×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдът отхвърли жалба на Георги Славов от "Републиканци за България" Окончателно.

Събота, 27 Март 2021 01:02

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.И.С., упълномощен представител на Политическа партия .,Републиканци за България", представлявана от Ц.Г.Ц. в качеството му на председател, адрес за кореспонденция: гр.Ямбол, ул.***против Решение № 55-НС/09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия Ямбол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

В РИК-Ямбол е постъпил Сигнал №86/09.03.21 г. от Г.И.С., в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, в която се твърди че в публичното пространство на посочения интернет адрес е разпространен видеоклип на кандидати за народни представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, с който се провежда предизборна агитация в сграда собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, което е нарушение на чл.182, ал.1 от ИК.

С Решение № 55-НС/09.03.2021 г. Районна избирателна комисия Ямбол е отхвърлила Сигнал с вх. № 86/09.03.2021 г. от Г.И.С. в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България" за нарушение на чл.182, ал.1 от Изборния кодекс. Комисията е приела, че с  оглед разпоредбата на § 1, т.17 от ДР на ИК, заснетия клип не е предизборна агитация, доколкото не съдържа призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, а наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

С Решение № 2245-НС/17.03.2021 г. ЦИК е отхвърлила жалбата на Г.И.С. - пълномощник на ПП „Републиканци за България“ срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол с мотив, че разпространяването на изображения, текстове и аудио-визуални материали в социалните мрежи съгласно §1, т.15 от ДР на ИК са извън обхвата на контрол за проверка на законосъобразност от избирателните комисии съгласно Изборния кодекс и не подлежат на разглеждане.

Съгласно чл.73 ИК решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл.98, ал.2 от АПК пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия, като при обжалване на решенията на районната избирателна комисия пред съответния съд се прилага чл.58 ИК.

Поради това предмет на оспорване пред Административен съд Ямбол е Решение № 55-НС/09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия Ямбол, с което е отхвърлен Сигнал с вх. № 86/09.03.2021 г. от Г.И.С. в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България" за нарушение на чл.182, ал.1 ИК.

 Обжалваното пред Административен съд-Ямбол Решение № 55-НС/09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия Ямбол е мотивирано – изложени са и фактически, и правни основания за неговото издаване. Освен това в съответствие с Тълкувателно решение № 16 от 31.03.1975 г. на ОСГК на Върховния съд е допустимо мотивите да бъдат посочени отделно от акта и да се съдържат в други документи, които подготвят неговото издаване и са част от административната преписка.

В конкретния случай това е Протокол № 11 от 9 март 2021 г. от заседание на РИК, в който се съдържат станалите разисквания и изложените съображения, а решението е взето с поименно гласуване с 10 гласа “за” и 5 - „против”, с необходимото мнозинстно от две трети от присъстващите членове в съответствие с чл.70, ал.3 и ал.4 от ИК и Решение № 2027-НС/11 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., с което е назначена Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в състав от 15 членове.

Според чл.181, ал.1 ИК гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги, като чл.182, ал.1 ИК постановява, че не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

В настоящия случай посочените в цитираната нормативна уредба предпоставки, за да е налице нарушаване на визираната забрана за предизборна агитация не са налице в тяхната съвкупност.

В постъпилия в РИК-Ямбол сигнал изрично се твърди, че въпросния видеоклип се разпространява във фейсбук на посочения интернет адрес.

Разпоредбата на §1, т.15 от ДР на ИК дефинира, че "Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са: а)печатните медии – вестници, списания и други периодични издания; б)медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като: аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги; бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания, като изрично е посочено, че не са медийни услуги социалните мрежи–фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по букви "а" и "б".

В тази насока представеното с жалба сканирано копие от екрана на електронен сайт „NetNews" е неотносимо към спора, т.к. не е във връзка с твърдението в подадения сигнал, че агитационният материал е публикуван на официалната страница на ПП ГЕРБ-Ямбол и на страницата "Кандидати за Народни представители ГЕРБ-СДС Ямбол" в социалната мрежа Фейсбук на посочения електронен адрес. Последното очертава предмета на извършената от РИК-Ямбол проверка и на постановеното от нея решение, което в същите рамки е предмет на настоящия съдебен контрол.

 Ето защо и доколкото разпространението на въпросния клип е в социалната мрежа фейсбук, то не е налице медийна услуга, за да е осъществена хипотезата на чл.182, ал.1 от ИК във връзка с чл.181, ал.1 от ИК.

Посоченото обуславя законосъобразността на оспореното решение на РИК-Ямбол, поради което подадената жалба, следва се отхвърли като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.73 ИК във връзка с чл.58, ал.3 ИК, ЯАС

Р   Е   Ш   И   :

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.И.С., упълномощен представител на Политическа партия .,Републиканци за България", представлявана от Ц.Г.Ц. в качеството му на председател, адрес за кореспонденция: гр.Ямбол, ул.***против Решение № 55-НС/09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия Ямбол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Last modified on Понеделник, 29 Март 2021 09:05
Read 866 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */