×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Какви ще са възнагражденията на служебните участници в изборите?/ДОПЪЛНЕНО/

Събота, 15 Май 2021 20:22


Ето какви:

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 10-НС
София, 13 май 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно методика, както следва:

1.1. в райони с до 400 секции включително:

Председател                                      – 1060 лева

Заместник-председател                     – 1010 лева

Секретар                                            – 1010 лева

Член                                                   –   960 лева

1.2. в райони с над 400 секции:

Председател                                      – 1175 лева

Заместник-председател                     – 1115 лева

Секретар                                            – 1115 лева

Член                                                   – 1060 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно методика, както следва:

2.1. Председател                                – 105 лева

Заместник-председател                     –   95 лева

Секретар                                            –   95 лева

Член                                                   –   80 лева

2.2. За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

2.3. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2.

2.4. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.3. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

2.5. Членовете на СИК в секции с машинно гласуване получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.- 2.3.

3. Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 22 май 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 25 юли 2021 г.

4. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.

5. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.

6. Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

7. За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, както следва:

7.1. специалист - експерт към РИК                        – 780 лв. месечно

7.2. специалист - технически сътрудник към РИК           – 560 лв. месечно

7.3. Броят на специалистите към РИК се определя, както следва:

– РИК по т. 1.1. – 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

– РИК по т. 1.2. – 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната РИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

8. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти – технически сътрудници към РИК с възнаграждение не по-високо от 100 лв., след съгласуване със съответния областен управител.

9. За времето по т. 3 разходите за пътуване на членовете на районните избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на районната избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.

10. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на РИК и СИК/ПСИК, както и специалистите по т. 7 и по т. 8 получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1, т. 2 (приложимите подточки), т. 7.1 и т. 7.2, съответно по т. 8 от настоящото решение.

11. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 2 (приложимите подточки) от настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ

 

на следващия ден е допълнено с това

 

ДОПЪЛВА Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г., както следва:

1. Точка 4 става т. 4.1. със същото съдържание;

2. Създава се нова т. 4.2.:

„4.2. Членовете на СИК в секции с машинно гласуване получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън посоченото по т. 3.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на https://www.cik.bg/bg/decisions/23/2021-05-16

 

Last modified on Събота, 19 Юни 2021 09:20
Read 986 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */