×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Районна прокуратура Ямбол е внесла в Съда протест срещу Общински съвет Ямбол.

Събота, 20 Февруари 2021 15:28


На закрито заседание миналата седмица председателят на Съде Димитринка Стаматова като е взела предвид следното:

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест с вх. № 405/17.02.2021 г., подаден от М.К. – прокурор при Районна прокуратура, гр. Ямбол Наредба за изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № XIV-5 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Ямбол.

е РАЗПОРЕДИЛА

След като констатира, че са налице всички процесуални предпоставки за разглеждането на делото в открито съдебно заседание, съдът

 

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

 

КОНСТИТУИРА като страни в производството:

 

І. ОСПОРВАЩ:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ЯМБОЛ

 

 

ІІ. ОТВЕТНА СТРАНА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

ІІІ. ПРОКУРОР:

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

 

 

Препис от протеста да се изпрати на ответната страна и на Окръжна прокуратура Ямбол.

 

Да се изиска от Общински съвет – Ямбол в 3 – дневен срок от получаване на съобщението да представи заверено копие от цялата преписка, свързана с приемането на оспорената наредба.

 

УКАЗВА на ответната страна, че в 14 – дневен срок от получаване на преписа от протеста, може да представи писмен отговор и да посочи доказателства. Ако се касае за писмени такива, същите следва да бъдат приложени към писмения отговор.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК, указва на ответната страна, че в нейна тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл. 80 ГПК указва на страните, че следва да представят списък на разноските, ако претендират такива, най-късно до приключване на последното заседание в настоящата инстанция.

 

На осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, оспорването да се съобщи чрез обявление в Държавен вестник, в което изрично да се посочи, че пред Административен съд Ямбол е оспорена Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № XIV-5 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Ямбол както и номера на настоящото административно дело и датата на откритото заседание.

 

Копие от обявлението да се постави на определеното за това място в Административен съд Ямбол и да се публикува на Интернет страницата на Върховния административен съд.

 

НАСРОЧВА адм. д № 44/21 г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.03.2021 г. – 10:00 часа.

 

Да се призоват страните, като им се връчи и препис от настоящото разпореждане.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/

 

Read 177 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo