×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Проведе се публично обсъждане на проектобюджет 2024 на Елхово

Петък, 26 Януари 2024 18:03

В заседателната зала на Община Елхово се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2024 г. на община Елхово. Участие в обсъждането взеха ръководители на бюджетни звена, общински съветници, граждани и други заинтересовани лица.

Представеният проектобюджет на община Елхово за 2024 г. e в размер на 28 291 379 лева. За сравнение – първоначално приетия бюджет за 2023 г. е бил в размер на 26 979 276 лв., т. е. налице е ръст с 1 312 103 лв. или близо 5%.

Бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет на община Елхово съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 г. са както следва: Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 14 456 466 лв.; Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 805 900 лв.; Целева субсидия за капиталови разходи – 1 589 700 лв.; Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 141 200 лв.; Трансфери за други целеви разходи за местните дейности – 76 500 лв. или общо: 18 069 766 лв. Осигурените средства от държавния бюджет за община Елхово за 2024 г. спрямо предоставените през 2023 г. са увеличени с 8,9 %, а в стойностно изражение с 1 484 135 лв.

Капиталовата програма на общината е насочена към ремонт на уличната и пътната инфраструктура и благоустрояване на междублоковите пространства, обекти: Оновен ремонт тротоари ул. “Вардар“ от ул. “Ж. Петков“ до ул. “Черно море“; Багоустрояване на междублокови пространства, подмяна на тротоарна настилка, асфалтиране и изграждане метална конструкция на ул. „Морава“; Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр. Елхово (кръстовище път І-7 и ул. “Ангел Вълев“); Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул. “Ал. Стамболийски“) и други.

Планирани са средства за разработване на програми и проекти, за закупуване на катафалка, за изграждане на сградни канализационни отклонения към имоти на ул. “Тунджа“ в участъка от ул. “Ст. Караджа“ до ул. “П. Д. Петков“и други.

Преходни обекти са „Основен ремонт ул. “Белград“ в участъка от ул. „Трети март“ до ул. “Търговска“; обект „Изграждане паркинг в гр. Елхово“; Реконструкция на водопровод по ул. “Бистрица“, гр. Елхово; Изработване на Общ устройствен план на община Елхово, Разработване програми и проекти; Оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване строителен надзор и други.

Заложени са средства за извършване на текущи ремонти, както следва: текущ ремонт улична мрежа; текущ ремонт гробищен парк – алеи; ремонт и възстановяване на счупени елементи детски площадки; вътрешно измазване стаи, коридор Център за настаняване от семеен тип; ремонт санитарни помещения на втория етаж Защитено жилище; ремонт тоалетни животински пазар; частично измазване стаи, коридор етаж сграда ул. “Търговска“; текущ ремонт на водопроводна мрежа с. Бояново; текущ ремонт общински път с. Добрич; ремонт на мост ул. “Сакар планина“, с. Раздел; укрепване на моста ул. “В. Левски“, с. Жребино; ремонт ограда гробищен парк, с. М. Манастир; ремонт на мост с. В. Поляна; ремонт ограда кметство с. Г. Дервент; Ремонт таван на съблекални и баня на стадион; ремонт зала и тоалетна гробищен парк; текущ ремонт в ДГ “Невен“.

Предвидени са субсидии за дейността на МБАЛ “Св. Иван Рилски“ЕООД и за „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД. Заложени са средства за развитие на читалищна дейност и текуща дейност на спортните клубове в община Елхово.

Община Елхово е одобрена за финансиране от Министерство на финансите чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с 9 проектни предложения на стойност 12,8 млн.лв., насочени към реконструкция на водопроводна и улична мрежа и общински пътища, а именно:

Основен ремонт ул. „Ангел Вълев“, гр. Елхово ;
Основен ремонт ул. „Ж. Петков“ в участъка от пл. „Христо Ботев“ до ул. „Ал. Стамболийски“ в град Елхово ;
Изграждане на кръгово кръстовище на ул. “Александър Стамболийски“ с ул. “Ангел Вълев“, гр.Елхово ;
Основен ремонт на улица „Морава“ от ул. „Камчия“ до о.т. 38 в град Елхово ;
Реконструкция на част от водопроводната мрежа в град Елхово /включващ следните 11 улици: ул. “Велико Търново“, ул. “Иван Николов“, ул. “Иван Шишман“, ул. “Момчил войвода“ в участъка от ул. “Хан Аспарух“ до ул. “Ангел Вълев“, ул. “Стефан Караджа“, ул. “Странджа“, ул. “Търговска“ в участъка от ул. “Марица“ до ул. “Чаталджа“, ул. “Хаджи Димитър“, ул. “Хан Аспарух“, ул. “Георги Бахчеванов“ и ул. “Сан Стефано“/ ;
Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово (включващ 12 улици (изброените по-горе 11 улици и ул. “Бистрица“) ;
Основен ремонт на общински път JAM 2020 / I – 7, Окоп – о.п. Елхово/ – Кирилово, участък от км 0+050 до км. 2+050 ;
Основен ремонт на общински път JAM 1021 / I – 7, Мелница – Граница Турция/ – Лесово – грн. застава Лесово, участък от км 0+168 до км. 1+368 ;
Основен ремонт на общински път JAM 2030 / III – 7009, Бояново – Борисово / – Жребино – Граница общ. ( Елхово – Болярово ) – Попово / JAM 1028 /, участък от км. 0+000 до км. 3+200″ .
За одобрените проектни предложения свързани със саниране на 10 броя многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към Национален план за възстановяване и устойчивост се очаква сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до средата на месец февруари тази година.

Предстои проектобюджетът да бъде разгледан и приет от Общински съвет-Елхово през месец февруари.
Проекто-бюджетът ще бъде внесен и разгледан на сесия на Общински съвет Стралджа на 8 февруари.

 

https://elhovo.bg/?p=37651

Read 705 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */