От Административен съд Ямбол:

Петък, 26 Януари 2018 18:41


 Отмениха членове от Наредби на общините, върнаха дела за преразглеждане в Районния съд

 

 

Отмениха част от Наредба 5 на община Елхово

ОТМЕНЯ чл.45, ал.6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Елхово, в сила от 01.05.2005г., с последно изменение с Решение № 507/44/1 по Протокол № 44 от 26.03.2015г. на ОбС –Елхово.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Елхово да заплати на Окръжна прокуратура Ямбол направените по делото разноски на размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на чл.138 АПК.

Решението съгласно чл.194 АПК да се обнародва по начина, по който е бил обнародван акта.
http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d817/33910418.htm

Общински съвет Тополовград си промени Наредбата и съдът не даде ход на делото

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061eb17/33710418.htm

Върнаха за преразглеждане Решение-отказ на главния архитект на Ямбол
http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d817/28010818.htm

Върнаха на ЯРС за преразглеждане дело на РИОСВ Стара Загора срещу КОНТИНВЕСТ. Първата инстанциябеше отхвърлила,наложено на фирмата АУАН
dms-yambol.org/files/spravki/0074d817/18911118.htm

 

Върнаха на ЯРС за преразглеждане отменянето на нп срещу община "Тунджа", във връзка с нередности при язовир "Асеново"

dms-yambol.org/files/spravki/0074d817/18911118.htm

Отмениха част от Наредба 2 на община Стралджа

 

ОТМЕНЯ чл. 62 от Наредба № 2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Стралджа, приета с решение № 99 от протокол № 8 от 09.06.2016г. на Общински съвет, Стралджа.


.
http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d817/34311118.htm

Read 169 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo