×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ето защо и съдия смята, че ЗДРАВОТО стадо трябва да бъде избито. Featured

Вторник, 13 Август 2019 00:40


Припомняме миналата година беше обявено, че в Странджа има чума по овцете и козите и се пристъпи към избиване на животните там. Ани Петрова протестира, отказа да изпълни заповедта на евтанизаторите и стадото й, което, според БАБХ-експертите е заразено от болестта оцеля Оцеля от болест, която избива всичко докрак до седмица. Напук на експертите стадото  дори  даде приплод. Тогава БАБХ-началниците издадоха заповед, то да бъде убито.

Петрова, обжалва. Делото трябваше да се гледа в ЯАС, но част от съдиите се отказаха, адвокатите поискаха друг съдебен състав и делото отиде в Административен съд Сливен.

Казано е, неясно от кой, но ясно защо Решенията на съда не се коментират. По принцип може да се приеме, защото първо Законът гарантира стабилността на обществото. Но в случая Решението не е окончателно. Второ оказва се, че заради много от окончателните Решения на български съдии на всички нас се налагат тежки глоби от Страсбург. Все пак сме част от ЕС.
Трето Законите имат и дух. А четвърто - в условията на широка възможност за информираност, все повече се налага мнението, че прилагането на законите често е интерпретация,  полза на "безпогрешните" управляващи...Сякаш управляващите гарантират стабилността на обществото


Затова преди да се запознаете с Решението на съда /срещу му пледираше не друг а известният адвокат Шейтанов/, ви предлагаме и мнечието на адвокат Гунчева.

УРОНЕНИЯ ПРЕСТИЖ НА ТЕРИТОРИЯТА. От мотивите на съдебното решение на Административния съд в Сливен става ясно, че Ана Петрова със защитата на ЗДРАВОТО си стадо е уронила престижа на България и не можем да започнем процедурата за "страна, свободна от чума". Ето ви я европейската демокрация. Правата на отделната личност са нищо. Никой няма право да рита срещу европейските нареждания. Дори да са против здравия разум. Дори да са против националните интереси. И не, не съм съгласна. България ще стане страна, свободна от чума, когато изхвърлим от управлението мафиотската шайка, която ни унищожава.

Бел. Яс - не сме напълно съгласни с мнението й, но тя има право да го има и популяризира. Пък и Страсбург още не се е произнесъл...

Както и стана ясно, че в Странджа, в частност в стадото на Петрова болест чума не е имало.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 156
гр. Сливен, 07.08.2019  год.
В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А
СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     в публичното заседание на осми юли

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Административен съдия: СЛАВ БАКАЛОВ

при секретаря                Николинка Йорданова                                       и с участието на прокурора                                                                                        като разгледа докладваното от             съдията                 административно  дело №  54  по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е административно и намира правното си основание в чл.138, ал.8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) във връзка с чл.145 и с от АПК.

Образувано по жалба на Х.Д.Х. *** против Заповед № Я-3-702/10.10.2018 г. на Директора на ОДБХ-Ямбол, с която на основание чл.138, ал.2 във връзка с чл.138, ал.1, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е разпоредено: 1.Да бъде заличена регистрацията на животновъден обект 8720-0355, находящ се в г.Б., о.Б., с. на Х.Д.Х. с адрес ***; 2. Да се обезсили издаденото удостоверение за регистрация по ЗВмД на обекта по т.1 с № 2645/20.12.2016 г. издадено от ОДБХ-Ямбол; 3.Да се извърши умъртвяване на всички дребни преживни животни в ЖО 8720-0355 и да се извърши унищожаване на труповете и съпътстващия материал по начин гарантиращ неразпространението на заболяването - трупозаравяне и третиране с антибактериален и антивирусен препарат съгласно Наредба 19/06.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете. Тази дейност да се извърши на място определено от кмета на О. Б. по начин, който да гарантира неразпространението на заболяването „Чума по дребните преживни животни" в същия животновъден обект, установено с протокол 17ЧДП/18.07.2018 г. на НДНИВМИ г.С.; 4.На основание чл.138, ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е определен състава на комисията в чието присъствие да се извърши умъртвяването на животните по т.3 от настоящата заповед.

В жалбата са изложени доводи за недопустимост на издадената заповед, поради наличие на незавършени съдебни производства по отношение на посочените в същата фактически основания, освен това заповедта била незаконосъобразна, издадена в нарушение на производствените правила и без наличие на фактически основания за издаването й. В Административен съд - Ямбол било образувано адм.д.№239/2018 г., по подадена от оспорващия жалба срещу мълчалив отказ на директора на БАБХ за произнасяне по искане вх.№ Я- 3681/07.09.2018г. на ОД на БАБХ Ямбол, за откриване на производство пo чл.47 ал.5 във връзка с чл.126 ал.5 от ЗВМД, с оглед на отпаднало фактическо основание за издаването на Заповед № РД 11-1349 от 18.07.2018 г. на изп.директор на БАБХ. До подаването на жалбата не били констатирани симптоми на заболяването чума по дребните преживни животни в обект № 8720- 0355, а било пристъпено към взимане на произволни проби, които не били взети по установения ред и изисквания за целта, нито по регламента на европейските, нито по реда на националните нормативни разпоредби. Посоченото в оспорената заповед Наказателно постановление № НП ЧДПЖ 01/23.08.2018 г. на директора на ОДБХ- Ямбол, не било влязло в сила и за също имало незавършено съдебно производство. Следващото „фактическо основание", а именно подадено уведомление от ОДБХ-Ямбол до РП-Елхово с вх.№1099/18/01.08.2018 г. също не представлява действително фактическо основание, тъй като образувано производство пред РП-Елхово, не било приключило с какъвто и да е акт. Налице било правоприлагане в несъответствие с целта на закона и превратно упражняване на власт от страна на административния орган, като бил издаден административен акт без да са налице нормативно установените предпоставки за това. Моли се съда да отмени оспорения административен акт. Претендира за направените по делото разноски.

В с.з. оспорващият, редовно и своевременно призован, се представлява от адв. Н.Ч.-В. и В.Ш. ***. Твърдят, че оспорената заповед е издадена в изпълнение на нищожна заповед № 1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, която била издадена в нарушение на чл.47 от ЗВМД. Счита, че не са установени фактическите основания за издава на оспорената заповед.

В с.з. административният орган, редовно и своевременно призован, не се явява.   Вместо него се явяват Р. В., с. с ю. о. в ЦУ на БАБХ, и гл. юриск. Г. К., редовно упълномощени. Същите изразяват становище за неоснователност на подадената жалба. Заявяват, че заповедта е издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия и в предвидената от закона форма, при спазване на материалния закон и процесуалните правила. Същата била издадена поради наличие на груби нарушения на изискванията на ЗВМД, изразяващи се в няколкократно недопускане в посочения обект и неосигуряване на постоянен достъп до същия на служителите на БАБХ от страна на с. или п. на обекта. Недопускането било извършено въпреки изричното изискване на чл.132, ал. 1, т. 18 от ЗВМД, в която било посочено, че трябва да се осигури постоянен достъп на контролните органи на БАБХ до регистрираните животновъдни обекти. Посочените действия били груби нарушения, тъй като водили до непосредствена опасност за здравето на животните и значителни икономически загуби. Предвид това, че неликвидирането на огнище поставяло България извън списъка на OIE, на страните свободни от болестта ЧДПЖ, което водило до допълнителни разноски за търговските субекти при износ. Претендират юрисконсулсковъзнаграждение.

Въз основа на всички събрани по делото доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Оспорващият Х.Д.Х. е с. на животновъден обект с peг. № 0528400046 (8720-0355), находящ се в г. Б., извън регулация (Удостоверение за регистрация на ЖО № 2645 от 20.12.2016 г., л.101 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол), в който видно от приложеното извлечение от Регистър на обектите с епизоотично значение към 09.08.2018 година, са били регистрирани общо 203 бр. овце. (л.16-41 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол).

С пълномощни от 20.07.2018 г. и 24.07.2018 г. оспорващият Х.Х. упълномощил А. П. П. да го представлява пред изброените изрично и всички останали институции в РБългария. С декларация от 07.09.2018 г. оспорващия потвърдил извършените от А. П. П. правни действия извън предоставените с пълномощно от 24.07.2018 г., включително и тези до Българска агенция по безопасност на храните. С пълномощно от същата дата оспорващият възложил на А. П. П. у. на  животновъден обект с peг. № 8720-0355. (л.127-131 от делото)

С писмо № 66 от 24.06.2018 г. в. л. В.С.В. е изпратил до Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Екзотични и особено опасни инфекции“ г.С. 99 бр. проби с молба да бъдат изследвани. (л.64-67 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

От приложеният към преписката Протокол от изпитване № 17ЧДП от 18.07.2018 г., на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“ е видно, че са установени положителни резултати за наличие на антиген и на геном на вируса на чума по 2 бр. дребни преживни животни с посочени ушни марки в протокола, в животновъдното стопанство на Х.Д.Х. ***. (л.76-77 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол).

На 18.07.2018 година е издадена Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., от Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с която е обявено вторично възникнало огнище на чума по дребните преживни животни в животновъден обект с peг. № 8720 - 0355, находящ се в г. Б., о. Я. Във връзка с това е наредено принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни в засегнатия животновъден обект, както и контактните му животновъдни обекти. (л.72-73а АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

Със Заповед № Я-З-505 от 19.07.2018 г. на Директора на ОДБХ-Ямбол са определени служители от ОДБХ-Ямбол, които да изпълняват мерките по  Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., от Изпълнителния директор на БАБХ. (л.143 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

На 18.07.2018 год. д. С.К. на длъжност н. Отдел „Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол и д. В.С.В. г. и. в същия отдел, предприели действия по проверка на обект № 8720 – 0355. Като констатация  в съставения констативен протокол от същата дата посочили, че в телефонен разговор с п. А.П. П. категорично им бил отказан достъп. (л.144 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

На 19.07.2018 год. д. С.К. и д. В.С.В. г. и. съставили констативен протокол от същата дата, в който посочили, че  след 16.30 ч. у. л. А.П. П. отправила молба посещението във фермата да бъде отложено за 20.07.2018 г. от 9.30 ч. сутринта. (л.146 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

На 20.07.2018 год. д. С.К. на длъжност н. Отдел „Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол, д. С. М. – т.с. ОДБХ и д. А. А. – …. в присъствието на д. В.С.В. г. и. в отдел „Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол, предприели действия по проверка на обект № 8720 – 0355. Като констатация  в съставения констативен протокол от същата дата посочили: „недопускане на официален орган за извършване на проверка и изследване“. (л.151 АД 256/2018 г. на АдмСЯмбол).

По делото е приобщен видеозапис на телевизионно предаване на телевизия „Алфа“, отдолу Атака. От 29-та минута на предаването се съобщава гостуване на адв. Ш.. От 31 минута и 10 секунди започва репортаж от 20.07.2018 г. в г. Б., на който лице обозначено като А.П. – о., с ч. п., разговаря с лице със с. к. р., с име д. С.К. - в. Във видеозаписа на 35 минута и 5 секунда и 39 минута и 50 секунда са отразени отказите на лицето А.П. да разреши вземането на кръвни проби в заснетия животновъден обект. Приложения по делото запис е идентичен с намиращия се запис в архива на телевизия Алфа, предаване "В окото на бурята" 291 бр. - 25.05.2019 г., находящ се на адрес https://www.alfa.bg/видео/в-окото-на-бурята-291-бр-25-05-2019-г-c35449.html.

На 31.07.2018 год. д. С.К. на длъжност н. Отдел „Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол, д. Д. И. Д. – г.и. в отдел „Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол, предприели действия по проверка на обект № 8720 – 0355 с цел връчване на покана изх.№ Я-3119 от 31.07.2018 г. да се яви на 03.08.2018 г. в сградата на вет.лечебница в г.Б.. Като констатация  в съставения констативен протокол от същата дата посочили: „че не били допуснати в обекта от протестиращи и ползватели. Поканата била залепена на оградата на животновъдния обект“. (л.154 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол).

На 03.08.2018 година Д. М. Ц. поставил на животновъден обект № 8720 – 0355 уведомление изх.№ Я-3044 от 25.07.2018 г. издадено от директорът на ОДБХ - гр. Ямбол за мерките във връзка с възникналата особено опасна болест „Чума по дребните преживни животни". (л.155-156 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол).

На 03.08.2018 година д. С.К. на длъжност н. Отдел „Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол предприел действия по проверка на обект № 8720 - 0355, представляващ овцеферма, находящ се в г. Б., с. на Х.Х., за която проверка съставил констативен протокол от същата дата. (л.74 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол). В същия К. посочил, че проверката е извършена в присъствието на Д. Ц. Целта на проверката, вписана в констативния протокол е извършване на диагностика и изследвания, а констатациите от проверката са недопускане на официален орган за извършване на проверка и изследвания. С. констативния протокол К. е предписал да бъде санкциониран с. за възпрепятстване по чл. 132, ал.1, т.18 от ЗВМД.

На 03.08.2018 год. С.К. съставил против Х.Д.Х. *** АУАН № Б - ЧДПЖ - 01 в качеството му на с. на животновъден обект № 8720 - 0355, находящ се в г. Б., в който е посочено, че в 11.25 часа на у. „И. в." № ….. при поискан достъп в животновъдния обект и до животните в него, след като се легитимирал като д. л., за да вземе повторни проби за диагностично изследване, съгласно т.V, подточка 3 от Заповед № РД 11 - 1349 от 18.07.2018 год. на изпълнителния директор на БАБХ, К. и други длъжностни лица от ОДБХ - гр.Ямбол не са били допуснати до обекта и животните в него. В АУАН а. е вписал, че с извършения отказ да осигури постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи, Х. е възпрепятствал изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и по този начин е извършил виновно нарушение по чл. 132, ал.1, т. 18, във вр. чл. 117, ал.1, т.1 и т.8 от ЗВМД.

На 23.08.2018 година директорът на ОДБХ - гр. Ямбол издал против Х.Д.Х. Наказателно постановление № НП ЧДПЖ - 01, с което на основание чл. 417, ал.1 от ЗВМД му наложил административно наказание глоба в размер на 1900.00 лева, за нарушение по чл. 132, ал.1, т.18, във вр. чл. 117, ал.1, т.1 и т.8 от ЗВМД, за това, че на 03.08.2018 година на у. „И. в." № …. в г. Б. при поискване на достъп до животновъден обект № 8720 - 0355 и до животните в него, след като а. С.К. се легитимирал като д. л. и бил разпознат и пред други лица - свидетели по АУАН, за да вземе повторни проби за диагностично изследване, съгласно т.V, подточка 3 от Заповед № РД 11 - 1349 от 18.07.2018 година на изпълнителния директор на БАБХ, не е допуснал К. и други длъжностни лица от ОДБХ - гр. Ямбол до обекта и животните в него.

С Решение № 311/19.12.2018 г., постановено по АНД № 411/2018 г. по описа на Районен съд – Елхово е отменено НП № ЧДПЖ-01/23.08.2018 г. на Директора на ОДБХ гр. Ямбол. Това решение е оставено в сила с Решение № 57 от 05.06.2019 год. по  КАНД № 52/2019 год. на АдмС Сливен.

Видно от доклад вх.№ Я-4124 от 03.10.2018 г. на 18.09.2018 г. д. Н. М. г.и. на о. Т. в отдел „Здравеопазване на животните", заедно с д. З. И. и д. В. П. посетили животновъден обект № 8720 – 0355 г. Б. в присъствието на неговите п., където установили 3 бр. умрели животни. Проверяващите не могли да установят точния брой на наличните животни поради липса на съдействие от страна на ползвателите. Поради тази причина не бил извършен и клиничен преглед на стадото. (л.158 АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

С вх.№ Я-4034 от 28.09.2018 г. Х.Д.Х. поискал вземането на втори проби от обект № 8720 – 0355 г. Б., като това да станело на 05.10.2018 г.

Със Заповед № Я-3-702/10.10.2018 г. на Директора на ОДБХ-Ямбол, приел, че при посещение на в. л. от ОДБХ- Ямбол на 19.07.2018 г. и опит за влизане в обекта п. на същия категорично отказали да ги допуснат до животните в него за изпълнение на Заповед 1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, с която е обявено вторично огнище на ЧДПЖ в обект 8720-0355 с. на Х.Д.Х. *** и е разпоредено евтаназиране по хуманен начин на всички ДПЖ в него. Пред местни медии - радио 999 и телевизия Диана кабел заявяват своето несъгласие със същата и отрицание на нормативните изисквания на чл.132, ал.1, т.18 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, която ги задължавала да осигуряват непрекъснат достъп на ветеринарните власти до него и животните в него. След няколко поредни опита за посещаване на обекта и изпълнение на Заповед РД 1349/18.07.2018 г. ползвателите отново отказват достъпа. Извършените от А.П. и Т. Х. (п. на ЖО 8720-0355) действия са в нарушение на чл.10 ал.1 т.2 от Наредба 19/06.11.2007 г., която е нормативен акт срещу разпространението и появяването на зар. болести по домашни животни. На 01.08.2018 г. с вх.№ 1099/18/01.08.2018 г. на Районна прокуратура Елхово, ОДБХ- Ямбол подала Уведомление за осуетяване на действията на орган на БАБХ и на основание чл.230 от Наказателния кодекс с обосновано предположение, конкретния случай било налице престъпно деяние по смисъла на чл.9 ал.1 от Наказателния кодекс като изключва оневиняващата хипотеза на чл. 13а от същия.

Посочено е още, че възпрепятстването на служителите на Българската агенция по безопасност на храните, да изпълнят задълженията си, вменени им със Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконови нормативни актове, издадени по прилагането му и Закона за Българската агенция по безопасност на храните, както и мерките в горепосочената заповед, съставлява престъпление по чл.270 ал.1 от Наказателния кодекс, извършено от ползвателите на ЖО 8720-0355.

При пореден опит за достъп до обекта на 03.08.2018 г. от служители на ОДБХ-Ямбол с цел изпълнение на същата Заповед РД 1349/18.07.2018 г. с Констативен протокол д. C. И.К. е установил в присъствие на свидетел – д., недопускането му до животните в обекта и дава заключение да бъде санкциониран с. за възпрепятстване официален орган по смисъла на чл.270 от Наказателния кодекс.

По-късно на 03.08.2018 г. отново в присъствие на свидетели, в т.ч. и представители на ОДП- Ямбол, на с. на обекта Х.Д.Х. е съставен АУАН Б-ЧДПЖ- 01, с който е установено същото обстоятелство. Издадено е и Наказателно постановление ЧДПЖ- 01, с което на с. е наложена санкция по реда на чл. 417 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - глоба. Недопускането на органи на БАБХ в обекта и възпрепятстване работата им по ликвидиране на заболяването ЧДПЖ е грубо нарушение на ЗВМД поради създаването на опасност от неговото разпространение сред други дребни преживни животни.

Впоследствие от п. на ЖО 8720-0355 при официалния в. л. на О. Б., на която територия се намира обекта, постъпват заявления с вх. 380/12.09.2018 г. и 382/18.09.2018 г., с които е посочено, че има умрели общо 11 броя животни в обекта.

На 27.08.2018 г. п. на същия обект - А.П., закупила лекарствени средства и превързочни материали от ветеринарна аптека собственост на ЕТ „М енд Б-Я. М." в г. Я. подходящи за лечение на дребни преживни животни, без да има издадена рецепта от лекуващия животните в този обект в. л. д. М. Б., регистриран в. л. Настоящото действие предполага извършване на самолечение на животни от този обект, което е грубо нарушение на ветеринарномедицинските правила. Продажбата се осъществява с адресат „Клуб за спортни гълъби". За извършената продажба е съставен АУАН 1/14.09.2018 г. от д. С.М. *** на извършилия продажбата в. л. д. Н. К.

На 18.09.2018 г. със Заповед Я-3-664/18.09.2018 г. трима официални ветеринарни лекари от ОДБХ- Ямбол са изпратени до обекта, допуснати са в него, но от п. на обекта не им е позволено да извършат клиничен преглед на животните и да вземат кръвни проби от тяx съгласно цитираното практическо ръководство за борба с чума по дребните преживни животни и Заповед РД 11-349/18.07.2018 г.

На 28.09.2018 г. с вх.№ Я-4034 с. на обекта кани на точно определена дата служители от ОДБХ-Ямбол, което е в разрез с изискванията на чл. 132, ал.1, т.18 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, което отново е грубо нарушение на ветеринарномедицинските правила.

Поради създадената непосредствена опасност от разпространение на заболяването ЧДПЖ, видно от цитираното Практическо ръководство и доказателствените средства събрани в периода 18.07.2018 г. до днес и гореизложеното и при неосигуряване на постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ изразяващо се във възпрепятстването на органите на БАБХ до изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването ЧДПЖ и създаване на непосредствена опасност за живота и здравето на други дребни преживни животни при ситуиране на действащо огнище на заболяването ЧДПЖ и неизпълнение на мерки за ликвидиране на заболяването в ЖО 8720-0355 съгласно Заповед РД 11-349/18.09.2018 г., на основание чл.138, ал.2 във връзка с чл.138, ал.1, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е издадена оспорената заповед.

Със Заповед № РД-11-167 от 21.01.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ е изменена точка II от негова Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г.  (л.263-264 от АД 256/2018 г. на АдмС Ямбол)

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими доказателствени средства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приобщени по делото писмени доказателства, изявления на страните и свидетелски показания, доколкото същите не са в противоречие с представените по делото писмени доказателства, представляващи констативни протоколи, които като документи съставени от длъжностни лица в кръга на службата им и по предвидения ред представляват официални документи. Показанията на разпитаните по делото с. не опровергават гореустановените факти. В своите показания с. Т.Т. и М. М. говорят общо, без конкретика за определени дати и събития. С. М. пред съда заяви, че работи на … ч. с. и е пребивавал при животновъдния обект, когато не е на работа и когато няма други ангажименти. В показанията си с. не сочат нищо по отношение на конкретните дати, за които е установено с констативни протоколи неосигуряване на достъп до процесния животновъден обект. В своите показания с. П.П. твърди, че е посещавал обекта намиращ се в г. Б., 4 пъти, а именно през месеците август и октомври 2018 г.. Недопускането на служители на БАБХ и неосигуряването на достъп е констатирано през месец юли, в този смисъл с. П. не може да предостави сведения за относимите към оспорената заповед обстоятелства.  

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Оспорването е направено в рамките на регламентирания от закона срок, от лице адресат на акта, поради което има правен интерес от това производство и срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което то е допустимо.

Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

Съображенията на съда в тази насока са следните:

След като е сезиран с оспорване, при служебния и цялостен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно нормата на чл. 168 ал. 1 от АПК, съдът провери изначално неговата валидност. Това се налага поради принципа на служебното начало в административния процес, въведен с нормата на чл. 9 от АПК.

Съгласно чл.138 ал.1 т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) регистрацията на животновъден обект (ЖО) се заличава, а удостоверението се обезсилва при груби или системни нарушения на ветеринарномедицинските изисквания. Според чл.138 ал.2 ЗМВД при нарушения по ал. 1, т. 2, констатирани при животни, от които се добиват суровини и храни, довели до непосредствена опасност за здравето на хора или животни, директорът на ОДБХ издава заповед, която включва и разпореждане за умъртвяване на животните на място и насочване за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, въз основа на законосъобразни, предшестващи издаването му действия. Оспореният административен акт е издаден от Директора на ОДБХ Ямбол, който е териториално компетентния орган по отношение ЖО на оспорващия, съгласно чл.138 ал.2 от ЗВМД. За възможността да бъде издаден оспорения административен акт, оспорващия е уведомен на 03.08.2018 г. с уведомление изх.№ Я-3044 от 25.07.2018 г. издадено от директорът на ОДБХ - гр. Ямбол. От изложеното следва да се направи извода, че оспореният административен акт е валиден, като издаден в предписаната от закона предметна форма и съдържание и от компетентен орган, съобразно предоставените му по силата на закона правомощия.

По делото не се спори, че Х.Д.Х. е с. на животновъден обект с peг. № 8720-0355, в г.Б., в който считано от 20.12.2016 г. се отглеждат дребни преживни животни, от които се добиват суровини и храни. По делото не е спорно и че считано от 20.07.2018 г. същият е упълномощил за свой п. А. П. П., на която изрично от 07.09.2018 г. е възложил и управлението на процесния животновъден обект.

Основният спор е дали посочените в процесната заповед действия на с. на животновъдния обект или неговите п., изразяващи се в недопускане на представители на ОДБХ Ямбол в него, неоказване на необходимото съдействие при изпълнение на функциите им и закупуването на ветеринарномедецински препарати без рецепта, представляват груби нарушения на ветеринарномедицинските изисквания.

По делото се установи, че на служители на ОДБХ Ямбол, определени със  Заповед № Я-З-505 от 19.07.2018 г. на Директора на ОДБХ-Ямбол да изпълняват мерките по  Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., от Изпълнителния директор на БАБХ, е отказан достъп до животните в процесния животновъден обект на 18.07.2018 г., 20.07.2018 г., 31.07.2018 г. и 03.08.2018 г.. На 18.09.2018 г. лица определени със Заповед № Я-З-664 от 18.09.2018 г. на Директора на ОДБХ Ямбол посетили животновъден обект № 8720 – 0355 г. Б. в присъствието на неговите п. и установили 3 бр. умрели животни, но проверяващите не могли да установят точния брой на наличните животни поради липса на съдействие от страна на п. и по същата причина не бил извършен и клиничен преглед на стадото. По делото не се установи, че оспорващия или п. на ЖО е закупил лекарствени средства и превързочни материали от ветеринарна аптека собственост на ЕТ „М енд Б-Я. М." в г. Я. подходящи за лечение на дребни преживни животни, без да има издадена рецепта от лекуващия животните ветеринарен лекар. Представените с преписката издадени от тази аптека спецификации към касов бон от 27.08. и 28.08.2018 г. са на името на Клуб за спортни гълъби, като обстоятелството, че действителния к. е А.П. не може да бъде установено с представеното по делото сведение от Н. Т. М.-К. (л.126 от делото), доколкото същото не представлява доказателствено средство предвидено в процесуалните закони. Действително съгласно чл.44 ал.1 от АПК административният орган може да изисква сведения от неучастващи в производството лица, когато това е нужно за изясняване на съществени факти и обстоятелства от значение за производството и те не могат да бъдат установени по друг начин. Горепосочените сведения обаче не са събрани в административното производство по издаване на оспорения административен акт, а след това, не отговарят на изискванията на чл.44 ал.2 и ал.4 от АПК и с оглед последната разпоредба тези сведения в производството по съдебно оспорване на административния акт могат да бъдат събрани само като свидетелски показания.

Сезирането на Районна прокуратура Елхово за осуетяване на действията на орган на БАБХ и издаването на Наказателно постановление № ЧДПЖ-01 от 23.08.2018 г., не могат да се квалифицират като действия или бездействия на с. на ЖО или негов п., доколкото изхождат от Директора на ОДБХ-Ямбол и по същество са мерки против такива действия или бездействия. Сами по себе си тези документи представляват доказателства за предприетите от страна на БАБХ действия против поведението на с., респективно п. на процесния ЖО, но не и доказателства за неговото противоправно поведение, доколкото по делото липсват данни от произнасяне на РП Елхово по подадения сигнал, а горепосоченото НП е отменено с влязъл в сила съдебен акт.

При така установения отказ за достъп до животните в процесния животновъден обект на 18.07.2018 г., 20.07.2018 г., 31.07.2018 г. и 03.08.2018 г. и липса на съдействие от страна на п. за установяване точния брой на животните в животновъдния обект и за извършване на клиничен преглед на стадото на 18.09.2018 г. следва да се прецени дали посочените действия на п. на животновъдния обект представляват груби нарушения на ветеринарномедицинските изисквания.

Съгласно §1 т.79а от ДР на ЗВМД "Ползвател" е всяко лице, което осъществява възмездно или безвъзмездно дейност в обект или инсталация, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова собственост. По делото е установено, че А. П. П. е именно такова лице по отношение на животновъден обект с peг. № 8720-0355, в г.Б., който не е нейна собственост, но същата е осъществявала дейност в него, като именно нея свидетелите посочват като у. този ЖО.

Съгласно §1 т.15 от ДР на ЗВМД "Груби нарушения" са нарушения на изискванията на този закон или нормативните актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби.

Съгласно чл.132 ал.1 т.18 от ЗВМД собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи:

По делото безспорно е установено, че п. на животновъден обект с peг. № 8720-0355, в г.Б. А. П. П. не е изпълнила задължението си по чл. 132 ал.1 т.18 от ЗВМД да осигури постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ, поради което същите не са могли да изпълнят дейности от тяхна компетентност съгласно чл.117 ал.1 от ЗВМД, което представлява нарушение на изискване на същия закон.

Със Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., от Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е обявено вторично възникнало огнище на чума по дребните преживни животни в животновъден обект с per. № 8720 - 0355, находящ се в г. Б., о. Я. Този административен акт като неподлежащ на съдебен контрол по силата на чл.47 ал.7 от ЗВМД и е влязъл в сила с издаването му, поради което е задължителен за изпълнение за посочените в него адресати. Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ е била оспорена от жалбоподателя в настоящото производство Х.Д.Х., като с Определение № 354/11.09.2018 г. по адм.дело № 212/2018 г. Ямболският административен съд е оставил жалбата му без разглеждане и е прекратил образуваното производство, защото не подлежи на съдебен контрол, който акт на ЯАС е оставен в сила с Определение № 12144/10.10.2018 г. по адм. дело № 12407/2018 г. на ВАС. Възражението на оспорващия за нищожност на този административен акт не може да се разгледа в настоящото производство, доколкото в АПК не съществува процедура аналогична на посочената в чл.17 ал.2 от ГПК. Наред с това такова произнасяне би било в противоречие със забраната за съдебен контрол по чл.47 ал.7 от ЗВМД.

В този смисъл съдът следва да приеме за установено, че в процесния ЖО е обявено вторично възникнало огнище на чума по дребните преживни животни. По делото няма спор, че посочено заболяване създава непосредствена опасност за други животни, поради силно заразния си характер, доколкото е посочена в Заповед № РД 09-641/06.07.2006 г. на Министъра на земеделието и храните издадена на основание чл.47 ал.1 от ЗВМД. Поради което действията на п. на животновъден обект с peг. № 8720-0355, с които е попречила на контролните органи от БАБХ, да изпълнят дейности от тяхна компетентност съгласно чл.117 ал.1 от ЗВМД, следва да се характеризира като „Грубо нарушение" по смисъла на §1 т.15 от ДР на ЗВМД.

С оглед изложеното съдът счита, че по делото са установени фактическите основания за издаване на оспорената заповед, като съобразно тези факти, административния орган правилно е приложил материалния закон, а именно разпоредбата на чл.138 ал.1 т.2 от ЗВМД, като е заличил регистрацията на животновъден обект и е обезсилил издаденото удостоверение за регистрация. Съгласно чл.138 ал.2 от ЗВМД в условията на обвързана компетентност  директорът на ОДБХ Ямбол е включил и разпореждане за умъртвяване на животните на място и насочване за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.

Административният акт съответства на целта на закона. Извършените от п. на ЖО груби нарушения на ветеринарномедицинските изисквания са попречили на служителите на БАБХ да изпълнят задълженията си по изпълнение на Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, поради което издадената заповед е съразмерна на целите посочени в чл.2 и чл.7 от ЗВМД.

По изложените по-горе съображения настоящата съдебна инстанция намира, че жалбата срещу оспорената Заповед № Я-3-702/10.10.2018 г. на Директора на ОДБХ-Ямбол следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Предвид този изход на делото е неоснователно искането на оспорващата страна за присъждане на разноски. Административният орган претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение, което се явява основателно с оглед изхода на правния спор и същото следва да бъде присъдено в размер на 200 лв., определен на основание чл.144 във вр. с чл.78 ал. 8 от ГПК във вр. с чл.37 ал.1 от Закона за правната помощ  във вр. с чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ.

Ръководен от изложените съображения,  и на основание чл.172 ал.2 от АПК съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.Х., ЕГН **********,***, против Заповед № Я-3-702/10.10.2018 г. на Директора на ОДБХ-Ямбол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА Х.Д.Х., ЕГН **********,***, да заплати на ОДБХ-Ямбол направени по делото разноски в размер на 200 лв. (двеста лева.)

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Read 528 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo