×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обществена поръчка на стойност 10 милиона лева /без ДДС/ Featured

Събота, 09 Февруари 2019 03:38


 обяви община Ямбол в сайта на АОП. /Колко от тях ще бъдат откраднати - 5, 7?/

Поръчката е за 1. Строителство на улици,площадни пространства и благоустройствени обекти;2. Основни и текущи ремонти на улици, площадни пространства и благоустройствени обекти;3.Изготвяне на инвестиционни проекти, касаещи т.1 и т.2.4.Упражняване на авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10000000 Валута: BGN

 

IV. Приблизителен обем на основните дейности от предмета на поръчката за 1 година:
- 15 000 м2 асфалтови кърпежи;
- 10 000 м2 цялостно полагане на асфалтова настилка;
- 5500 м2 изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на тротоари;
- 1500 м. - Доставка и монтаж бордюри 18/35/50;
- 1900 м2 – текущ ремонт на паважна настилка
- 500 м. - Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 12/03/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)

 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 13/03/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 14:00 (чч:мм)
Място:
гр.Ямбол, сградата на община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, ст.203
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

всичко тук
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635393137

 

 

И какво- в предизборната година Славов ще каже - ма нали ви оправих улиците - изберете ме.
Първо на кмета това му е работата да се грижи за града. За това взема заплата. Да не се пъне - на аз строя, аз чистя..
Години си разбиваха хората колите, за да дръпне той заем, че да почне да пуши дупките в предизборната година. Заем, който ще плащаме ние.
Така че не трябва да му се пляска на този, който никак не лъже и не краде, ами да се пита що сега се сети, бе Славов.
10 милиона лева от асфалт - колко ли от тях ще бъдат откраднати? 5?, 7 милиона?.
Ами от другите поръчки при Бюджет 81 милиона

Не благоустрояването, е важно за Славов, като областен представител на режима. Съществен е размерът на усвоените пари.

Кандидатите на управляващия режим печелят всъщност служебно. Улици-мулици, осветление-мосветление, кози-мози, хора.мора  майната им...
Режимът прави издборите, режимът брои резултатите, режимът съди, ако някой стане смешен да жалва.
Който посочи той ще е консолиерът, пардон кметът
Режимът обаче иска консолиерите му по места да се отчитат солидно и навреме.
Та от  вноските зависи кмет ли ще е Славов или затворник.
А се говори, че да не се офлянква нещо са му намерили и режимен съперник. Женски.

Read 753 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo