×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Редовното /работно/ заседание на Общинския съвет на Ямбол ще се проведе на 27-ми юни при следния Дневен ред

Вторник, 25 Юни 2024 07:33

Предложение относно кандидатстване с проект Пътуване към зелено наследство - проследяване на култура и природа по Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027г.

Проект споразумение

Декларация

Предложение относно участие на Община Ямбол в Национален конкурс за общини – „SOS Залесяване“, организиран от „Нестле България“.

Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно предложение „Устойчиво подобряване на околната среда и развитие в региона“ по втората покана за проектни предложения по програмата ИНТЕРРЕГ-NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027г.

Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

Предложение относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ с обхват УПИ I, кв. 22, УПИ I, кв. 24 и УПИ I, кв. 25 по плана на гр. Ямбол – ж.к. Хале и ПУП - ПУР с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол – ж.к. Хале. СХЕМА

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ I – за фабрика за захарни изделия в кв. 156 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и на действащия ПУР в кв. 156 по отношение на тупикова улица с осови точки о.т. 312 и о.т. 313. СХЕМА

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XV, кв. 81 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“.

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ І-141, с конкретно предназначение „за производствено-складова дейност“, кв. 332 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, с идентификатор 87374.515.141 по кадастралната карта. ЗАДАНИЕ+СХЕМА

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ X, с конкретно предназначение „за озеленяване“ в кв. 26 по плана на гр. Ямбол – кв. „Аврен“, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 87374.543.584 по кадастралната карта.

Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.516.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Марчева могила“ и одобряване на задание за същото.

Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на части от имот публична общинска собственост – речни дървени кейове.

Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.540.277 при промяна на инвестиционните намерения по чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ за надстройка към СОС с идентификатор: 87374.540.277.1.2, ул. „Страхил Войвода“ 64-64а.

Предложение относно процедура за организиране на публичен търг за отдаване под наем на помещение в сградата на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.

Предложение относно определяне цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект на "Електроразпределение юг" ЕАД в кв. 39 по КК на гр. Ямбол.

Предложение относно закупуване на проектен имот с проектен идентификатор 87374.558.337, участващ в новообразуван УПИ VII-180, 377, кв. „Каргон“, град Ямбол.

Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

 

 

Бел. Яс - тържествено заседание на местния парламент е предвидено за 24 юни Денят на Ямбол.
На сн. председателят на Съвета Антон Шиков

Read 482 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */