×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

29 юли - СЪДБОНОСНО заседание на Общинския съвет на Ямбол

Четвъртък, 29 Юли 2021 03:40


от 9 ч. при следния Дневен ред

 

 

Материали:
 1. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от ж. к. „Хале“ – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол.

 2. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона.

 3. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.37.436 – селскостопански път, земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.37.26.

 4. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: : Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

 5. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на УПИ IX-91, „за Жм“ в кв.44 по плана на гр. Ямбол – Централна градска част, ПИ с идентификатор 87374.539.91 по ККарта на гр. Ямбол.

 6. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I – за градски парк в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

 7. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатор 43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“.

 8. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

 9. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

 10. Предложение относно утвърждаване решения за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за първото полугодие на 2021г.

 11. Предложение относно създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

 12. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

 13. Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

 14. Предложение относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи в община Ямбол.

 15. Предложение от кмета на общината относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.“

 16. Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

 17. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС - Търговска 9, Преслав 200 и др.

 18. Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от ПИ с идн. 87374.41.967 в землището на град Ямбол.

 19. Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

 20. Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ III -103, КВ.73 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов".

 21. Предложение относно приемане на Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година.

Read 732 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo