×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Сериозна актуализация на Бюджет 2022 предлага кметът Валентин Ревански

Четвъртък, 18 Август 2022 05:06

 

Припомняме, че на предното заседание на ОбС беше прието общината да вземе кредит над 1 млн .лв

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ ВАЛЕПТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩШIА ЯМБОЛ

 

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и угвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2022 година, а именно:

 • Във връзка с одобрен допълнителен трансфер за капиталови разходи за община Ямбол в размер на 258 000 лв., съгласно постановление № 229 от 29.07.2022 г. на Министерски съвет се налага да бъде извършена актуализация на капиталовия списък на община Ямбол за 2022 г.

Предлагам увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи да бъде разпределено чрез компенсирана промяна на източниците на финансиране на съществуващите обекти в капиталовия списък, съг ласно Прил ожение 2, както следва:

 • ,,Закупуване на нови системи за управление на светофарни уредби-контролери и светодиодни светофарни секции" от собствени приходи извън обхвата  на §  40  в  размер  на 39 500 лв.;
 • ,,Проектиране и изпълнение на обект „Рехабилитация и частична реконструкция на ул.

,,Бузлуджа" и приле жащ паркинг в участъка от ул. ,,Волга" до ул. ,,Г. Дражев" в rrn 87374.53.24 по КК на гр. Ямбол" от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 45 000 лв.;

 • ,,Проектиране и реконструкция на спортна площадка на ул. ,,Г. С. Раковски" № 40" от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 30 000 лв.;
 • ,,Проектиране и изграждане осветление на многофункционален парк за отдих и спорт

,,Опитнополе'"'от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 40 000 лв.;

 • ,,Изграждане на открита площадка за игра на ул. ,,Стара планина" на северозапад от бл.

36" от собствени приходи извън обхвата на§ 40 в размер на 50 000 лв.;

 • ,,Изграждане на открита площадка за игра в кв. ,,Аврен", ПИ 87374.543.460" от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 19 000 лв.;

- ,,Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. ,,Златен рог", ПИ с идентификатор 87374.560.24" от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 14 500 лв.;

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail :  yambo@l  yambolb. g

- ,,Изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра" до мост „Златен рог" , ПИ с идентификатори 87374.535.186, 87374 .535.267, 87374.535.266 и 87374.534.49 по ККарта на гр. Ямбол" от собствени приходи извън обхвата на § 40 в размер на 20 000 лв.

 • По т.4 от четиридесет и третото заседание от 28.07.2022 г., Общински съвет Ямбол е взел решение за поемане на краткосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ' ЕАД за финансиране на дейности по реконструкция на водопроводните мрежи в гр. Ямбол в размер на 1 030 757 лв., от което следва да бъдат извършени промени по бюджета на община Ямбол:
 1. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности по прихода

Операции с финансови активи и пасиви (финансиране на бюджетното салдо)

Увеличава § 83-71 ,Л олучени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)" с

1 030 757 лв.

Местни дейности по разхода

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 1 030 757 лв.

 1. В капиталовия списък на общината за 2022 г. да бъде включен обект: ,,Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Ямбол - етапно изграждане", дейност 603 ,,Водоснабдяване и канализация",
 • § 51-00 „Основен ремонт на ДМА " на стойност 1 030 757 лв.

Предвиждат се средства за следните етапи:

 1. " Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. "Търговска" от ул. "Крайречен булевард" до ул. "Енос", гр. Ямбол - етап III - 1 част, на стойност: 213 624.54 лв., от които за строително- монтажни работи - 208 124.54 лв., за упражняване на авторски надзор - 3 000 лв. и за упражняване на строителен надзор - 2 500 лв.;
 2. ,,Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. "Крайречен булевард" от ул. "Граф Игнатиев" до ул. ''Търговска" rp. Ямбол - етап 1" , на стойност 132 864 лв., от които за изготвяне на инвестиционен проект, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор - 131 364.00 лв., и за упражняване на строителен надзор - 1 500 лв.;
 3. ,,Реконструкция на водопроводната мрежа по ул.  "Търговска"  от  ул.  "Генерал Заимов" до ул. "К райречен булевард" rp. Ямбол - етап 11" на стойност 135 045 лв., от  които  за изготвяне на инвестиционен проект, строително - монтажни  работи  и упражняване  на авторски  надзор - 133 545 лв., и за упражняване на строителен надзор - 1 500 л в. ;
 4. . ,,Реконстр   укция  на  водопроводната  мрежа  по ул. "Търговска" от ул. "Енос" до ул.

"Милин камък" гр. Ямбол - етап 111 - 2 част" , на стойност 229 224 лв., от които за изготвяне на

;J

инвестиционен проект, строително - монтажни работи и упражняване  на авторски  надзор - 226 724 лв., и за упражняване на строителен надзор - 2 500 лв.;

 1. "Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. "Търговска" от № 9 1 / КАТ/ до Обходен път изток, гр. Ямбол - етап IV", на стойност 181 500 лв., от които за изготвяне на инвестиционен проект, строително - монтажни работи и упражняване  на авторски  надзор - 179 500 лв., и за упражняване на строителен надзор - 2 000 лв.;
 2. ,,Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. "Милин къмък" от ул. "Търговска" до ул. "Мраморно море", rp. Ямбол", на стойност 138 500 лв., от които за изготвяне на инвестиционен проект, строително - монтажни работи и упражняване  на авторски надзор - 137 000 лв., и за упражняване на строителен надзор - 1 500 лв.;
 • В бюджета на ОП „Паркове и зони за отдих  и спорт"  за 2022  г.  бяха  предвидени средства за вода, горива, газ и ел. енергия в размер на 138 000 лв. за:  спортна  зала  ,,Диана",  градски стадион, плувен басейн „Златен рог", градски парк, автомоб или, косачки, помпи, тримери. Извършените разходи към 31.07.2022 г. са в размер на 206 846 лв., в т.ч. за вода 7 171 лв., за ел.

енергия 40 149 лв., за газ 53 028 лв., за горива 43 923 лв. и за плувен басейн „Златен рог" 62 575 лв.

Превишението на предви ените средства до момента  са в размер на 68 846  лв., дължащо се на повишените цени на съответните услуги. След направен анализ средствата, които ще бъдат необходими до края  на  годината  по  сегашните  цени  на  предоставяните  услуги,  възлизат  на 180 000 лв. Допълнителните средства, с които е необходимо да бъде актуализиран бюджетът на предnриятието възлизат на 250 000 лв.

Предлагам от собствения бюджет на община Ямбол  да бъдат осигурени  средства  в размер на 250 000 лв. по бюджета на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт".

 • С докладна записка с Вх.№ 2801 - 16181 от 1 1.08.2022 г. началникът на РУ - Ямбол предлага, с цел обезпечаване и подобряване работата на инспекторите от Детска педагогическа стая свързана с подрастващото поколение, живеещо на територията на община Ямбол да бъде закупен лек автомобил втора употреба, с който да могат по - бързо да посещават всичките 20 учебни заведения , да откликват при сигнали за противообществени прояви и престъпления извършени от малолетни и непълнолетни деца. Средствата за закупуването му ще бъдат  от бюджета на общината, функция „Огбрана и сигурност', дейност 239 ,,други дейности по вътрешната сигурност" държавни дейности, за Детска педагогическа стая.

Предлагам в капиталовия списък на общината да бъде включен обект „Закупуване на автомобил за Детска педагогическа стая при РУ - Ямбол" с прогнозна стойност 14 086 лв.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21  ал.  l  т. 6 от ЗМСМА,  чл.  124 от Закона за публичните финан си, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

 

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната  и разходната част, съгласно Приложение № 1.
 2. Променя разчета на каrтиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.
 3. Допълват. 1.1 .2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински  съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. с проекта:

,,Разкриване и функциониране на Кризисен център в община Ямбол"

КМЕТ НА ОБЩИНА:

Read 950 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo