×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кърцъков продължава да пита  ИбриШимов /ГЕРБ/

Четвъртък, 14 Март 2019 15:15


До председателя на ОбС Ямбол
доктор Данаил Ибришимов

Копие:
Деница Николова
Председател на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014- 2020 г.

Петя Аврамова
министър на МРРБ

Пътна полиция
МВР София

Ст. комисар Генчо Иванов
Директор на ОДМВР - Ямбол

Георги Иванов Славов
кмет на Община Ямбол

Медии


П И Т А Н Е
от Иван Димитров Кърцъков
гр.Ямбол

съгласно чл.69 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

Уважаеми г-н Ибришимов,
Уважаема г-жо Николова,
Уважаеми г-жо Аврамова,
Уважаеми г-н Иванов,
Уважаеми г-н Славов,
Уважаеми дами и господа от медиите,

Съгласно посочения правилник отправям следните въпроси:

1. Вярно ли е твърдението на родители на деца от ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Пламъче“ в гр.Ямбол, че чисто новата кухня (в която беше предвидено да се приготвя храната на децата посещаващи ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Пламъче“) на сградата на ДЯ „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“, изцяло обновена и открита през месец септември 2018г.(т.е. само преди около 5 месеца) по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ и осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинасирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие за един милион и шестстотин хиляди лева, „плува във вода“ и е тотално неизползваема към момента и какви действия са предприети от страна на собственика на сградата община Ямбол и в частност от кмета Георги Славов?

2. Кой възложи проектиране, одобри проекта и възложи изграждането на двете пешеходни пътеки на ул.“Граф Игнатиев“ срещу магазин Лидл и югоизточно от бивш ресторант „Кварта“ преди надлеза на Крайречния булевард? Кои са членовете на „Общинската комисия по безопасност и организация на движението“(или както се именува, ако има промяна в името ѝ към момента) към кмета на община Ямбол, създадена с негова заповед, и кои от тях са гласували със „ЗА“ одобряване изграждането на въпросните пешеходни пътеки или въпросните пешеходни пътеки са възложени и изградени от кмета на община Ямбол без решение на комисията? Как се казва и как е гласувал представителя на КАТ(Пътна полиция) Ямбол член на въпросната комисия? Имало ли е въобще заседание на комисията по тези казуси с одобряване изграждането на пешеходните пътеки на ул.“Граф Игнатиев“ срещу магазин Лидл и югоизточно от бивш ресторант „Кварта“ преди надлеза на Крайречния булевард? Има ли въобще проект и разглеждан ли е на ОЕСУТ на община Ямбол и какво е било становището на ОЕСУТ? Как се казва и как е гласувал представителя на КАТ(Пътна полиция) Ямбол член на ОЕСУТ? Надявам се, че не сте забравили, че прокуратурата на РБ и МВР поставиха на кметовете в страната срок до 30 юни 2018г. да поправят всички нарушения, свързани с пешеходните пътеки в населените места? Редно е изграждането на пешеходните пътеки да е в кръстовищата поради високия клас на ул.“Граф Игнатиев“ - за да оправдае очакването за градска магистрала, каквато е!

3. Кой одобри задание, възложи проектиране, одобри проекта и предложи за включване на обекти под №9 „Изграждане на нови кръстовища както следва – Първи етап кръстовище на ул.“Търговска“ и ул.“Гоце Делчев“; Втори етап ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Силиврия““ и под №10 „Изграждане на нови кръстовища както следва – Първи етап кръстовище на ул.“Търговска“ и ул.“Бакаджик“; Втори етап ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Крали Марко““ като обекти от общинския заем за до 9 000 000 € в нарушение на НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ и по специално на
Глава втора
ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА
Раздел I
Улична мрежа
Чл. 5. (1) Уличната мрежа на урбанизираните територии се разделя на:
1. първостепенна улична мрежа;
2. второстепенна улична мрежа.
(2) Улиците от първостепенната улична мрежа по ал. 1, т. 1 образуват основната комуникационно-транспортна мрежа на урбанизираната територия. Те свързват отделните устройствени зони помежду им и с пътната мрежа.
(3) Улиците от второстепенната улична мрежа по ал. 1, т. 2 обслужват обособените устройствени зони на урбанизираната територия. Те отвеждат и разпределят движението от първостепенната улична мрежа до отделните обекти.
Чл. 6. В зависимост от функционалното им предназначение улиците от първостепенната улична мрежа се разделят на:
1. скоростни градски магистрали I клас;
2. градски магистрали II клас;
3. районни артерии III клас;
4. главни улици IV клас.
Чл. 7. (1) Скоростните градски магистрали са главните носители на автомобилното движение в много големите и големите градове. Те осигуряват скоростна автомобилна връзка между отделните устройствени зони и ги свързват с автомобилните пътища от републиканската пътна мрежа.
(2) Скоростните градски магистрали са с непрекъснат режим на автомобилното движение по две отделни пътни платна, с контролиран достъп до тях и пресичания с всички останали улици на различни нива. Достъпът на пешеходци до главните пътни платна се изключва.
Чл. 8. (1) Градските магистрали са главните носители на движението в много големите и големите градове. Те осигуряват транспортна връзка между отделните зони на урбанизираната територия със скоростните градски магистрали и с републиканската пътна мрежа. Кръстовищата на градски магистрали се предвиждат на едно ниво, като при необходимост те могат да бъдат на различни нива.
(2) Градските магистрали обслужват група устройствени зони, като не се допуска да пресичат функционално обособени територии в тях.
Чл. 9. Районните артерии осигуряват транспортните връзки между отделните територии до улиците по-висок клас.
Чл. 10. Главните улици осигуряват транспортното обслужване на урбанизираните територии, както и техните връзки с улиците от по-висок клас. В малките и много малките градове те са най-високият клас улици.
Чл. 11. (1) В зависимост от функционалното им предназначение улиците от второстепенната улична мрежа се разделят на:
1. събирателни улици V клас;
2. обслужващи улици VI клас.
(2) Улиците по ал. 1, т. 1 събират движението от обслужващите улици и го отвеждат до улиците от по-висок клас.
(3) Улиците по ал. 1, т. 2 довеждат движението до отделните жилищни, общественообслужващи, производствени или други обекти.
Чл. 12. (1) Функционалните, транспортните и техническите характеристики на различните класове улици са дадени в табл. 1.1 - 1.3 на приложение № 1.
(2) В зависимост от техническите им характеристики улиците I, III, V и VI клас се подразделят на подкласове А и Б.
Чл. 13. (1) Улиците от първостепенната улична мрежа се проектират като единна йерархична система, съответстваща на структурата на урбанизираната територия, с ясна конфигурация, която позволява на водачите на транспортни средства и на пътниците лесно и бързо да се ориентират за намиране на най-късия път към своята цел. Първостепенната улична мрежа чрез кръстовищата или възлите осигурява контакт само между еднакви или съседни класове улици. Изключения от това изискване се допускат в застроени територии, когато не може да се осигури нормалното им транспортно обслужване.
(2) Първостепенната улична мрежа се проектира с плътност, както следва:
1. за урбанизираните територии - от 3 до 4 km/km2, или на средно разстояние между улиците от 650 до 500 m;
2. за централните зони - от 4 до 5 km/km2, или на средно разстояние между улиците от 500 до 400 m.
(3) Плътността на първостепенната улична мрежа в отделните зони на урбанизираните територии не може да е по-малка от 2,5 km/km2, или средното разстояние между улиците от първостепенната улична мрежа е най-малко 800 m.
(4) На първостепенните улици се осигурява функционална транспортна и техническа хомогенност чрез постигане на характеристиките, дадени в приложение №1.?
Кои са членовете на „Общинската комисия по безопасност и организация на движението“ към кмета на община Ямбол, създадена с негова заповед, и кои от тях са гласували със „ЗА“ одобряване изграждането на въпросните обекти под №9 и №10 или въпросните обекти под №9 и №10 са предложени за изграждане от кмета на община Ямбол без решение на комисията? Как се казва и как е гласувал представителя на КАТ Ямбол член на въпросната комисия? Имало ли е въобще заседание на комисията по тези казуси с одобряване изграждането на тези обекти под №9 и №10 от предложението за общински заем от до 9 000 000 €? Има ли въобще проекти и разглеждани ли са на ОЕСУТ на община Ямбол и какво е било становището на ОЕСУТ? Как се казва и как е гласувал представителя на КАТ Ямбол член на ОЕСУТ? Има ли издадени за тях Разрешения за строеж, под кой № и от коя дата?

4. Колко и на кои места са монтирани изкуствени неравности и други такива съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ на територията на Община Ямбол в нарушение на същата тази наредба? Има ли издадени наказателни постановления срещу кмета на община Ямбол или предупреждения и указани срокове в тях от страна на КАТ(Пътна полиция) Ямбол за премахването или поправянето им? Голяма част от тези съоръжения, макар ѝ поставени с „добра умисъл“ са опасни за участниците в движението!

5. Бяха ли официално информирани общинските съветници от общински съвет Ямбол за прекратения на 28.01.2019 договор за обект №1 от общинския заем за до 9 000 000 € с предмет „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление, включително фасадно осветление на улици и площади на територията на община Ямбол“ за сесията на ОбС на 31.01.2019 (и поради това, че в мотивировката за изграждането му в документацията за заема посочения срок за изпълнение е до 30.06.2019, срок, който в момента, а пък и преди това предвид на огромните по обем СМР, е нереален и няма как да съответства на реалността) за да могат всички общински съветници до един да гласуват информирано по точката от дневния ред на заседанието касаеща приемане на бюджета на община Ямбол за 2019г.? На коя дата и как вие г-н Ибришимов научихте за прекратяването на договора?

Уважаеми г-н Иванов,

Докога ОДМВР-Ямбол и в частност Пътна полиция Ямбол волно или неволно ще си „затваря очите“ за неспазването на законите и наредбите, касаещи безопасността и здравето на гражданите? Какви действия и в какъв срок ще бъдат предприети за синхронизиране на пътната мрежа в община Ямбол със същите тези закони и наредби, гарантиращи безопасността и здравето на гражданите, включително цитираните по горе наредби?

Уважаеми г-н Ибришимов,

Въпросите ми са крайно елементарни и не представляват никаква трудност за общинската администрация. Съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол на Общински съвет Ямбол и по специално:

Чл.20. (изм., ХІІ/13.07.2012г.) Длъжностните лица в общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници необходимата информация по всеки разглеждан проблем по ред определен от кмета на общината.

Чл. 30.2. Общинският съветник има право:
...
4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
...
6. да ползва МТБ и услугите на общинската администрация

На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.
С уважение: .........................................
/Иван Кърцъков/

 

До Главния прокурор на
Република България
г-н Сотир Цацаров

До и.ф. ръководител на
специализираната прокуратура
г-н Димитър Петров

До медиите

Т Р Е Т О Д О П Ъ Л Н Е Н И Е
към
С И Г Н А Л
за проверка

от
Иван Димитров Кърцъков гр.Ямбол


Относно: Отнемане на правото ми на информираност по Конституция, ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол на Общински съвет Ямбол като гражданин на РБългария от председателя на Общински съвет Ямбол доктор Данаил Ибришимов

 


Уважаеми г-н Цацаров,
Уважаеми г-н Петров,
Уважаеми дами и господа от медиите,

Изпращам въпросното ТРЕТО допълнение към сигнала ми за проверка от 05.11.2018 г., защото нарушението на правата ми на информираност по Конституция на РБългария, ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол на Общински съвет Ямбол от страна на председателя на Общински съвет Ямбол доктор Данаил Ибришимов продължават. На сесия на ОбС Ямбол от 28.02.2019 г. той отново не изпълни задълженията си съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол! Той наново не огласи отговорите на двете ми питания с дати 22.06.2018г. и от 14.08.2018г., като в питането си с дата 22.06.2018г. аз преповтарям въпроси с дата 31.01.2018г.(защото на тях също не ми е отговорено)?! - сроковете за отговор, на които отдавна отдавна изтекоха!!!

Продължавамда имам усещането, че за неполучаване на отговори на тези ми въпроси освен председателя на ОбС Ямбол отношение имат ѝ кмета Георги Славов, заместник кметовете му и секретаря на община Ямбол, тъй като някои от въпросите ми касаят пряко кмета и секретаря на община Ямбол.

Освен това председателя на Общински съвет Ямбол доктор Данаил Ибришимов не ми даде думата да оглася нови въпроси зададени от мен Вх.№ В-0052 / 13.02.2019г., с мотиви – не били от неговата и на общинските съветници компетенция?! Ами как аджеба ще са от компетентността им като не се ползват от услугите на общинската администрация?!

Въпросите ми са крайно елементарни и не представляват никаква трудност за общинската администрация. Съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол на Общински съвет Ямбол и по специално:

Чл.20. (изм., ХІІ/13.07.2012г.) Длъжностните лица в общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници необходимата информация по всеки разглеждан проблем по ред определен от кмета на общината.

Чл. 30.2. Общинският съветник има право:
...
4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
...
6. да ползва МТБ и услугите на общинската администрация

Уважаеми г-н Цацаров,
Уважаеми г-н Петров,

Ако досега председателя на Общински съвет Ямбол доктор Данаил Ибришимов, дори и като най най-обикновен общински съветник, беше поискал отговори на моите въпроси той отдавна щеше да ги е получил и в момента този казус нямаше за кой ли път да бъде предмет на спор и на унищожаване на ценен обществен ресурс на институциите, които представлявате! Но поради липса на информация от ОбС Ямбол аз дори не знам изпратени ли са по деловодната система на Общински съвет Ямбол от доктор Данаил Ибришимов въпросите ми за отговор до общинската администрация на община Ямбол или той сам и на своя глава така е решил?

Умишлено наново адресирам и третото си допълнение към сигнала си за проверка до Върховна и Специализирана прокуратури поради това, че доколкото ми е известно съпругата на доктор Данаил Ибришимов е прокурор в районна прокуратура в гр.Ямбол и според мен не е редно проверката на сигнала да се възлага в Ямбол.

Надявам се при установена вина виновните да бъдат наказани съгласно Наказателния кодекс и законите на РБългария.

Съгласно Конституцията на РБългария :

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Съгласно ЗМСМА:

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.
(3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.

 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

Чл.69.1. Гражданите отправят питания до председателя на общински съвет след приключване на дневния ред като предават текста на питането в два екземпляра, предварително депозирано в канцеларията на общински съвет Ямбол, стая 202 в община Ямбол, най-късно 10 дни преди датата на предстоящата сесия. Председателят дава думата на гражданина да огласи питането си.
Чл.69.2. Председателят на общински съвет връчва втория екземпляр на председателя на съответната постоянна комисия за отговор.
Чл.69.3. Гражданинът изрично посочва в питането си дали желае писмен или устен отговор
Чл.69.4. Писмения отговор се дава в срок не по-късно от 20 дни от датата на заседанието на общинския съвет и се депозира в канцеларията на ОбС /стая 202/, за което се съобщава на отправилия питането гражданин.
Чл.69.5. В случай, че отговора е устен той се дава по възможност до края на определеното време за питания на гражданите или най-късно в края на следващото заседание на общински съвет Ямбол.
Чл.69.6. Председателят на общински съвет обявява постъпилите писмени отговори на питания след приключване на дневния ред на следващото заседание и в началото на времето за питания, след което дава думата на председателите на съответните постоянни комисии да ги огласят или сам огласява отговора, ако питането е отправено към него.
Чл.69.7. По отговорите на питанията не се допускат разисквания освен възможността на питащия гражданин да изрази удовлетворение или неудовлетворение от отговора като обясни мотивите си с времетраене до 2 минути.
Чл.69.8. По желание на член от съответната постоянна комисия председателят на общинския съвет му дава думата за допълнение на отговора по питането с времетраене до 2 минути.
Чл.69.9. Питането и отговора по него не се обявяват, когато гражданинът отправил писмено питане не присъства в залата.

 

Приложения:
1. Протокол от 42-то редовно заседание на Общински съвет - Ямбол от 28.02.2019г.
2. Линк към Протокол от заседанието на ОбС Ямбол от 28.02.2019г. - https://yambol.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/42%202019_%D0%A5L%D0%86%D0%86_28.02.19%20(2).htm
3. Питане Вх.№ В-0052 / 13.02.2019г. от Иван Кърцъков

В очакване на конкретните ви действия в отговор на това писмо,

 

С уважение: ...................................
/ Иван Кърцъков/

 

 

 

Read 338 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo