×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на МС в сряда

Сряда, 09 Май 2018 03:17

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №1 ЗА 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 1. 2. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПЪТ ІІ-55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГУРКОВО“, ОБХОДЕН ПЪТ НА С. АСЕНОВЕЦ ОТ КМ 79+200 ДО КМ 82+800 И ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 КВЛТ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 1. 7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД – СОФИЯ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ТЪРГОВИЯТА НА УНГАРИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ТАЙВАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СКЛЮЧЕН ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ НА 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ И НА СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА 107-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 28 МАЙ ДО 8 ЮНИ 2018 Г. В ЖЕНЕВА

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – БАРИТНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „ТЕВНИ ДОЛ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЕШКО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 24 ЮНИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ ООД – СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

 1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-7 ТЪРНАК“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

 1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ДОЛОМИТНИ ВАРОВИЦИ И АЛЕВРИТОВИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАПУ БАИР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАРТИЗАНИ И С. ЛОПУШНА, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, И С. ТРЪНАК, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС, НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – ВАРНА

Внася: министърът на енергетиката

 1. 15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВОДАЖИЯ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на енергетиката

 1. 16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПОДГОРЕ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОДГОРЕ, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

Внася: министърът на енергетиката

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСА, ДО КОЙТО МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР, ПОДПИСАН НА 8 МАРТ 2018 Г. В ГР. СОФИЯ

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. 19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. 20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОИТО НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Read 457 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo