×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Вторник, 26 Март 2024 13:54

През 2023 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 46.3 хил. души.

Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени
години) е 74.4% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2023 г. са 42.8 хил. души. Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 68.8% (при 70.7% за страната), съответно 74.1% за мъжете и 63.3% за жените.

В сравнение с 2022 г. коефициентът се
увеличава с 0.3 процентни пункта. По показателя коефицент на заетост област Ямбол се нарежда
на петнадесето място след област Пазарджик и преди област Перник.

 

Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 8.8 хил., със средно - 28.4 хил. и с основно и по-ниско образование - 5.6 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 82.3%, за лицата със средно образование - 76.4% и за лицата с основно и по-ниско образование - 39.2%.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 3.5 хил. души.
Коефициентът на безработица за същата възрастова група е 7.5%.

През 2023 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 15.9 хил., от които 6.4 хил. са мъже и 9.6 хил. са жени.

 

През 2023 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 49.7 хил., като 27.4 хил. от тях са мъже, а 22.4 хил. са жени.

Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 55.0% и се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

Общият брой на заетите лица в област Ямбол през 2023 г. са 46.1 хил., от които 25.4 хил.
са мъже, а 20.8 хил. са жени. Коефициентът на заетост на населението за населението на 15 и
повече навършени години е 51.0%, съответно 58.3% за мъжете и 44.2% за жените. В сравение с предходната година коефицентът се увеличава с 0.3 процентни пункта.

 

Методологични бележки
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява
тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече
навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата,
участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.
Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието
му през определена календарна седмица.
Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни
лица.
Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест,
отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав
график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго
отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко и други.
Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:
- нямат работа през наблюдавания период;
- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са
намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.
Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече
навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички
лица на възраст 90 и повече навършени години.
Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното
население (работната сила) от общото население (в съответната група).
Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в
съответната група).
Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически
активното население.
Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.
С оглед осигуряване на сравнимост данните от Наблюдението на работната сила за 2022 г. са
преизчислени с данни за населението на база на Преброяване 2021.
Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават
незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.
Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в
Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=96) и на
сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/4002/).

Read 326 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */