×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Мирославовото ПП. Биби издало заповед. Дали знаят Миро и Биби какво е кабел, че и оптичен?

Четвъртък, 16 Май 2024 09:12

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Я М Б О Л
З А П О В Е Д
№ ДС-04-00019-13.05.2024 г.
В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление с вх. № ОУ-01424-
11.04.2024 г. от ЕТ „Георг-Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, със седалище и адрес на
управление гр. Ямбол, ул. „Любен Каравелов” 4, представлявано от собственика Георги
Димитров Георгиев, за издаване на разрешение за изработването на Подробен
устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект на техническата
инфраструктура на територията на две общини, а именно: „ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ
ГРАД ЯМБОЛ, ОБЩ. ЯМБОЛ ДО СЕЛО МОГИЛА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ.
ЯМБОЛ“.
Към заявлението са приложени: искане за разрешаване изработката на ПУП –
ПП за трасето на обекта; техническо задание по чл. 125 от ЗУТ със списък на
засегнатите имоти за землището на град Ямбол, община Ямбол и за село Могила,
община „Тунджа”; схема-проектно предложение за ПУП - ПП за трасето на оптичния
кабел на територията на две общини, в четири части.
На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, с писмо изх. № ОУ-01466-16.04.2024 г. до
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, е изпратен проекта за
изработване на ПУП-ПП с приложенията към него, за определяне на приложимите
процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на
околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. С писмо изх.№ КОС
01-2514-(1)/09.05.2024 г. РИОСВ - Стара Загора уведомява областен управител на област
Ямбол, че не е необходимо извършване на процедура по реда на глава втора от Наредбата
за ОС.
На основание чл. 125, ал. 6 от ЗУТ, с писмо изх. № ОУ-01467-16.04.2024 г. до
Министерство на културата, е изпратен проекта за изработване на ПУП-ПП с
приложенията към него, за съгласуване по реда на Закона за културното наследство. В
поставения кратък срок не е постъпил отговор от министъра на културата.
След като прецених всички факти и обстоятелства по заявлението на
заинтересованото лице, на основание чл. 124а, ал. 3 и 9, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и 7
и чл. 125, ал. 1 и 2, и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията,
Н А Р Е Ж Д А М:
I. ОДОБРЯВАМ по смисъла на чл. 125 от ЗУТ заданието за изработване на
Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект на техническата
инфраструктура на територията на две общини, а именно: „ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ
ГРАД ЯМБОЛ, ОБЩ. ЯМБОЛ ДО СЕЛО MOГИЛА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ.
ЯМБОЛ“.
За територията на община Ямбол трасето на оптичния кабел преминава през
следните имоти:
- ПИ с идентификатори 87374.23.215, 87374.23.219, 87374.23.216,
87374.23.163, 87374.24.163 и 87374.24.145 – полски път, публична общинска
собственост на Община Ямбол;
- ПИ с идентификатор 87374.23.220 – пасище, публична общинска
собственост на Община Ямбол;
За територията на с. Могила, община „Тунджа“ трасето на оптичния кабел
преминава през следните имоти:
- ПИ с идентификатори 48787.12.199, 48787.12.186, 48787.12.160 и
48787.11.138 – полски път, публична общинска собственост на Община „Тунджа“.
II. РАЗРЕШАВАМ на ЕТ „Георг-Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, да
изработи проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
горепосочения обект съгласно одобреното задание.
Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна
уредба и одобреното техническо задание за проектиране, като се използват актуални
данни от влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри на землищата на
съответните населени места(посочени в заданието) от община Ямбол и община
„Тунджа“, през които минава трасето на обекта.
Преди внасяне на проекта на ПУП-ПП за разглеждане от Областен експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и за одобряване на същия, да се извършат
процедурите по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ – съгласуване на проекта със
заинтересуваните централни и териториални администрации, при необходимост и със
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.
На основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на
интернет страницата на Областна администрация Ямбол и преписи от нея да се
изпратят на Община Ямбол и Община "Тунджа" за разгласяването й по реда чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
Същата да се сведе до знанието на ЕТ „Георг-Георги Георгиев”, ЕИК 838172923,
по установения ред.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА

Read 477 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */