×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

За подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер

Сряда, 20 Май 2020 13:23


Избрани изпълнители по проект

Община „Тунджа“ е бенефициент по проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Общият размер на финансовата помощ е 5 828 930,75 лв. без ДДС.

В проекта са включени следните обекти:

 - Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 4 981.00 м., в това число Хранителен водопровод- 324 м.;

- Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза - Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ - с обща дължина 5 552.00 м.;

- Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер - с обща дължина  5 709.00 м.

Във връзка с изпълнението на проекта е проведена открита процедура по реда на чл.20, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“ с три обособени позиции за всяко от посочените села. Съгласно Заповед №РД-07-0412/29.04.2020 г. на кмета на община „Тунджа“ - Георги Георгиев, са определени изпълнители, както следва:

Обособена позиция 1 – „Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза – Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III“ за изпълнител е определено дружеството „ИМСТИ“ ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 1 в размер на 1 363 807,01 лв. без ДДС;

Обособена позиция 2 – „Реконструкция и разширение на водопроводна мрежа с. Ботево - I етап монтажни работи (монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон I, Гл. клон II, Гл. клон III)“ за изпълнител е определено дружеството „ТСМ-3“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 2 в размер на 1 403 375,75 лв. без ДДС.

Обособена позиция 3 - „Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер“ за изпълнител е определено ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“ с участници „АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД и „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 3 в размер на 1 460 529,01 лв. без ДДС.

По обособена позиция 3 - „Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер“ е подадена жалба от отстранения участник в процедурата КОНСОРЦИУМ „УСМ-БЕЗМЕР 2019“.

Read 319 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo