×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Как в 12-тата година от кметуването си Славов се сети за ПУП на Боровец и

Четвъртък, 07 Март 2019 09:03


дори на сесията на 28 февруари пусна  поетеса даскал  Бицова /мадоната с големите очи/ да внася и защитава предложението му.
Всъщност той за Боровец се сети, когато трябваше да усвоява пари по европейски проект и когато на няколко пъти купува фиданки , които не опази, за да го залесява.../Нямаше кой да ги полива и пази...важното беше купуването, с наши пари/От Протокола на сесията, публикуван днес.

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец, разрешаване на частично изменение на улична регулация и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Ил. Бицова – За да бъде по-ясно гласуването предлагам в проекта за решение в първия абзац да се чете т.1, втория абзац да се чете т.2, в допълнението първия абзац или № 1 да се чете т.3, и номер 2 да се чете т.4. Освен за по-голяма яснота в гласуването различните точки 1 и 3, и респективно 2 и 4 се нуждаят от различно мнозинство за тяхното одобрение.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението ведно с допълнението. (приложени протоколи)

Сивкова - Уважаеми господин Председател, колеги общински съветници, предложението за разрешаване разработването на устройствен план на парк Боровец е едно от многото разглеждани от общински съвет и то не се различава от другите. По принцип, не съм против. Изненадва ме факта, че 11 години кметът не се сети, че тази огромна по площ и значимост за Ямбол, специфична територия, има нужда от устройствен план и въобще не ставаше дума за това, дори когато се инвестираха европейски средства по проект. Сега, в последната година от неговото управление, е решил да дава концепции за устройството на парк Боровец, вместо да остави това на следващия кмет.

Категорично съм против Допълнението към предложението, т.е. общински съвет да вземе решение до одобряването на плана, в тази територия да не се разполагат посочени в текста обекти. Считам, че с такова предложение кметът подвежда общински съвет да вземе решение, с което да надвиши вменените му от законите на Р България правомощията.  Защото: чл.55 на Закона за устройство на територията казва, че до реализиране на подробния устройствен план поземлените имоти могат да се ползват за преместваеми съоръжения по чл.56, а чл.56 казва, че за държавни и общински имоти това става въз основа на схема, чл.62 казва, че в паркове и зелени площи преместваемите обекти по чл.56 не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота. Чл.14 от Закона за общинската собственост казва, че свободните имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават по наем... 

Липсват реални мотиви към това предложение, а и се говори за  целесъобразност, която не е ясна. Няма мотиви, няма целесъобразност, няма и законосъобразност за такова решение. Кметът  се опитва да се скрие зад нашето колективно решение и утрешния ден да го ползва, като основание за ограничаване на правата на ямболлии, оправдавайки се с нас. Но трябва да е ясно, че кметът не би могъл, позовавайки се на такова  решение на общински съвет, да ограничава приложното поле, както на закона, така и на приетите от ОбС подзаконови нормативни актове. Кметът не може с това решение на общински съвет да се освободи от изпълнение на вменените му със закон задължения. Такова наше решение само  ще  злепостави Общински съвет и всеки един от нас пред обществеността. Заявявам, че ще гласувам „против" допълнението към предложението.

Ив. Йорданов - репл. -  Аз ще гласувам „за“ предложението на г-н Славов и ще ви кажа защо. Г-ж Сивкова, ако бяхте Вие кмет сигурно щяхте да сте втората Николина Хаджигеоргиева щяхте да напълните, както тя напълни целия град с гаражи и с метални бараки, и после едно десетилетие, с доста сериозни мъки, успяха ОА да ги махнат. Така че смятам, че е съвсем редно да го урегулираме парка и има друго нещо, което Вие не казвате, а това е, че след одобрена схема допълнение могат да бъдат поставяни такива съоръжения, т.е. това не пречи да бъдат поставяни в бъдеще, нито ги забранява, а трябва да бъде одобрена схема, а не просто така всеки където реши да ги слага, затова ще гласувам за урегулирането на парка и мисля, че сега му е времето.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.4 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

 

  1. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си заизработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично изменение на улична регулация;
  2. 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1, във връзка счл. 61 ал.2, чл.62  ал.1 и ал. 9, във връзка с  чл. 103а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.1от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  разрешение за изработване напроект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично изменение на улична регулация.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

  1. 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор 87374.524.6 по ККарта на гр.Ямбол, парк БОРОВЕЦ, вид собственост - общинска публична, /НТП За защитно и изолационно озеленяване - по ККарта/ да не се разполагат обекти по чл.62, ал. 7, т.5, 6 и 7 от ЗУТ до одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на парк Боровец.
  2. 4. Възлага на кмета на Община Ямбол да осъществява контрол по изпълнение на т.1 от настоящото допълнение към предложение за Даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец, разрешаване на частично изменение на улична регулация и одобряване на задание за същото.

 

Read 450 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo