×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на МС

Сряда, 31 Май 2023 15:02


Правителството одобри 21 национални програми за развитие на образованието

Двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството.

Две от тях са нови - „България - образователни маршрути“ и „Неразказаните истории на българите“.

Целта на първата програма е учениците да придобият знания чрез преживяване извън училището, в реална среда чрез различни образователни маршрути, които включват обекти в тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, и допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание. Ще има възможност и за съвместни инициативи с културни и научни институции (музеи, галерии, театри, планетариуми, обсерватории, научни институти, обществени библиотеки и др.). За първи път програмата надгражда обучението по български език и литература, история на България и география на България, организирано в чужбина, чрез извънкласните дейности, свързани със съхраняването на националната идентичност и култура. Учениците ще опознават с посещения на място не само природните и историческите забележителности на България, но и съвременните българи.

Чрез НП „Неразказаните истории на българите“ ще се даде възможност на ученици да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно-историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава/район/населено място. Тази програма ще помогне на българските държавни и неделни училища в чужбина да приобщят местната общност чрез представяне на резултатите в уроци по родолюбие, форуми и срещи.

Ще продължи изпълнението на държавната политика, свързана със съхраняване и популяризиране на българското езиково и етнокултурно пространство зад граница.

И през следващата учебна година ще работят програмите за популяризиране на иновациите. Училищата и детските градини ще бъдат подкрепяни за осигуряване на информационни и комуникационни технологии, предвиждат се обучения на ученици за безопасно използване на интернет.

Ще се подпомага обучението по програмиране за повишаване на компетентностите по ИКТ и създаването на условия за дигитално професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели. Ще продължи осигуряването на постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма (ЙСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

През тази година ще се създават и обновяват учебни кабинети, класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. За поредна година ще се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Детските градини също ще получат подкрепа за прилагане и популяризиране на иновативни практики. Предвидени са и дейности за модернизиране на материалната база в професионалните училища.

Остават програмите „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Заедно в изкуствата и спорта“. И през 2023 г. ще се разработват и оценяват нови учебни помагала.

Над 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат по 148,35 лв. еднократна помощ за отопление по ОПРЧР 2014-2020 г.

Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в размер на 47,5 млн. лв. по механизма REACT-EU. Средствата ще се използват за финансиране на мярка „Подкрепа за достъпна енергия“ SAFE, по която около 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат еднократна помощ от 148,35 лв., за да покрият разходите си за електрическа и топлинна енергия.

Одобрен е проект на решение на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие с цел повишаване на нейния капацитет за кредитиране

Със свое решение правителството одобри проект на решение на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за премахването на ограниченията на гаранциите и заемите, отпускани от международната финансова институция. Също така упълномощи министъра на финансите, в качеството му на управител за Република България в МБВР, да гласува в подкрепа на проекта на решение от името на страната ни.

Предлага се изменение в Учредителния договор на банката с цел повишаване на нейния капацитет за кредитиране. То е в контекста на процесите на преструктуриране на многостранните банки за развитие, свързано с мерки за институционални промени на мисията и визията им, модела на опериране и оптимизиране на финансовия им капацитет с оглед по-ефективно адресиране на глобалните предизвикателства и последиците от множеството кризи през последните години.

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка, в която България членува от 1990 г.

Приет е отчетът за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2022 г.

Със свое решение правителството прие отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2022 г.

В отчета се посочва, че през 2022 г. органите на АДФИ са приключили 419 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са общо 640 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. От тях 628 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 12 са препратени по компетентност на други държавни органи.

Както и през предходния отчетен период, така и през 2022 година, с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (66 %), следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15 %), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (13 %), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (4 %), и други обекти (2 %).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 2 331 194 лв., от които 1 562 656 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция. При 28 извършени финансови инспекции и проверки са установени 125 индикатора за измама. През отчетната година при 24 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 26 договора за финансиране.

През 2022 г. 282 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67 % от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 008 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 7 069 041 023 лв. При 403 от тях на обща стойност 3 068 680 311 лв. са установени нарушения, което е 40 % от всички проверени обществени поръчки.

През миналата година органите на АДФИ са съставили 1 026 бр. акта за установяване на административни нарушения. От тях 991 бр. са срещу физически лица и 35 бр. срещу юридически лица.

През отчетния период са издадени общо 553 наказателни постановления. От тях 328 са издадени по актове за установяване на административни нарушения, съставени през 2022 г., а 225 са издадени по актове, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените наказателни постановления, потвърдени от съда са 67,7 %, отменени са 0,9 % и 31,4 % не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

Отчетът включва подробен анализ на дейността на АДФИ във връзка с образуваните административнонаказателни производства. Резултатите от инспекционната дейност показват, че и през настоящия отчетен период се наблюдава подобряване на средата при разходване на публичните средства от лицата по чл. 4 от ЗДФИ, спрямо предходния отчетен период. Отчита се намаляване на установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица. През 2022 г. те са в общ размер на 3 694 627 лв., като намалението им спрямо предходната година е с 1 596 266 лв. или 30 %. Възстановените вреди през отчетния период са шест пъти повече спрямо предходния. Установени са 1 395 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност. По 585 нарушения от общо установените, органите на АДФИ са били компетентни да съставят акт за установяване на административно нарушение.

Приети са промени в акт на Министерския съвет, свързани с „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД

Правителството прие Разпореждане за допълнение на Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 26 април 2023 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Целта е да се осигурят средства за учредяване на еднолично акционерно дружество - публично предприятие „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, дъщерно на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. По този начин ще се гарантира изпълнението на публичната политика, свързана с ускоряването на икономическия растеж чрез привличане на нови инвестиции.

С Разпореждането се създават условия за изпълнение на т. 5 от Решение № 281 на Министерския съвет от 2023 г., където е предвидено капиталът на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД да бъде формиран чрез непарична вноска на недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Доброславци, с. Мировяне и гр. Нови Искър.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 59 имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на е. Събрано, с. Стоил войвода, с. Съдиево и с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези с подобекти: „Пътен надлез на км. 127-805” в землището на с. Събрано; „Пътен надлез на км. 134-350” в землището на с. Стоил войвода; „Пътен надлез на км. 145-787” в землището на с. Съдиево; „Пътен надлез на км. 151-770” в землището на с. Коньово, община Нова Загора.

С друго решение правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на 56 имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Петърч и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман - сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман“.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ - гр. Стара Загора получава за управление имот публична държавна собственост на бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 21, който е с площ 136 422 кв. м и построени в него 29 сгради. Поради отпаднала необходимост имотът се отнема от община Стара Загора. Същият се предоставя безвъзмездно в управление на учебното заведение с оглед изпълнение на изискванията на поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.

Правителството обяви част от имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Професионална гимназия „Васил Левски“ в град Ихтиман към Министерството на образованието и науката. С решението се дава и съгласие частта от имота да бъде премахната. Имотът представлява едноетажна сграда, построена през 1965 г. - бивша работилница на училището със застроена площ от 346 кв. м. Зданието е в много лошо състояние и може да се срути, поради което трябва да бъде съборено.

Министерският съвет прие също така Решение, с което дава съгласие за обособяване на нов УПИ и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Министерство на младежта и спорта. Новообразуваният имот ще бъде обособен от имоти - публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи. С приетия акт на Министерския съвет ще се осигурят условия за реализиране на държавната политика в сферата на развитие на физическото възпитание и спорта чрез осигуряване на подходящи условия за подпомагане и развитие на българската художествена гимнастика, като един от най-успешните и престижни спортове в национален и световен план, популяризирал страната ни на международно ниво.

Одобрен е проект на международен договор в сферата на отбраната

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на международен договор („Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance - LOA)”) BU-P-LAY „Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS Joint Tactical Radio System (JTRS), MIDS Low Volume Terminal (LVT) Block Upgrade 2/BU2) и необходимата поддръжка“.

Влизането в сила на международния договор BU-P-LAY, след последваща ратификация от Народното събрание, ще повиши способностите за защитен обмен на данни между бойните платформите на НАТО на българските Военновъздушни сили и Военноморски сили.

Одобрен е проект на споразумение с Гръцката комисия по атомна енергия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Гръцката комисия по атомна енергия за оперативно уведомяване при ядрена авария и сътрудничество в областта на регулирането на ядрената безопасност и радиационната защита като основа за водене на преговори.

Подписването на Споразумението е инициирано по взаимно решение на двете страни с цел оперативно уведомяване при ядрена авария и задълбочаване на партньорството между двата регулиращи органа в специфичните за ядреното регулиране области.

Проектът на Споразумението предвижда обмяна на информация в случай на авария в ядрените съоръжения на двете страни, както и на експертен опит при лицензионната и контролна дейност в областта на използването на атомна енергия за мирни цели и в областта на регулирането на дейностите по управлението на радиоактивни материали, включително тяхното транспортиране и безопасното им съхранение.

Решението на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

Одобрени са позиции на страната ни за заседание на Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество

Одобрени са позиции на страната ни по предложени точки от дневния ред на 141- вото заседание на Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), което ще се проведе на 06.06.2023 г.

Припомняме че, в края на месец януари 2023 г. Чехия, Словакия и Полша официално прекратиха членството си в МБИС, Румъния също ще прекрати членството си в Банката в началото на месец юни 2023. В съответствие с приетия на 01.02.2023 г. от Народното събрание Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество, нашата страна ще прекрати членството си в МБИС на 17.08.2023 г.

Международната банка за икономическо сътрудничество, със седалище в Москва, е международна финансова институция, основана през 1963 г.

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 28 и 29 април 2023 г. в Стокхолм, Швеция.

Министрите и управителите на централните банки проведоха дискусия относно ролята на европейските финансови пазари при финансирането на следващото поколение компании, които ще осигурят бъдещ икономически растеж и работни места.

Участниците в заседанието обмениха мнения относно ролята на фискалната политика в рамките на стабилизационните политики в различни ситуации и в по-дългосрочна перспектива.

В рамките на заседанието бяха дискутираха и различни подходи за координация и организиране на финансовата подкрепа за Украйна в дългосрочен план.

„БУЛСТОУН” ООД ще добива варовици от находище „Коларци”

„БУЛСТОУН” ООД, гр. Варна, ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Коларци”. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Коларци” е разположено в землището на с. Брестница, община Тервел, област Добрич. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период „БУЛСТОУН” ООД ще вложи над 199 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1.2 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Тервел.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „БУЛСТОУН” ООД.

„ЕВРОПЪТ 2005” ООД ще добива доломитни мрамори от находище „Янаклъка”

„ЕВРОПЪТ 2005” ООД, гр. Хасково, ще добива строителни материали - доломитни мрамори, от находище „Янаклъка”, разположено в землището на с. Добрич, община Димитровград, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището.

Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „ЕВРОПЪТ 2005” ООД ще вложи над 486 700 лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1.1 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Димитровград.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „ЕВРОПЪТ 2005” ООД.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Студена- участък III“

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Студена-участък III“, разположено на територията на област Перник. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети. Възможността за продължаване на срока на концесионния договор е регламентирана в чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Министерският съвет промени също обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция. Занапред тя ще обезпечава изпълнението на всички (а не само паричните) договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Студена-участък III“ е сключен през 2004 г.

„Риолитис” ЕООД е новият концесионер на находище „Мадлен“

Дружеството „Риолитис” ЕООД е новият концесионер на находище „Мадлен”, от което се добиват строителни материали - мергели и варовици. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от предишния концесионер - „Хидробетон” ООД.

Находище „Мадлен” се намира на територията на община Летница, област Ловеч. Концесията за него е предоставена през септември 2014 г. за срок от 35 години.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Актуализират се договорните клаузи, регламентиращи условията за удължаване на срока на предоставената концесия за добив, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

„АС Бетон“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Острица“

Русенската фирма „АС Бетон“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Острица“, разположена в землището на едноименното село, обл. Русе. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи 82 800 лв. в проучвателните дейности.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ).

С цел постигане на бюджетна дисциплина и защита на публичните финансови интереси проектът регламентира функциите по държавна финансова инспекция като инструмент за извършване на последващи проверки за законосъобразност на финансово-стопанската дейност на организациите и лицата от обхвата на закона.

Основната цел на предлаганите промени е усъвършенстване качеството и повишаване ефективността на контролната дейност на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). С проекта се актуализира размерът на налаганото административно наказание за нарушения по чл. 32, ал. 1 и на имуществената санкция по чл. 32, ал. 2 от ЗДФИ, които не са променяни през последните 9 години, в т.ч. минималните размери на глоби повече от 17 години.

В този продължителен период са настъпили съществени промени в икономическите условия, които налагат тяхното осъвременяване. Обществените отношения се развиват динамично, в т.ч. и тези, свързани с финансово-стопанската дейност, бюджетния процес и отчетността на бюджетните предприятия и другите лица по чл. 4 от ЗДФИ. Публичните средства, които се разпределят и разходват, с всяка година се увеличават в стойностно изражение. Нараства и регулацията на този вид отношения, насочена към възпиране на участниците в тях от неправомерни действия и злоупотреби, а в същото време санкцията за подобно неправомерно поведение остава непроменена.

Актуализацията на санкциите се налага и във връзка с идентифицираната необходимост в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България от засилване на административнонаказателната отговорност.

Със законопроекта се въвежда възможност за създаване, изпращане, връчване и получаване на документи по чл. 16 и чл. 17 от ЗДФИ по електронен път, като целта на предложението е повишаване на ефективността на дейността на АДФИ. Действащият ЗДФИ е приет през 2006 г. и въведеният с него ред за получаване и връчване на документи предвижда движение на актове и кореспонденция на хартиен носител. Същевременно са приети и нови закони и законодателни изменения, в т.ч. изменения в процесуалните закони, отнасящи се до използването на Системата за сигурно електронно връчване.

С приемане на предлаганите промени ще се осигури засилване на превенцията и намаляване на рисковете от безконтролно разходване на публични финанси, както и привеждане на част от дейността по финансова инспекция в съответствие със съвременни способи за предоставяне на данни по електронен път.

Помощите за подкрепа на деца се увеличават значително от 1 юни

Финансовата помощ за превенция на изоставянето на деца и за реинтеграцията им в семейна среда ще се увеличи значително от 1 юни 2023 г. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, които бяха одобрени от правителството.

Съгласно измененията размерът на финансовата подкрепа, както и критериите за достъп до нея, ще са обвързани с линията на бедност за съответната година, а не както е в момента с гарантирания минимален доход. Общият размер на еднократната помощ за превенция на изоставянето и на еднократната помощ за реинтеграция на детето в семейна среда, както и за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства, ще бъде до двукратния размер на линията на бедност. Това ще повиши максималният общ размер на помощта до 1008 лв., което е с 258 лв. или с над 34% повече от сегашния й размер. Помощта ще може да се предоставя до 6 пъти в годината, а не както е сега - до четири пъти. Еднократната помощ за превенция на изоставянето ще може да се изплати веднага след издаването на заповедта за нейното отпускане. Ще се увеличат и месечните средства за отглеждане на деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства.

С промените се регламентира, че през първата година от следосиновителния период посещенията от представител на Дирекция „Социално подпомагане“ в осиновителното семейство ще са ежемесечни, а през втората година - поне по един път на три месеца. Прецизират се и разпоредбите, касаещи Националната информационна система, поддържана от Държавната агенция за закрила на детето, и текстове, свързани с възнагражденията на професионалните приемни семейства.

Приет е Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Министерският съвет прие нов Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър.

Документът отразява измененията в Закона за електронните съобщения и въвежда по-голяма гъвкавост и оперативност при вземане на решения от Съвета. Описани са правилата за организация на работата, редът за ползване на радиочестотен ресурс за краткосрочни събития, воденето на архив при обмен по електронна поща и изискванията към съдържанието на протоколите от заседанията.

Отменя са правилник с оглед оптимизираните процеси по провеждане на клинични изпитвания

Министерският съвет прие Проект на Постановление за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с ПМС № 239 от 2007 г..

Отмяната на правилника е продиктувана от приетите в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина разпоредби, с които се оптимизираха процесите по провеждане на клинични изпитвания.

Съгласно приетите изменения в ЗЛПХМ беше предвидено разрешаването на клиничните изпитвания да бъде организирано в една единствена административна процедура и да се заплаща една такса, като по този начин се намали административната тежест в процеса по разрешаване на клиничните изпитвания. С обнародваните промени отпадна и задължението за лечебните заведения, в които се провеждат клинични изпитвания, да създават етични комисии.

В тази връзка беше отменена и разпоредбата на чл. 107 от ЗЛПХМ, въз основа на която действаше Централната комисия по етика към Министерския съвет. Централната комисия по етика към Министерския съвет функционираше като орган, който даваше становища по деонтологични и етични въпроси в областта на клиничните изпитвания, в случаите когато беше сезирана.

Отмяната на разпоредбата на чл. 107 от ЗЛПХМ беше предвидена с отлагателен срок и влизаше в сила 6 месеца след публикуване на съобщението по чл. 82, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 536/2014, за постигане на пълна функционалност на портала на ЕС и базата данни на ЕС за клинични изпитвания, което към настоящия момент е факт.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Със законопроекта е прецизирана разпоредбата на чл. 144, ал.1, т. 9 от ЗУТ, като са разграничени правомощията на органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните и на органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. По този начин се постига яснота, че за одобряването на инвестиционни проекти ще е необходимо положително становище на органите на официалния контрол върху храните - за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните, и на органите на държавния здравен контрол - за инвестиционни проекти за обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Със законопроекта се дава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. Тази разпоредба ще е валидна за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия; разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения.

Ако предложеният законопроект бъде приет в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване.

Правителството одобри промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Целта на промените е въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби.

С измененията се регламентира, че експлоатационните разходи на пристанищните съоръжения за приемане и третиране на отпадъците от корабите се покриват чрез събирането на такси, и се посочват принципите за определяне на техния размер.

Изменя се постановлението за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“

Министерският съвет прие Постановление за изменение на ПМС № 45 от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“.

Целта на предложените изменения е отстраняване на несъответствието между наименованието на „Театрално-музикален център“- Разград и неговия предмет на дейност.

С проекта на постановление се предлага наименованието на държавния културен институт да бъде изменено от „Театрално-музикален център“-Разград в „Театрално­музикален и филхармоничен център – Разград“.

Театрално-музикален център - гр. Разград е държавен културен институт, юридическо лице на бюджетна издръжка, който съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата се финансира със средства от бюджета на Министерство на културата.

Промяната в наименованието ще отрази в пълна степен очертания предмет на дейност в чл. 3, ал. 2 от ПМС № 45 от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“. Във връзка с горното се предлага и изменение в чл. 1, т. 40 от Постановление № 263 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.

Ще бъдат проучени възможностите за присъединяване на Посолството на България в Абуджа към съвместния дипломатически комплекс на ЕС в нигерийската столица

Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на външните работи да проучи възможностите за присъединяване на Посолството на България в Абуджа към съвместния дипломатически комплекс на Европейския съюз в нигерийската столица. Решението ще позволи на българската държава да получи пълна и актуална информация за всички възможни модалности за строителство, финансови параметри и разпределение на площите в бъдещия съвместен дипломатически комплекс на ЕС в Абуджа.

С решението Министерският съвет дава съгласие и за проучване на възможностите за предоставяне на правата върху свободен незастроен терен, предоставен на българската  държава в Абуджа, като помощ за развитие на държава-членка от Икономическата общност на западноафриканските държави.

Read 442 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */