×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Славов плаща на Софийска адвокатска кантора 4800 лева за премахване на павилион.. Featured

Понеделник, 10 Декември 2018 20:34


 Съдът му разрешава 1000. А другите кой ги плаща - ямболлии естествено..Че, няма ли щатни юристи в общината да напишат жалбата и я представят?
Видно от публикувано днес Решение АС-Ямбол е дал право на Славов да събаря павилионите/сградите на ДИК-а. Но АС-Ямбол Делото ще бъде обжалвано във ВАС, както стана ясно от разговора ни със собственичката днес. По нормалност Славов би трябвало да изчака Решението на ВАС, преди да пристъпи към действия. Обаче НЕ! И да изгуби делото там, то няма да заплати обезщетението от джоба си. И друго е гадното - за да събори павилион Славов наема Софийска адвокатска кантора и им плаща 4800 лева. Има и договор и платежно нареждане и фактура... Само, че не им ги плаща той - плащаме им ги ние - това са пари от бюджета на общината. За сравнение - от благотворителния базар - тоест даренията на ямболлии миналата година социалният детски комплекс е събрал 1500 лева и е завел децата на екскурзия. ЍТози, който не краде е платил, с общински пари 4800 лева на адвокати за жалба и две дела, от които Съдът признава 1000...Договърът -не е незаконен, но не ощетява ли в случая общината?

 

 

 

Видно от представената фактурата от Община Ямбол от 22.08.2018г. и платежното нареждане от 24.08.2018г. възнаграждението за процесуално представителство на съответното адвокатското дружество е заплатено в размер на 4800 лева /с ДДС/. Във фактурата е цитиран договор рег. № ДГ-10-00053 от 21.08.2018г. Съгласно т. 3 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. дело № 6/2012 г. на ОСГК на ВКС при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност по реда на чл. 78, ал. 5 ГПК съдът е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер.

На основание чл. 78, ал. 5 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, съдът намира, че заплатеното от страната възнаграждение от 4800 лв. за изготвяне на жалба и процесуално представителство по настоящото дело е прекомерно. Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Според чл. 7 ал. 3 от Наредба № 1 За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв. По делото са проведени 2 съдебни заседания. Размерът на възнаграждението за изготвяне на жалба и процесуално представителство не е справедлив и обоснован предвид неособено голямата фактическа и правна сложност на делото. Възнаграждението за изготвяне на жалба и процесуално представителство по адм. дело 193/2018 на ЯАС следва да се намали до 1 000 лв.

Така определената сума следва да се възложи в тежест на оспорващата страна, ведно с направените разноски от ответната страна з а назначаване на експертиза в размер на 235 лева.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.“ООД, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр. Ямбол ул. *, представлявано от управителя Р.И. Г., чрез адвокат А.Д. ***, със съдебен адрес **** против Заповед № РД/02-00409 от 28.06.2018г. на Кмета на Община Ямбол, с която е наредено да се изземе от оспорващия държания без правно основание част от 82 кв. м. от общински имот с идентификатор № 87374.538.103 по КК на гр. Ямбол, целият с площ 2593.00 кв.м., актуван с АОС 1967/30.03.2016г., с адрес гр. Ямбол ул.“*“ и ул.“*“, гр. Ямбол, чрез освобождаване от разположения върху него обект, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА„М.“ООД, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр. Ямбол ул. *, представлявано от управителя Р.И. Г.,*** сумата от 1235/хиляда двеста тридесет и пет/ лева, представляващи направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п/не се чете


http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d818/193b1918.htm

Н
а 28 ноември АС-Ямбол е постановил, че няма да спре премахването на павилиона, защотопремахването не означавало, че не може да се извършва дейността в него на друго място, а евентуално нанесените щети, подлежали на обезщетение

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061eb18/302b2818.htm

 

 

Read 1128 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo