×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Предварителният Дневен ред на насроченото за 25 април заседание на Общинския съвет на Ямбол включва следните точки

Четвъртък, 18 Април 2024 13:06

 

Предстоящо седмо заседание на Общински съвет Ямбол - 25.04.2024г. /зала 107, 9:00 часа/

Предложение относно изменение на Решение № VI-24/28.03.2024г. относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г. :

Годишен план

Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2023г.

Общинска програма

Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Ямбол.

Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2023г.

Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2023г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 9.05.2024 г.

Покана

Годишен отчет

Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл.54 от Закона за държавната собственост.

Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка с брой ученици под минималния до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол

Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.163 по КК и КР на град Ямбол, ул. "М. Дринов" 9-13.

Предложение относно съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Тинт Про БГ“ ЕООД за удължаване срока на договор за наем, след приключване на основния ремонт на спортна зала „Диана“.

Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46, находящ се в землището на с. Веселиново, местност "Мера Ситлер“.

Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти в ж.к. „Златен рог“.

Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на обекти в сграда – публична общинска собственост, Младежки културен център „Георги Братанов“, гр. Ямбол, Градски парк.

Предложение относно прилагане на плана за регулация за поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.349 и поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.350 №: II 77, квартал 149, по плана на град Ямбол.

Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 8-З-158.

Read 364 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */