×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Иван Кърцъков- ексзам кмет на община Ямбол /за завишението на таксата смет и/

Сряда, 28 Декември 2016 19:47


За законите, наредбите, сметището, решенията на ОбС Ямбол и … колко може да носи магарето???

Какво трябва да се направи за да бъде една Наредба законна? Много просто. Трябва  да се спазят законовите процедури!
Е да ама НЕ! Това за община Ямбол не важи! В закона всичко е просто и ясно – като боб чорба.

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., доп. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.
……………………..
Глава трета.
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ОТМ., НОВА - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.
И като как така без да са изпълнени условията на ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ въпросната Наредба, барабар с план сметката към нея, цъфнаха като точки  в дневния ред на ОбС Ямбол.
„При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.”

НИКЪДЕ НЯМА ТАКОВА НЕЩО!!! ИЗРИЧНО СЪМ СЛЕДИЛ ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО И И НЕ ВИДЯХ НИТО ВЕДНЪЖ ДА Я Е ИМАЛО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА!!! И ДРУГИ ПРИЯТЕЛИ СЪЩО СЛЕДЯХА ЗА ТОВА – И ТЕ НЕ ВИДЯХА!!! КАМО ЛИ И МОТИВИ ЗА ИЗВИНИТЕЛНИЯ СРОК ОТ 14 ДНИ, КАКТО Е ЗАПИСАНО В ЗАКОНА!!!
Според мен дори не е необходимо да си юрист за да четеш законите – в ОбС Ямбол има достатъчно умни и образовани съветници. Или администрацията на община Ямбол ги е подвела?!

ЗАЩО ДОСЕГА ТАЗИ НАРЕДБА (т.2.Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.) ЗАЕДНО С ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕЯ(ПЛАН СМЕТКАТА(т.1. Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.) Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАРЕДБАТА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НЕЯ – Приложение No1) НЕ БЕШЕ КАЧЕНА ЗА СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ КАКВОТО Е ЗАКОНОВОТО ИЗИСКВАНЕ ПРЕДИ ДА СЕ "ДОКОПА КАТО ТОЧКА В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ЯМБОЛ???
И В МОМЕНТА Я НЯМА КАЧЕНА !!!
ДА ВИДИМ ДАЛИ В ОБЩИНАТА НЯМА ДА ИЗФАБРИКУВАТ НЕЩО "ЕЛЕКТРОННО"(и да вкарат някой в грях граничещ с престъпление – ако се навие и му стиска да го направи), ЧЕ ДА НИ ПРЕЦАКАТ С ПО ГОЛЕМИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА 2017,  ДА НИ ПОЖЕЛАЯТ И ДА НИ ЗАРЕДЯТ С МНОГО НАСТРОЕНИЕ, КАКТО ОБИЧА ДА СЕ ИЗКАЗВА Г-Н … !!!

ДАЛИ ПРОКУРАТУРАТА, КОЯТО Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА СЛЕДИ ЗА ЗАКОННОСТТА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ЩЕ СЕ САМОСЕЗИРА, АКО БЪДЕ ВЗЕТО ТАКОВА РЕШЕНИЕ ОТ ОбС ЯМБОЛ???
ИЗВАДКИ ОТ МОТИВИТЕ ПО ДВЕТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩИНСЛИЯ СЪВЕТ НА ЯМБОЛ:
ДЕЙНОСТ „ИЗТОЧВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИНФИЛТРАТ ДО РЕТЕНЗИОНЕН БАСЕЙН??? ЧЕ РЕТЕНЗИОНИЯ БАСЕЙН Е ПОД ДИГАТА НА ДЕПОТО!!! КАКВО ИЗТОЧВАНЕ, КАКВО ТРАНСПОРТИРАНЕ, К’ВИ 5 ЛЕВА??? И ЗА ТОВА – 86 400 ЛВ ???

ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНФИЛТРАТ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ??? ПО ПРОЕКТ ИНФИЛТРАТА ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА В ТЯЛОТО НА КЛЕТКАТА!!! И това само за 38 208 лв??? нещо стотинките не ги виждам – кой ли го е изчислил толкова точно?

Въпроси към кмета и общинските съветници:
Има ли избран вече Изпълнител, който да вози „ИНФИЛТРАТА” и къде ще го вози? ИНФИЛТРАТ, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА ГО ИМА, ЗАЩОТО ПО ПРОЕКТ И ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА И РАЗХОДИ ЗА ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА ИМА!!!
Защо и кой не е потърсил отговорност на виновните ЧИСТО НОВОТО НИ ДЕПО ДА Е В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ???
Колко може да носи магарето? Ами … - отговора всеки го знае!Read 2254 times
Rate this item
(3 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo