×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на МС днес

Петък, 19 Април 2024 16:29

 Министерският съвет прие програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви и други

Крайни потребители на електрическа енергия, сред които детски градини, ясли, училища, читалища, храмове, спортни школи и други, изброени в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, ще бъдат компенсирани за енергийните си разходи за периода 1 януари 2024 г. - 30 юни 2024 г. Това предвижда специално разработената за това програма, приета от Министерския съвет на днешното му заседание. В момента тези клиенти купуват електрическата енергия по борсови цени.

Приетата програма допълва вече предприетите други временни мерки на национално равнище за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар. Компенсацията ще се изчислява като разлика между средната цена на базов товар на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за съответния месец и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране за текущия ценови период. Компенсацията ще се предоставя чрез доставчиците, с които крайните клиенти имат сключен договор за покупка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по съответната фактура.

Необходимите финансови средства по програмата в размер на около 30 млн. лв. са осигурени от целевите вноски на задължените лица във фонд „Сигурност на електроенергийната система". Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и ще се прилага до 30 юни 2024 г., когато изтича настоящият регулаторен период.

 

Людмила Петкова ще председателства Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

Правителството определи заместник министър- председателя и министър на финансите Людмила Петкова за председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.

Националният съвет е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

С цел подчертаване на публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и за гарантиране на ефективното взаимодействие между компетентните органи е предвидено Националният съвет да бъде ръководен от заместник министър-председател.

С друго решение на правителството вицепремиерът Людмила Петкова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

Вицепремиерът Петкова е определена също за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС, за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС, както и за председател на Съвета за развитие на гражданското общество.

Одобрени са 22 национални програми в образованието, две са нови

Двадесет и две национални програми с общ бюджет от 230 963 400 лв. за развитие на образованието одобри правителството. Две от тях са нови - „Безопасност на движението по пътищата“ и „Без агресия за сигурна образователна среда“ .

Първата е на стойност 4 300 000 лв. и има за цел формиране и развитие на компетентности за отговорно поведение на децата и учениците, свързани с безопасността на движението по пътищата (БДП). Това ще става чрез подкрепа на обучението по БДП, изграждане на площадки за неговото провеждане, използване на интерактивно приложение за пътна безопасност, както и осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предвижда се и възможност в схемите за превоз да бъдат включени и електрически автобуси.

Новата национална програма (НП) за превенция на агресията и тормоза за превенция на агресията и тормоза е с бюджет от 500 000 лв. и е продължение на дейностите, изпълнявани миналата година по модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ на НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Мерките, насочени към създаването на сигурна образователна среда без агресия, ще обхванат по- голям брой училища и ще включват и детските градини.

В националната програма за провеждане на национално стандартизирано външно оценяване са включени дейности, свързани с подготовка за участие на училищата в международното изследване PISA 2025. Сред тях са изготвянето на примерни теми по, рамката на изследването и създаване на банка от задачи в областта на природните науки за подготовка на учениците.

Подобряването на компетентностите на учениците, учителите и ръководните екипи по отношение на киберсигурността и безопасно използване на интернет е нов момент в програмата за осигуряване на информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование. По нея е предвидено също осигуряването на устройства за четене за ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия.

В НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще бъдат включени дейности за кариерно ориентиране и консултиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, оборудване и предоставяне на консумативи и материали, спомагащи кариерното ориентиране, и създаване на информационни и методически ресурси за кариерното ориентиране и консултиране.

Национална програма „Иновации в действие“ тази година е с акцент върху училища, въвели нови учебни предмети и интердисциплинарни модули.

Нов модули има в програмите „България - образователни маршрути“, „Професионално образование и обучение“ и „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. В дейностите по първата ще се включат българските неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН и българските държавни училища в чужбина, по втората представянето на постиженията на учениците в състезания по професии, а по третата – преодоляването на професионалния хроничен стрес на педагогическите специалисти.

Приет е доклад за изпълнението към 31 март на мерките, произтичащи от членството ни в ЕС по Плана за действие за 2024 г.

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2024 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2024 година.

От общо 93 мерки със срок за изпълнение до 31 март, са изпълнени 38. Неизпълнените мерки са 55. Процентът неизпълнени в срок мерки е 59,1%. Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на тези от тях, които не са изпълнени в срок през 2023 г. и са прехвърлени от Плана за 2023 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2024 г.

В плана за действие за 2024 г. към 31 март са включени 39 мерки, свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 39 процедури.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 13 невъведени директиви на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец май 2024 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар и конкурентоспособността (Single Market and Competitiveness Scoreboard).

През 2024 г. ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг върху изпълнението на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2024 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

Одобрени са над 324 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетите на общините

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на 324 702 219 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. април по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за тази година.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 година. Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет. Целта е постигане на по-добро планиране и разходване на капиталовите разходи, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционните програми.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на девет министерства

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на седем министерства за преодоляване на диспропорции във възнагражденията в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на служителите в съответните системи.

По бюджета на Министерството на правосъдието одобреното допълнителни финансиране е в размер на общо 10 795 208 лева.

По бюджета на Министерството на икономиката и индустрията са одобрени средства в размер на 5 087 948 лв.

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление са в размер на 1 590 683 лева.

Общо 6 771 093 лв. са одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерство на околната среда и водите.

По бюджета на Министерството на труда и социалната политика са одобрени допълнителни разходи в размер на 23 989 041 лв.

Допълнителните средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта са в размер на 607 830 лв.

По бюджета на Министерството на културата са одобрени допълнителни разходи в размер на 717 750 лв.

Допълнителни разходи в размер на 23 747 994 лв. са одобрени по бюджета на Министерството на земеделието и храните, а 4 985 657 лв. – по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

По бюджета на Министерството на външните работи са одобрени допълнителни средства в размер на 4 945 224 лв.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики от Закона за държавния бюджет на Република България.

Кабинетът одобри българската позиция за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри позицията на България и мандата за нейното представяне в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 23-24 април в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съгласно разпространения дневен ред министрите ще проведат обмен на мнения по 3 теми: „Здравна работна сила“, „Гарантиране на доставките на лекарствени продукти“ и „Европейския план за борба с рака: акцент върху първичните профилактични грижи“.

По първата тема, България ще заяви, че привличането на медицински специалисти в определен регион или стимулирането на дефицитни специалности са ключови задачи на национално ниво, които могат да бъдат подкрепени от ЕС. Предвидени са и мерки в Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Ефективен вариант на ниво ЕС би било прилагането на европейска стратегия, която подкрепя обмен на опит и добри практики, осигурява възможности за допълнително развитие на медицинските професионалисти.

За гарантиране на доставките на лекарствени продукти България счита, че държавите членки следва да запазят автономия по отношение на ценообразуването на лекарства, като евентуалното сътрудничество на ниво ЕС в тази сфера следва да бъде на доброволна основа, без обвързването в задължителна рамка или предефиниране на количества.

По темата за първичните профилактични грижи, страната ни ще информира за изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. и предприетите мерки в националната бюджетна политика за извънболничната помощ.

Одобрени са резултатите от участието на България в съвместно заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в съвместното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Съвета на ЕС по заетост и социална политика (ЕПСКО), което се проведе на 12 март 2024 г. в Брюксел.

Министрите на финансите и министрите по заетостта и социалната политика на държавите членки обсъдиха положителните ефекти от социалните реформи и инвестиции върху икономическия растеж и фискалната устойчивост. Те споделиха и конкретни примери за скорошни реформи в областта на заетостта и социални реформи, които са допринесли за по-висок потенциал за растеж.

По време на форума бяха дискутирани и възможностите за подобряване на сътрудничеството между форматите на Съветите ЕКОФИН и ЕПСКО в контекста на Европейския семестър.

Одобрен е докладът с резултатите от преведеното през февруари заседание на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 19 февруари 2024 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи, г-жа Елена Шекерлетова.

Дневния ред включваше подготовка на заседанието на Европейския съвет на 21-22 март 2024 г., чрез обмен на мнения по проекта на заключения, представяне на актуализирана пътна карта за Европейския семестър за 2024 г. и работен обяд по Бъдещето на Европа.

Министрите обсъдиха проекта на заключения за предстоящата редовна мартенска среща на лидерите по темите: Украйна; сигурност и отбрана; Близък изток; Разширяване; Външни отношения; Миграция и Селско стопанство.

Председателството представи актуализирана пътна карта за европейския семестър за 2024 г., в която се очертават основните стъпки от цикъла на европейския семестър за 2024 г.

В рамките на заседанието министрите проведоха стратегическа дискусия по Бъдещето на Европа, като обмениха мнения относно вътрешните реформи на ЕС и подобрение на методите на работа на Съюза.

Одобрени са резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, част „Рибарство“

Министерският съвет одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство“, проведено на 24-25 март 2024 г. в гр. Брюж, Кралство Белгия. Темата на заседанието беше „Бъдещето на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз“.

Държавите членки акцентираха върху това, че следва да се предприемат необходимите мерки, с чиято помощ секторите на рибарството и аквакултурите да могат да се развиват устойчиво и да се справят с външния натиск и вътрешните предизвикателства, пред които са изправени. Бъдещият енергиен преход трябва да бъде в баланс с икономическите и социални последици за сектора. Множество делегации отбелязаха приноса на рибарството и аквакултурите за гарантиране на продоволствената сигурност на Съюза.

Като водещи приоритети в бъдещото развитие на сектора се очертаха намаляването на административната тежест, нуждата от адекватно финансиране, както и засилване на координацията между търговската политика на ЕС и Общата политика в областта на рибарството, гарантираща равнопоставеност и, че вносът от трети страни отговаря на строгите стандарти за производство в Съюза.

Беше изтъкната значимата роля на дигитализирането на контрола на риболовните дейности в процеса на трансформация в един устойчив, модерен, иновативен и конкурентноспособен сектор.

Правителството одобри резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 26 март 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В областта на земеделието, Съветът на Европейския съюз проведе закрита дискусия относно бързите и структурни отговори на Съюза на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, въз основа на насоките от Европейския съвет на 21- 22 март 2024 г. Делегациите приветстваха неотдавнашните инициативи и предложения, направени от Комисията, и предостави допълнителни политически насоки относно следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети по отношение на: общия пакет от мерки за опростяване, предложен от Комисията с цел намаляване на административната тежест за земеделските производители и предложенията на Европейската комисия за укрепване на позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни. Съветът също така подчерта значението на гарантирането на справедливо възнаграждение за фермерите и на увеличаването на прозрачността във веригата за доставка на храни. Министрите препотвърдиха политическата си воля да отговорят на основателните опасения, изразени от земеделските производители, и да продължат в бъдеще да дебатират по тази тема.

Министрите проведоха закрит дебат относно актуалната ситуация на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на нашествието в Украйна. Въпреки благоприятното развитие на производствените разходи през последните няколко месеца, с намаляващите цени на торовете, енергията и храната за животни, производствените разходи остават високи, докато изкупните цени се понижиха. Други фактори, влошаващи ситуацията на селскостопанските пазари, включват високи лихвени проценти и инфлационен натиск, неблагоприятни метеорологични явления, високи разходи за труд и въздействието на войните в Украйна и Близкия изток, които създават смущения на регионалните селскостопански пазари и оказват натиск върху международната търговия със стоки. Сред най-засегнатите са секторите на зърнените култури, месото и виното. Комисията заключи, че като цяло се наблюдава едно по-стабилно положение на пазарите в сравнение с последните години, въпреки сътресенията и протестите. Европейската комисия ще продължи внимателно да наблюдава ситуацията и ще работи за подобряването й.

Изменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в МО

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С настоящия проект на Постановление се предлагат промени във връзка с получаването на ново въоръжение от Военновъздушните и Военноморските сили (самолети, F-16 Block 70 и Многофункционален модулен патрулен кораб), които обуславят реорганизация на съществуващите структурни звена и въвеждане на нови длъжности за осигуряване, обслужване и експлоатиране на новопридобитата техника.

Въвеждат се нови длъжности и се изменят длъжности, необходими за окомплектоване на реорганизиращи се военни формирования от състава Военновъздушните и Военноморските сили през 2024 г., съгласно Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

Измененията ще влязат в сила от 01.07.2024 г.

Удължава се с 5 г. срокът, в който е възложено на „Български пощи“ ЕАД да извършва универсалната пощенска услуга

Удължава се с 5 години срокът, в който е възложено на „Български пощи“ ЕАД да извършва универсалната пощенска услуга. Това е предвидено в проект за промени на Закона за пощенските услуги. Законопроектът е в изпълнение на плана за преструктуриране на дружеството. Извършването на универсалната пощенска услуга е възложено на „Български пощи“ ЕАД през 2010 г. за срок от 15 г. С предвидените промени се изпълнява изискването на Европейската комисия, държавата да гарантира, че „Български пощи“ ЕАД ще предоставят услугата от общ икономически интерес за целия срок на действие на Плана за оздравяване.

Универсалната пощенска услуга гарантира качествено обслужване за всички потребители на достъпни цени, независимо дали живеят в централни или в труднодостъпни райони.

Размерът на авансовите средства за компенсация на „Български пощи“ за предоставяне на универсалната пощенска услуга ще е равен на одобрения бюджет за съответната година. Проектът на закон предвижда дружеството да има правото да получава пълния размер на компенсацията.

Изменя се правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили

Правителството одобри Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (чл. 111) се регламентира правото на офицери с военно звание „подполковник“/„капитан II ранг“ и по-високо да кандидатстват за обучение във военни училища, академии и колежи в чужбина по специалности/програми, съответстващи на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

Одобрен е договор в сферата на отбраната

Министерският съвет на Република България одобри договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support) no програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales-FMS), който не увеличава стойността на подписания през 2019 год. международен договор BU-D-SAB LOA „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“. С решението се предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон този договор.

След влизане в сила по условията на Закона за международните договори на България, Изменение и допълнение № 2 на LOA BU-D-SAB ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ без увеличаване на финансовите задължения за българската държава.

Мария Нейкова е назначена за областен управител на област Бургас

Правителството прие решение, с което от длъжността областен управител на област Бургас е освободен Пламен Янев. На поста е назначена Мария Нейкова.

Мария Нейкова е юрист по образование. Притежава богат управленски и административен опит. Два пъти е била областен управител на област Бургас – в периода от май 2021 г. до януари 2022г. и от август 2022 г. до юли 2023 г. Била е също областен управител и на област Стара Загора от 2001 г. до 2009 г. Към момента е декан на Центъра по юридически науки в Бургаския свободен университет.

Read 419 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */