×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Казусът с управителя на ДКЦ 1 продължава да се заплита

Четвъртък, 18 Август 2022 13:41


Не е изтеглено като материал за  Дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет Решението на Комисията на конкурса по избор на управител на общинското предприятие ДКЦ 1 /Първа поликлиника/ Не е изтеглен, въпреки че по жалба на участник в Конкурса,  ЯАС изисква пълната документация по организирането и провеждането на избора..

Всъщност окончателено  избран победител няма.  Такъв ще има само, ако на заседанието съветниците утвърдят  резултатите от конкурса...А сетне ОбС спечели делото по жалбата на д-р Брънков.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

г.

от Антон Шнков - nредседател на Обшински съвет - Ямбол

 

ОТНОСНО:       Утвърж  даване   на   предложеното    класи ране    от  продения конкурс и възлагане_  на управлението на ДКЦ- 1 - Ямбол" ЕООД.

УВ ЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На  27.07.2022  г., определената с Решение     о XLI-5 /26.05.2022 г., комисия в състав К,а е лия

Любе нова Мария Караиванова. Ренета Реванска, д-р Зоя Кривошиева, Антон  Шиков,  д-р Валентин Вълчев и д -р Недялка Петкова състави окончатеен протоко I от свояа' работа  във връзка с обявената пр оцедура за възлагане управлението на „ДКЦ- 1-Ямбо " ЕОО .

В Община Ямбол са постъпилили заявления за участие от д-р Димитър Брънков, д-р В селин Ангелов и Елеонора Костадин ова

След като е установено, че заявленията и документите , представени от кандидатите

отговарят на изискванията. определени с решението на Общински съвет - Ямбол, извършена е оuенка на предложените от кандидатите Програми за развитието и дейността на ,,ДКЦ- 1 Ямбол" ЕООД, гр. Ямбол за тригодиш н период и е проведено събеседване с допуснатите кандидати. всеки от L1леновет на комисията е попълнил индивидуална  оценъчна  карта  по  критериите определени от 06 .

След  извършване  на  съотв етните  изчисления,  на  база  поставените  от  всеки   член   на комисията ouенки    от представянето от кандидатите на изготвените от тях проrрами   за развитието                                и  дейността  на  лечебното  заведение   за   тригодишен   период   и   проведеното  събеседване е предложено       следното    класиране -                                                                      

първо      място      Елеонора      Костадинова, получила     

средноаритметична      оценка  от  разработената  програма  и  от  проведеното събеседване -  мн.   добър

5.38.

второ място -р Веселин Ангелов, получил средноаритметична оценка  от  разработената програма и от  проведеното събеседван мн. Добър 4.74.

Протоколите от трите   етапа   на   конкурса   и  окончателният протокол               са внесени в

Общински съвет - Ямбол за утвърждаване на предложеното к асиране. Д-р . Брънков е подал жалба в,    .   о В-38  /  2.    .2022г. за отмяна  на резултата от конкурса, която е при  южена.

Във връзка с гореиз е же ното предлагам да приемем следните:

РЕШЕНИЕ:

 

  1. l. На основание   чл.  21 ..    2.  във  връзка   с   чл.21,  ал. 1 ,  т.23  от  ЗМ    МА   утвърждава пре ложе нот о в окончателния протокол  на  комисията,  определена  с  Решение №  XLI- 5/26.05.2022 r.. класиране от про ведения конкурс  за  възлагане  управлението  на·-  КЦ-1-Ямбо  '' ЕООД.
  2. 2. Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме необходимите  последващи действия за възлагане управлението на " ДКЦ-1 -Ямбол" ЕООД. -

ПР ЕДС ЕДАТ ЕЛ Н А ОбС-ЯМБОЛ:

 

АНТОН ШИКОВ

 

Read 381 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo