×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Хронограма за провеждане на Изборите на 11 юли

Събота, 15 Май 2021 07:37

 ХРОНОГРАМА

за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

(приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)

 

Процедури, действия и решения Срок до дата
(вкл.)
Президентът на републиката насрочва изборите за Народно събрание Указ № 130 от 10.05.2021 г.
(обн., ДВ, бр. 39 от 12.05. 2021 г.)
Областните управители насрочват консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация
14.05.2021 г.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната и изпраща информация на Министерството на външните работи
14.05.2021 г.

Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната
ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях 14.05.2021 г.

Президентът на републиката определя наименованията, границите и номерацията на изборните райони 15.05.2021 г.
Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции
16.05.2021 г.

ЦИК утвърждава образци на изборни книжа и ги обнародва в „Държавен вестник“.
При изменение, непълнота или грешка в изборните книжа ЦИК извършва съответната промяна не по-късно от 5 дни от установяването й
16.05.2021 г.

МС приема план-сметка, която предварително съгласува с ЦИК 16.05.2021 г.

ЦИК определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район
16.05.2021 г.

Областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие
Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК 16.05.2021 г.

ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци
16.05.2021 г.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети
16.05.2021 г.

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД
16.05.2021 г.

ЦИК определя условията и реда за машинно гласуване
16.05.2021 г.

ЦИК открива нарочна секция на интернет страницата си за предоставяне на информация, свързана с машинно гласуване 17.05.2021 г.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции
17.05.2021 г.
ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната 17.05.2021 г.
ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали 17.05.2021 г.
МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър
17.05.2021 г.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите. ЦИК определя реда за проверка на списъците в подкрепа на регистрацията на партиите и коалициите
18.05.2021 г.
ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ
18.05.2021 г.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място 19.05.2021 г.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за народни представители и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ 18.05.2021 г.
Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в срок от три дни пред съответния областен управител
21.05.2021 г.

ЦИК обявява списъка на местата извън страната, в които на произведени от 11.07.2016 г. избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. 21.05.2021 г.
ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели 21.05.2021 г.

ЦИК назначава РИК 21.05.2021 г.

ЦИК утвърждава образци на печатите на избирателните комисии и начина на защитата им 21.05.2021 г.

ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от РИК и публикуването им на тяхната интернет страница
21.05.2021 г.

Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си
21.05.2021 г.

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от РИК
21.05.2021 г.
ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и с броя на избирателите в тях 23.05.2021 г.

ЦИК определя реда и условията за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите
26.05.2021 г.

Кметът на съответната община определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК 26.05.2021 г.

Партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите

17.00 ч.
на 26.05.2021 г.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите
26.05.2021 г.

ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии и коалиции и информация за заличените партии и коалиции
27.05.2021 г.
ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите 29.05.2021 г.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК 31.05.2021 г.
17.00 ч.

РИК регистрира инициативните комитети 31.05.2021 г.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК
31.05.2021 г.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината

31.05.2021 г.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК
31.05.2021 г.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове ) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им
31.05.2021 г.

РИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК
05.06.2021 г.

ЦИК регистрира за участие в изборите партия в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й.
ЦИК регистрира за участие в изборите коалиция в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й
05.06.2021 г.

Партиите и/или коалициите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция 17.00 ч.
на 05.06.2021 г.

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията
05.06.2021 г.

РИК формира единните номера на избирателните секции в изборния район 05.06.2021 г.

Кметовете на общини насрочват консултации за състав на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им
05.06.2021 г.

ЦИК предоставя техническите устройства за машинно гласуване на Държавна агенция "Електронно управление" Българският институт за стандартизация и Българският институт по метрология за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213а, ал. 4 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация

 

06.06.2021 г.

ЦИК определя условията и реда за участие на представители на регистрираните в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ал. 2

06.06.2021 г.
ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпили промени
08.06.2021 г.
Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите 08.06.2021 г.
17.00 ч.
Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК
08.06.2021 г.
17.00 ч.
РИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл до 17.00 ч.
на 08.06.2021 г.
Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите до 17.00 ч.
на 08.06.2021 г.
РИК незабавно се произнася по искането за заличаване на инициативния комитет 08.06.2021 г.
Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи до 17.00 ч.
на 08.06.2021 г.
РИК регистрира кандидатските листи 08.06.2021 г.
РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация 09.06.2021 г.
ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции
09.06.2021 г.
ЦИК приема с решение условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите 09.06.2021 г.
ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост от Българската национална телевизия и Българското национално радио
09.06.2021 г.
ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява 09.06.2021 г.
ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборната кампания
09.06.2021 г.
ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата
09.06.2021 г.
При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат
РИК се произнася с решение незабавно
10.06.2021 г.
Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден до 17.00 ч. на
10.06.2021 г.
РИК незабавно се произнася с решение относно вписването на новия кандидат 10.06.2021 г.
ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината
10.06.2021 г.
Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации
10.06.2021 г.
Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие
Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК
Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато не е постигнато съгласие 10.06.2021 г.
Откриване на предизборната кампания от
11.06.2021 г.
Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си
11.06.2021 г.
ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат 13.06.2021 г.
ЦИК извършва проверка на кандидатите
13.06.2021 г.
Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната
15.06.2021 г.
Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК
15.06.2021 г.
РИК назначава СИК 15.06.2021 г.
Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК
15.06.2021 г.
ЦИК определя условията и реда, при които ще гласуват поставените под карантина или задължителна изолация лица 15.06.2021 г.
Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК 16.06.2021 г.
Ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на България изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната 18.06.2021 г.
ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната.
ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират
18.06.2021 г.
ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции
19.06.2021 г.
ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място 19.06.2021 г.
МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в списъка за гласувате извън страната, които имат право да гласуват
20.06.2021 г.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден 20.06.2021 г.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната 21.06.2021 г.

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП 22.06.2021 г.

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват
22.06.2021 г.

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната
22.06.2021 г.

Списъците на лицата, които имат право да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП
22.06.2021 г.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК 22.06.2021 г.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната 24.06.2021 г.

Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната
24.06.2021 г.

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)
25.06.2021 г.

Кметът на общината прави предложения до РИК за съставите на подвижните СИК 25.06.2021 г.

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес
26.06.2021 г.

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите
26.06.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес
26.06.2021 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място
26.06.2021 г.

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“
28.06.2021 г.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания от избиратели за гласуване по настоящ адрес за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес
28.06.2021 г.

ЦИК назначава СИК извън страната 28.06.2021 г.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър
28.06.2021 г.

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място 30.06.2021 г.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица 30.06.2021 г.

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия 30.06.2021 г.

Участниците в процеса на удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване с изискванията на техническата спецификация на устройствата за машинно гласуване представят пред ЦИК своите изводи и констатации. Ако са установени несъответствия, ЦИК възлага на доставчика да отстрани несъответствията. При невъзможност това да се извърши, ЦИК взема решение за гласуване с хартиени бюлетини, където това е необходимо
01.07. 2021 г.
Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат
03.07.2021 г.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден
03.07.2021 г.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация
03.07.2021 г.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната
03.07.2021 г.

Социологическите агенции подават в ЦИК заявление за регистрация 03.07.2021 г.
17.00 ч.
ЦИК регистрира социологическите агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден 03.07.2021 г.

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и на удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ
05.07.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК
05.07.2021 г.

ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната 05.07.2021 г.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на капитаните на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели
08.07.2021 г.

Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция и капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес
08.07.2021 г.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес
08.07.2021 г.

Край на предизборната кампания 24.00 ч. на
09.07.2021 г.
Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение 24.00 ч. на
09.07.2021 г.
СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали 10.07.2021 г.
Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявления за регистрация на застъпниците на кандидатските листи 10.07.2021 г.

РИК регистрира застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения

10.07.2021 г.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни
до 17.00 ч. на
10.07.2021 г.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни
Заявления за регистриране на наблюдатели, застъпници и представители на партии за СИК извън страната се подават до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. 10.07.2021 г.
17.00 ч.
ИЗБОРЕН ДЕН 11.07.2021 г.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания и огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение 11.07.2021 г.
ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната 11.07.2021 г.,
но не по-късно от
21,00 ч. на
11.07.2021 г.
СИК издава копие от протоколите на посочените в чл. 100, ал. 1, т. 8 ИК лица 11.07.2021 г.
СИК преброява гласовете за кандидатските листи, преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите, изготвя протокол с резултатите от гласуването и го предава на РИК До 21.00 ч.
на 12.07.2021 г.
СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация До 21.00 ч.
на 12.07.2021 г.
СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи и изготвя протокол незабавно след гласуването
СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната
РИК установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол
13.07.2021 г.
Не по-късно от 21.00 ч.
РИК издава заверено копие от протокола с резултатите от гласуването в района на лицата посочени в чл. 294 ИК незабавно след изготвянето му 13.07.2021 г.
РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения 13.07.2021 г.
Не по-късно от 21.00 ч.

РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с данните от гласуването и го публикува на интернет страницата си
13.07.2021 г.
Не по-късно от 21.00 ч.

РИК сканира протоколите на СИК и ги изпраща в ЦИК
13.07.2021 г.
Не по-късно от 21.00 ч.

РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг 14.07.2021 г.
РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване
14.07.2021 г.
До 21.00 ч.
ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции
ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 дни след изборния ден

15.07.2021 г.

Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран 16.07.2021 г.
ЦИК обявява имената на избраните народни представители

18.07.2021 г.
Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали 18.07.2021 г.
ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети 18.07.2021 г.
ЦИК обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от изборите незабавно след обявяването им 19.07.2021 г.
РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК 25.07.2021 г.
ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети, отговарящи на изискванията на чл. 130 ИК
25.07.2021 г.
Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК
Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания
10.08.2021 г.

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети
10.08.2021 г.

ЦИК публикува резултатите от изборите по избирателни секции в бюлетина по чл. 58, ал. 1, т. 33 ИК, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден
20.08.2021 г.

Last modified on Събота, 19 Юни 2021 09:23
Read 1153 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */