Я.“, е крайно недостатъчно и оскъдно, за да покрие обективните признаци на вмененото нарушение. Останалото съдържание на АУАН и НП представлява хронологично описание на представената от Община Я. документация, предшестваща съставянето на АУАН и издаването на НП, без да са положени усилия за нейното анализиране и подвеждане на фактите, установени при анализа, под съответната правна норма. Всичко изложено по-горе налага извод, че при издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения, представляващи основание за неговата отмяна, поради което и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 30/21.08.2018г., издадено от Директора на РИОСВ – гр.С. З., с което на основание чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите на Г.И.С., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 2200 (две хиляди и двеста) лева за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от същия закон.

 

Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Административен съд – Я. в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Видно от сайта на РС - Делото е Решено на 18 декември миналата
година. Обаче как - отменена ли е наложената на областния
координатор на ГЕРБ и кмет на Ямбол не знаем. 

 

ПП Депото /усвоените милиони/ беше открито в началото на 2016 година и трябваше да има капацитет, поне за пет години. В края на 2018 година стана ясно, че вече е препълнено по документите, по които беше изградено.
Стотици хиляди лева се дават ежегодно /от нас/, за да не тече  и замърсява околната среда...
И му били виновни малка групичка от хора.
В нормална държава този, който не краде,  отдавна да беше привлечен под отговорност. Тези, които са приели обекта също.
Но явно не сме - превърнали са ни в роби на овладените от режима институции
Тука -какво -глоба /или не/...Тоест въртят се едни пари..А  Депото си носи, на капиталиста строител печалба... на капиталиста ползвател печалба...
Ако не носеше, те нямаше да се занимават с него - такъв е законът на капитаизма защото ПЕЧАЛБАТА, а тя винаги е на нечий гръб
нашия!

Read 11051 times
Rate this item
(3 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */