×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на Министерския съвет Featured

Вторник, 23 Май 2023 18:21


Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за административна реформа за 2022 г.

Министерският съвет одобри на днешното си заседание доклада за дейността на Съвета за административната реформа (CAP) през 2022 г. Съветът е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.

Във фокуса на Съвета през отчетния период са дискутирани темите за оптимизация и актуализиране на структурите на министерствата, въвеждането на споделените услуги в държавната администрация, преобразуването на Държавната агенция за българите в чужбина в структура към министъра на външните работи.

Сред основните решения на CAP през 2022 г. са одобряването на Правила за създаване на организация за извършване на оценка на въздействието, на внесените от министъра на електронното управление „Правила за институционална идентичност на интернет сайтовете и порталите на държавната администрация“, създаването на Експертна мрежа за оценка на въздействието и на Работна група за развитие на човешките ресурси в администрацията.

300 000 лева за два обекта от пътната карта за научна инфраструктура

Правителството отпусна 300 000 лева на Министерството на образованието и науката за изпълнение на ангажименти на страната, свързани с членството в два европейски консорциума за научна инфраструктура.

Средствата са за обекти, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2021 - 2027 година. С тях ще стартират спешни дейности, свързани с участието на България в Европейското социално изследване и Изследване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа.

Над 2 млн. лева за строеж и ремонти на детски ясли, градини и училища

Правителството одобри 2 180 623 лв. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.

Със средствата ще бъдат разплатени дейности за изпълнение на проекти от общините Айтос, Бургас, Сунгурларе, Кърджали, Вършец, Асеновград, Кайнарджа, Котел и Търговище.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена също към изграждане на нови сгради, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища. По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места в тях и ще има възможност за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Програмата ще помогне и за преминаване към едносменен режим на учебния ден.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини за компенсиране на разходите за месец март 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини

Със свое постановление правителството одобри 775 862 лв. за извършване на плащания за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общини за компенсиране на разходите за месец март 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Проектът на Постановление е подготвен на основание чл. 1, т. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 10, ал. 3 от Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.) във връзка с чл. 5 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година (обн., ДВ, бр. 7 от 2023 г.).

Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще се осигурят за сметка на централния бюджет.

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 471 746 лв. по четири осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 471 746 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на четири решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 14.02.2023 г. - 13.04.2023 г.

С основно решение по делото „Авенди срещу България“ от 4 юни 2020 г. ЕСПЧ установи нарушение на правата на дружеството жалбоподател по чл. 1 от Протокол № 1 от Конвенцията поради забавеното връщане на стоки, задържани в административно-наказателно производство. С настоящото решение Съдът разглежда искането на дружеството по чл. 41 от Конвенцията за присъждане на справедливото обезщетение. Съдът посочва, че държавата следва да обезщети дружеството за претърпените вреди от момента, в който задържането е станало незаконно и присъжда общо 165 000 евро като обезщетение за претърпените имуществени вреди.

Делата Ляпчев и други срещу България“, „Сабуни и други срещу България“ и „Кулинов и други срещу България“ касаят отнемане на предполагаеми доходи от престъпна дейност. ЕСПЧ отбелязва отново, че като разпореждат отнемане на имуществото на жалбоподателите, националните съдилища не са опитали да обосноват причинно-следствена връзка, изисквана от Съда. ЕСПЧ не вижда причина да достигне до заключение, различно от това по делата, разгледани в Тодоров и други, където той установява нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 и критикува подхода, възприет от националните съдилища. Общо по жалбите са присъдени обезщетения за неимуществени вреди в размер на 33 000 евро и 10 200 евро за разходи и разноски.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Женда” към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян. Общата площ на поземлените имоти е 3,698 дка и са разположени в землището на село Горна крепост. Те се учредяват в полза на Община Кърджали за срок от 3 години. По този начин се обезпечава извършването на дейности по консервация на Археологически комплекс „Перперикон“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с които се допуска извършване на консервация в горски територии - държавна собственост.

Правителството реши също статутът на имоти и сградите върху тях, предоставени за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, да се променят от публична държавна на частна държавна собственост. Имотите и постройките върху тях се намират на територията на град Нова Загора. На мястото на сградите е предвидено възстановяване на зелени площи и изграждане на външни технически съоръжения, които ще позволят реализацията на национален обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“.

Министерският съвет прие друго Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерството на отбраната. Те са престанали да имат качеството на имоти-публична държавна собственост, с предназначение за непосредствено осъществяване на отбраната. Като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на ЗДС. Имотите със сменен статут са осем на брой и се намират на територията на общините Враца, Троян, Царево, Несебър, Бургас и Перник.

Г-н Рико Ледесма ще бъде новият почетен консул на Република България в Република Филипини

Министерският съвет прие решение г-н Рико Паоло Ледесма да бъде новият почетен консул на страната ни във Филипините със седалище в гр. Манила и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Филипини.

Република Филипини е наш важен партньор в Азия, като през настоящата година отбелязваме 50 години от установяването на дипломатическите отношения. Очакваме назначението на г-н Рико Ледесма да осигури приемственост на функциите, изпълнявани от почетното консулство до момента и да допринесе за развитието на значителния потенциал на двустранните търговско-икономически връзки, както и разширяването на сътрудничеството в други сфери от взаимен интерес.

Правителството призна схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст технолъджис“ АД

Със свое решение правителството призна схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст технолъджис“ АД и възложи на министъра на електронното управление да уведоми Европейската комисия.

Схемата за електронна идентификация, разработена от „Евротръст технолъджис“ АД, премина през партньорската проверка на държавите - членки на Европейския съюз, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) № 2015/296 на Комисията, както и през проверка, извършена от междуведомствен екип, специално назначен за целта.

С правителственото решение се посочва, че средствата за електронна идентификация, издавани в рамките на схемата, трябва да бъдат интегрирани със Системата за електронна идентификация, изградена и поддържана от Министерството на електронното управление и с националния eIDAS възел, съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за електронното управление.

С признаването на схемата ще се създадат условия за сигурна електронна идентификация на българските физически и юридически лица при заявяване на електронни административни услуги; ще се осигури взаимодействие по електронен път между гражданите, бизнеса и публичните органи в България; ще се увели ефективността и ползването на обществените услуги; ще се гарантира правната сигурност при електронните трансакции, а също така ще се осигури достъп и до трансгранични онлайн услуги, предоставяни от органите от публичния сектор на територията на Европейския съюз.

Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 30 май 2023 г. в Брюксел.

В рамките на Съвета ще бъде обсъдено актуалното състоянието на селскостопанските пазари. В позицията на страната се посочва, че България е солидарна с Украйна, но не следва да се поставят под риск конкурентоспособността и оцеляването на земеделските производители. Във връзка с настоящата ситуация на пазара у нас и в другите държави членки на предна линия е необходимо да бъде намерено устойчиво решение в дългосрочен план, за да се гарантира конкурентоспособността на европейските земеделци и нормализиране на пазара. България счита, че при активирането на извънредна мярка следва да бъде предоставена възможност на държавите членки да определят категориите бенефициенти, методиката и критериите за предоставяне на финансова помощ, както и да бъде осигурен облекчен режим на прилагане, с максимално опростени процедури и бърз механизъм за получаване на помощта. В страната също така се установява ясна тенденция на затруднения и в сектора на млякото и млечните продукти, както и пчелния мед, но също и в останалите подсектори на животновъдството.

В българската позиция се посочва още, че е от съществено значение да се гарантира транзитната функция на коридорите на солидарност към други държави членки и трети страни. България изразява притеснения и относно представянето на договори за внос на стоки, подписани преди 2 май 2023 г. За да се гарантира стабилността на пазара, е важно въведената с Регламент за изпълнение превантивна мярка, засягаща вноса на пшеница, царевица, рапично семе и слънчогледово семе, да бъде удължена и след 5 юни 2023 г. От решаващо значение е Европейската комисия да продължи да наблюдава вноса на други чувствителни селскостопански хранителни продукти от Украйна и да бъдат въведени бързо превантивни мерки, ако е необходимо.

България посочва още, че при настоящите условия на Кризисната рамка нормативно определеният таван на едно земеделско стопанство възлиза на не повече от 250 000 евро. Този таван се прилага с натрупване с предходната Временна рамка и някои по-големи стопани са го достигнали още през 2022 г. В тази връзка страната призовава за изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, като лимитът от 250 000 евро за едно земеделско стопанство да бъде увеличен в размер, който да позволи подкрепа за всички производители, засегнати от кризата.

В рамките на заседанието се очаква европейските земеделски министри да обменят мнения по предложението за регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, както и аспектите на законодателното предложение, свързани с безопасността на храните и разхищенията на храни. За България е приоритетно премахването на опасните и вредните вещества и насърчаване на повторната употреба на опаковките да бъде съпътствано от обезпечаване на проследимостта, като се отчита и въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната.

Друга тема на заседанието е предложение на Хърватия за промени на настоящи търговски практики, свързани с търговията със замразени продукти, в частност замразено месо. България подкрепя предложението и счита, че следва да се предприемат подходящи дейности за регулиране на въпроса със срока на годност на замразеното месо на ниво ЕС.

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 30 май 2023 г. в Брюксел.

Съветът ще стартира подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 29 и 30 юни 2023 г., като проведе дискусия по проекта на анотиран дневен ред. Очаква се обмен на виждания по следните теми: Украйна; Икономика; Сигурност и отбрана; Подготовка на Срещата на върха ЕС-ОДЛАК (Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите). Предвижда се лидерите да разгледат и напредъка по изпълнението на заключенията на Европейския съвет от 9 февруари 2023 г. относно миграцията. Подготовката по същество на Европейския съвет ще се извърши от СОВ през м. юни 2023 г.

В рамките на заседанието ще се проведе изслушване по процедурата по чл. 7 от ДЕС по отношение на Унгария и Полша в областта на върховенството на правото.

Дневният ред на Съвета включва и информативна точка относно реформата на изборното законодателство на ЕС.

Разходи за запазване на заетостта в ковид кризата ще бъдат възстановени със средства от

ОПРЧР 2014-2020 г.

Правителството прие промени в ПМС № 182 от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. С него беше осигурено допълнително финансиране за мерки за компенсиране на загуба на доход или субсидиране на заплати на работещи в сектори, засегнати от икономическата криза, породена разпространението на COVID-19.

С одобрените от правителството промени в Постановление № 182 ще бъде осигурена възможност изразходваните през 2021 г. допълнителни средства за покриване на разходи по операциите „Заетост за теб“, „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, „Запази ме“ и „Родители в заетост“ да бъдат възстановени от икономии по процедури, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Приети са правила за допустимост по програмите, финансирани от европейските фондове при споделено управление

Министерският съвет на Република България прие национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.

С приемането на Постановлението се създават гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. като се осигури устойчивост на нормативната уредба и предвидимост както за бенефициентите, така и за управляващите органи.

Националните правила отчитат както новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление, така и натрупания опит от прилагането на програмите от програмен период 2014-2020 г.

Правителството прие промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства

Правителството прие промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, с която се поставят крайни срокове за използването на олово в някои автомобилни компоненти. Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, освен когато тези метали не могат да бъдат заменени.

Оловото ще може да се употребява в алуминиеви сплави за обработване на металорежещи машини в моторни превозни средства и резервните части към тях, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2028 г. За приложението на оловото в медни сплави, в батерии с напрежение 12 V и в батерии с напрежение 24 V в превозни средства със специално предназначение се предвижда нов срок за преразглеждане на освобождаването от забраната - до 2025 г.

Поставя се и краен срок за наличието на олово в батериите, които не се използват за задвижване на леки автомобили, бусове и лекотоварни превозни средства, и са с приложения различни от посочените по-горе в моторните превозни средства и резервните им части, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г.

Промените в Приложение №1 към наредбата се правят за синхронизиране с Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии.

Изменени са три постановления, свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

Със свое постановление правителството прие изменения и допълнения в Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), Постановление № 114 от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от МВУ и Постановление № 157 от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции.

С приетите изменения и допълнения се цели подобряване на качеството и ефективността на процесите по управление и контрол. Разширява се обхватът на прилагане на правилата на ПМС № 80/2022, което ще даде възможност за по-ефективен контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България по МВУ. Въвежда се изключение от прилагане на правилата на постановлението по отношение на определен тип проекти, които са отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет.

В ПМС № 114/2022 г. са допълнени нормите, свързани с обезпечението на авансовите плащания, които се изплащат по договорите за финансиране, и обоснованите изключения, за да се гарантират средствата, предоставени от ЕС на страната по МВУ.

Чрез измененията на ПМС № 157/2022 г. се цели обезпечаване спазването на принципа на добро финансово управление по отношение и на националното публично съфинансиране, което се осигурява по инвестициите към средствата, предоставени от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост. Допълнението на § 3, т. 6 осигурява пълнота на разпоредбата, касаеща средствата, разплащани от сметката на средствата от Европейския съюз на Националния фонд.

Приетите изменения и допълнения са предпоставка за сключване на оперативни споразумения, които не могат да се сключат при сега действащата уредба, а са от изключителна важност за изпълнението на реформите и инвестициите.

Правителството одобри участието на България в допълнително споразумение към споразумение относно ваксина срещу COVID-19

 

Министерският съвет прие проект на решение, с което одобрява участието на Република България в Допълнително споразумение № 5 към Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС (SANTE/2021/03/020) между Европейската комисия и Pfizer Inc./BioNТech Manufacturing GmbH и изразява съгласие Европейската комисия да представлява Република България при сключване на споразумението.

Благодарение на последователно и прозрачно отстояваната от България позиция, договореното от Европейската комисия Допълнително споразумение № 5 към Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС (SANTE/2021/03/020) създава възможност България да заявява реално необходими количества до 2026 г.

Освен това, участието на България в Допълнително споразумение № 5 към Споразумение SANТE/2021/03/020 ще доведе до значително намаляване на финансовата тежест за държавата.

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика, което се проведе на 3 и 4 май 2023 г. в гр. Стокхолм, Швеция.

В рамките на първата пленарна сесия министрите дискутираха темата за предотвратяването на несъответствието между уменията и работните места във времена на преход. Акцент беше поставен и върху Европейската година на уменията, като отделните държави посочиха различни дейности, които ще бъдат изпълнявани в рамките на инициативата.

По време на втората пленарна сесия министрите споделиха опит и добри практики относно осигуряването на адекватна и устойчива социална закрила в светлината на демографския преход. Държавите членки подкрепиха основните изводи и препоръки от доклада на Групата на високо равнище за бъдещето на социалната защита и на социалната държава в ЕС.

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

Кабинетът одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика. Събитието във формати „Транспорт“ и  „Телекомуникации“ ще се проведе на 1 и 2 юни 2023 г. в Люксембург.

Министрите ще обсъдят теми от областта на сухопътния транспорт и по-конкретно темата за пътната безопасност. Дискусиите ще обхванат въпроси от въздушния и морския транспорт, както и сектора на телекомуникациите.

Министрите ще дискутират Директивата относно свидетелства за управление на моторни превозни средства и промени в Директива (ЕС) 2015/413 за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.

Председателството ще представи информация за Регламента относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт, Регламента за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, Регламента за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт. Ще бъде обсъдено преразглеждане на Директивата относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи и преразглеждане на Регламента относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Във формат „Телекомуникации“ ще бъде разгледан напредъкът по досиетата за Акт за гигабитовата инфраструктура, Акт за оперативно съвместима Европа и Акт за киберустойчивост. Предвижда се министрите да обменят мнения относно бъдещето на сектора на свързаността, предвид актуалното технологично и пазарно развитие, предизвикателствата пред сектора на електронните съобщения и необходимостта от мерки за стимулиране на инвестициите в инфраструктура.

Правителството одобри временното изплащане на допълнителни командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командированите служители в задграничното представителство на Република България в Пакистан

 

Министерският съвет на Република България включи Пакистан в списъка на страните, в които на служителите, дългосрочно командировани в съответните задгранични представителства на Република България, поради възникнала заплаха за живота и сигурността временно се изплащат допълнителни командировъчни средства в размер на 15 на сто от базисния размер за съответната държава, определен в приложение №1 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Решението е във връзка с наблюдаващата се от края на 2021 г. тенденция на влошаване на обстановката по сигурността, която през последните шест месеца придобива все по-отчетлив и траен характер на територията на цялата страна.

Задълбочаващите се икономически проблеми създават предпоставки за възникване на социално недоволство, разширяване дейността на терористичните групировки и трайно запазване на опасността за чуждите дипломатически мисии в страната.

Удължава се срокът на програмата за изграждане на спортни площадки в училищата

 

Срокът за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища се удължава до 15 септември 2023 г., реши правителството. Тя е одобрена от Министерския съвет през юни миналата година като средствата са предоставени на училищата.

Първоначалният срок за изпълнение на дейностите беше до месец май 2023 г., но в Министерството на образованието и науката постъпиха писма от различни общини или училища с мотивирани искания за удължаване. В тях се посочва, че изграждането или ремонтът на спортната площадка не е удачно да се изпълнява по време на учебната 2022/2023 година в училищата, които не разполагат с друга такава, тъй като това би възпрепятствало нормалното провеждане на часовете по физическо възпитание и по тази причина част от бенефициентите изчакват лятната ваканция на  2023 г., за да изпълнят дейностите.

Друг мотив е, че предоставянето на финансовия ресурс по Програмата е съвпаднало с наближаването на зимния период, който е крайно неподходящ за полагане на бетон, асфалт и/или специализирана спортна настилка каквито са основните дейности, които следва да се изпълнят. Освен това на места се налага провеждане на няколко обществени поръчки, поради липса на подадени оферти, подадени оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя или пък оферти, които са с по-висока стойност от прогнозната.

България подкрепя назначаването на един съдия в Съда на ЕС

България подкрепя предложението на Република Словения за преназначаването на г-н Марко Илезич (Marko Ilesic) за съдия в Съда на Европейския съюз. Това се посочва в българската позиция за заседанието на Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки, която ще се проведе на 31 май 2023 г. в Брюксел.

На 22 май 2023 г. Съветът по европейските въпроси одобри позиция, с която Република България подкрепя направеното предложение за преназначаване на един съдия в Съда.

С предложеното протоколно решение на Министерския съвет се одобрява тази позиция.

Read 410 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */