×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В    Ъ   З   Р   А   Ж   Е   Н   И   Е  от Featured

Понеделник, 03 Декември 2018 13:58

 

от Инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр. Ямбол ул.“Н. Петрини“ 37

/"За да не допуснем тези мащабни измами...

НЕКА ЗАЕДНО ДА СПАСИМ ГРАД ЯМБОЛ ОТ КМЕТА ГЕОРГИ СЛАВОВ"/

Относно: Обявление рег.№0445 от 16.11.2018 г. за Емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа- облигации, при условията на частно предлагане.

            УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,

УВАЖАЕМИ Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ Г-н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

            Инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от Кмета“ има възражение относно Предложението на кмета Георги Славов за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 9 млн. евро. Целта на, който е средствата да се вложат в реализирането на 15 значими обекта от техническата и социалната инфраструктура, които да допълнят мерките по цялостно подобряване на градската среда.

Предвидените мащабни подобрения в инфраструктурата на града включват изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление в целия град, както и изграждане на видеонаблюдение в най-невралгичните точки на територията на общината. Сред останалите инфраструктурни обекти са: основен ремонт (реконструкция) на улици в централна градска част в района на старата автогара, както и на ул. „Търговска" от „стара автогара“ до изхода на града при обходен път Изток; ремонт на участъци от ул. „Крайречен булевард“; цялостно преустройство и ремонт на района около ДКЦ – 1, заключен между ул. „Независима България“, „Г. Раковски“ и „Ген. В. Заимов“; основен ремонт на участък от ул. „Преслав" - от ул. „Тимок" до кръстовище с. Обходен път Изток; рехабилитация на ул. „Милин камък“ и ул. „Руен“ и др. Предвижда се също така обособяване на няколко големи паркинг-зони в централна част на града с благоустрояване на околните пространства, както и изграждането на велоалеи по основни пътни артерии.

Възражението се отнася за частите:

I - „Изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление в целия град“.

Тези дейности община Ямбол предвижда да реализира чрез действащ договор рег.№ 36 от 28.11.2016 г. с предмет „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол” сключен за срок от 4 години.

ВЪЗРАЗЯВАМЕ срещу

Технология на измамата

заложена в обществената поръчка и сключения договор и искаме да предпазим град Ямбол от последиците от нейната евентуална реализация.

            За да разберем истината за този обект, ви предлагаме да разгледаме и анализираме наличните документи, съставени от служители на община Ямбол от 2015 до 2018 г. Така ще изградим мнение за работа на администрацията, ръководена от кмета Славов, както и за начина, по който управляват нашите средства. Нека им напомним – ние сме техни работодатели, а те наши служители. В качеството си на работодатели ще упражним правото си на контрол и да се счита, че написаното от нас има такъв характер. Какъв е акцентът на тази обществена поръчка – гражданите на Ямбол или личното благосъстояние на кмета Славов, са въпросите, по които ще разсъждаваме заедно. Но за да стигнем до отговора им ще разглеждаме начина, по който се формира техническо задание, на обект „Улично осветление гр. Ямбол”. Ще посочим видовете обществени поръчки и ще сравним технико икономическите показатели и получените резултати. Като съществена част от инфраструктурата на общината уличното осветление допринася за:

1) чувство за комфорт;
2) повишаване сигурността на гражданите;

3) повишаване на степентта на опазване човешкото здраве и живот;
4) по-малко авто произшествия;

Поради големите мащаби и значение на уличното осветление сме свидетели на постоянно осъвършенстване технологията на производство на уличните осветители, както и бързото им внедряване в експлоатация с цел:

1) намаляне на консумация на ел.енергия при запазване на осветеността;
2) подобряване на качеството на осветление;
3) увеличаване периода на експлоатация;
4) подобряване на фактора на мощността;
5) минимални средства за подържане;
6) бърза възвръщаемост на вложените капитали;
7) достъпен начин за финансиране;

Привличането на специалисти за провеждане на такъв вид обществени поръчки ще допринесе за постигане на по-добри резултати и ще бъде знак за почтенни намерения спрямо данъкоплатците на гр. Ямбол. Участието им при обсъждане на обществените поръчки, вземането на решения и граждански контрол по изпълнение ще допринесат за постигане на високо качество при ниска цена на изпълнение. Такъв човешки ресурс се намира в камарите на инженерите в инвестиционното проектиране и строителите, както и специалисти, необвързани в браншови организации.

Важен елемент от бъдещите им решения е начинът на възлагане на обществените поръчки. Ще предоставим на вашето внимание първия начин, при който проектантът е в договорни отношения с възложителя. При този начин на възлагане техническият проект предхожда конкурса за изпълнение. Изборът на проектант се прави на базата на подробно техническо задание и изготвен за целта ОДИТ. При положение, че липсват форс-мажорни обстоятелства това е предпочитаният начин за възлагане на обществените поръчки.

При втория начин на възлагане проекта и изпълнението на СМР са ангажимент на фирмата изпълнител. Популярен е под името „инженеренингов способ на изпълнение”. По този способ бе осъществен добилата лоша популярност обществена поръчка за строителство на водопровод по улици „Генерал Заимов“ и „Граф Игнатиев“. Видно в докладите на две независими експертизи нанесените щети на данъкоплатците от гр. Ямбол възлизат на 2 000 000 лв. Нищо, освен нечисти намерения не налагат подобен вид възлагане. Това е повод за извършване на щателна проверка на процедурата по възлагане на обект „Улично осветление гр. Ямбол” от специалисти на ИК „Да спасим Ямбол от кмета”.         След като ви запознахме с особеностите на тази специфична материя ще проследим поведението на общинската администрация изразено чрез съставените за целта документи. Първата констатация, на която се натъкнахме е, че те никъде не носят подписа на кмета Славов. При все, че образованието му на електро-инженер предполага някаква степен на компетентност и професионален ангажимент. Вместо него документите са подписани от началния учител по образование – заместник-кмет Бицова и политолога заместник-кмет Красимира Петрова. Поради това авторът на това замислено престъпление не е добре познатият на правосъдието Георги Славов, а посочените по-горе две напълно неграмотни в това отношение дами. В следствие на това документите са изпълнени с политологични термини, които не са характерни за подобен вид материя. Като изключим текстовете буквално преписани от проекта на доц. Платиканов от 2002 г. нищо друго съдържателно не намерихме във въпросните документи. Констатирахме неточност в броя на осветителите с около 500, разбира се в повече. 2015 г. е началото на замислената грандиозна измама, която продължава да се развива и до днес. Един от важните документи, чрез които постигат целите си, е разработената Методика, в чийто съдържание ви предлагаме да вникнем. Заявката, която си поставят авторите, е постигане „икономически най-изгодна оферта”. Определяща роля за тази цел ще послужат три коефициента К1, К2 и К3. Нека проследим тяхното значение, чрез стриктно следване текста на този документ:

К1коефициент на предложената цена се определя от резултата при попълване на таблица №1. Ще разгледаме и коментираме за яснота някой от позициите посочени в таблицата.

1) Позиции 35 и 36 – Доставка на уличен осветител тип НОВН 50 и 70W. В последствие ще констатираме че същите няма да бъдат заложени за изпълнение поради факта, че от 8 г. насам, обектите се изпълняват със светлодиодни осветители заради предимствата, които притежават, а именно:

1.1 Десет пъти по-дълъг срок на екплоатация
1.2 Четири пъти по-нисък разход на електроенергия
1.3 По-добър фактор на мощността
1.4 Много по-добри светло-технически характеристики
1.5 Способност за демиране
1.6 По-ниска цена за производство

Защо тогава тези осветители не фигурират в таблица 1? Дали тази „грешка” се дължи на невежеството на авторите на този документ или е част от замислената измама?

2) Позиции 16 и 41 – демонтаж и монтаж на усукан проводник. Тези проводници се използват за въздушно захранване на осветителните стълбове. Монтират се главно в електрическата мрежа НН собственост на EVN. Както ни е известно мрежата за улично осветление в гр. Ямбол е изградена, а за поддържането и в изправност се грижи фирма „Елтър“ ЕООД съгласно договор на стойност 70 000 лв. Една от клаузите на този договор е ангажимента на фирмата да не допуска повече от 5% осветителни тела да се намират в авариен режим. Нека всеки от нас прецени дали този ангажимент е спазен. От всичко написано до тук следва, че позиции 16 и 41 не би следвало да бъдат част от таблица 1.

3) Позиции 20, 21 и 23 – Доставка и монтаж на рогатки, както и позиции 38, 39 и 50 - Доставка и монтаж на стоманено-тръбни стълбове, се отнасят за изграждане на нови участъци от уличната мрежа. С договор от 21.8.2015 г. с „Елтър“ ЕООД на стойност 70 858 лв. община Ямбол е изпълнила този ангажимент към гражданите си и следвотелно посочените позиции също нямат място в таблица №1.

Останалите позиции подобно на споменатите също нямат отношение за изграждане на обекта. Можем със сигурност да заключим, че сдържанието на таблица 1 е 100% неточно, а формираният в следствие на нея коефициент К1 се оказва безмислен. Иначе този най-важен коефициент има максимална стойност 35 от общо 100 точки при положение, че определя стойността на обекта. Според нас инвестиционният проект трябва да съдържа:

  1. 1. Доставка на LED осветител;
    2. Монтаж на същите;
    3. Доставка и монтаж на табло управление;

Вторият от посочените коефициенти К2 = А + Б с максимален точков актив от 60 точки е най-значимият за определяне на победител в конкуса. Според методиката К2 отразява качеството на техническото предложение. Определя се от коефициентите Астратегия за изпълнение. Той се формира от нищо неозначаващите в случая показатели: активно; конкретно; подробно; изчерпателно; точно; навременно и други. За него са определни максимален брой 35 точки. Бкоефициент на риска също толкова безсмислен тъй като няма обяснение за какъв риск става въпрос. Оценен е с 25 точки. Така К2 се оказва субективен коефициент отразяващ единствено чувствата на комисията към участниците в класирането.

Гаранционният срок на експлоатация - К3 е пренебрежително малък и неговото значение е оценено с 5 точки. Така К = К1 + К2 + К3 = 35 + 60 + 5 = 100 точки. Очевидно комплексният коефицент К не е замислен за постигане на набелязаните цели на обект „Улично осветление гр. Ямбол“ заявени в методиката. Той по-скоро определя образа на търсения от комисията кандидат. Според садържанието на компонентите победителят в класацията (К) е желателно да бъде безочлив (К1), доверен бизнесмен на кмета Славов (К2), който ще достави и монтира осветители с ниско качество (К3). Ако съдим по резултатите от класацията най-близо до този образ е Консорциумът „Улично осветление гр. Ямбол“.

Следва договор №36 от 28.11.2016 г. за „Изграждане, основен ремонт, реконструкции и свързаното с тях проектиране...“. Изпълнението на СМР съгласно текста на този договор означава, че след изграждане на обекта се преминава към основен ремонт на същия, последван от реконструкция. Тази последователност ни напомня гордостта на нашето правителство – строителство на пътища и магистрали. Видно от чл. 3 ал.1 на този договор постигнатата „икономически най-изгодна оферта” е с прогнозна стойност 8 400 000 лв. с ДДС. Към тази сума трябва да прибавим „минимален проектантски хонорар” в размер на 145 000 лв. заплатен през 2015 г. с държавни средства. За сведение проекта на доц. Платиканов ни струва през 2002 г. 6800 лв. без ДДС.

Икономически най-важен се оказа чл.6, ал.1 от този договор, който гласи: „Непредвидените видове работи, свързани технологично с предмета на договора ще се изплатят по анализни цени, съставени на базата на действащите норми и офертините единични показатели за ценообразуване“. Текст от тази алинея гласи – „Материали по фактура или фирмени цени”. Сега разбираме защо в таблица №1 от методиката са предвидени за доставка и монтаж осветители на НОВН 50 и 70W, „позиции 35 и 36“, а съгласно проекта за изпълнение ще се доставят LED осветители, които ще се устойностят съгласно чл.6, ал. 1, поради това, че не фигурират в таблица №1. Разултатът от тази малка „неточност“ може да превърне прогнозната стойност от 8 400 000лв. пожелателна не за фирмата изпълнител, а за данъкоплатците от град Ямбол. Тя ще зависи изцяло от „милостта” на изпълнителите на обекта. Такъв е резултатът от четиригодишния труд на нашите избраници. Дали обаче написаното тук ще бъде прочетено от прокурорите? Дали текстът ще остави следи в тяхното съзнание? Вероятно са гледали обсъждането на планирания за целите заем в размер до 9 000 000 евро, проведено от кмета Георги Славов с гражданите на Ямбол. Няма ли нарушение по начина на провеждане на това обсъждане? Отговорът на всички въпроси очакваме с нетърпение.

В изготвената по долу таблица са отразени монтираните осветители в град Ямбол съгласно проекта на доц. Платиканов представени по мощност и техните заменители тип LED. Към НОВН 70W са прибавени 72 броя осветителни тела монтирани от „Елтър“ ЕООД съгласно договор от 21.08.2015 г. Предлагаме ви резултати, получени след направените изчисления.

 

            При годишна работа на осветителите от 4100 часа, загуба в преноса на енергия 3% и стойност на ел.енергия от 0.2лева за kW/ч за НОВН разхода е 380 000 лв. за година. Той се формира от стойността на енергията в размер на 340 000 лв. и сума за подържане от 40 000 лв. на уличната мрежа. За LED осветителите при същите параметри получаваме сума от 88 000 лв.

Икономическият ефект изчислен за година е 290 000 лв. При седемгодишен гаранционен период на експлоатация и при запазване на стойността на енергията, този ефект възлиза на 2 044 000 лв. Направихме запитване към водеща фирма от страната с посочените по-горе параметри, отговорът на която Ви предоставяме в приложените документи. Стойността на обекта е 1 264 000лв. с ДДС. Сравнена с прогнозната цена от 8 400 000лв., тя е с 6.65 пъти по-ниска стойност. Разликата между двете суми възлизаща на 6 136 000 лв. е размера на планираната от авторите на тази методика измама.

 
            Посочената разлика от 6 136 000 лв. ще нарастне с приспадане на вече монтираните LED осветителни тела в Градски парк, улица „Г. Раковски“ и площад „Освобождение“. От направеното предложение за договор тип ЕСКО е видно, че срокът за изплащане на обект улично осветление е 4 години и един месец при годишна лихва 4.3%. За сведение в договора за изпълнение с Консорциума „Улично осветление гр. Ямбол“ този срок е 16 г., т.е. четири пъти по-голям.


            Такива са финансовите параметри на „икономически най-изгодната оферта”, получени в следствие на четиригодишни документни машинации.

II - Изграждане централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол“

Видно от приложение номер 1 заданието за проектиране на системата е дело на служители на ОДМВР, поради което целите които представят авторите са свързани със задълженията на МВР. Предвидени за монтаж са 560 камери монтирани по входно изходните артерии и главни кръстовища, както и изграждане на два паралелни центъра за наблюдение в МВР и община Ямбол. Посочената за първи етап цена за изпълнение е 2 мил. лева. Сумата не включва стойноста на кабелите довеждащи информацията до посочените центрове. Не е посочен и срока за изграждане на тези връзки. Ако си послужим със сравнение ситуацията напомня на приказката за басейна и лудите. За сведение в Бургас са монтирани 480 камери при напълно завършен обект за 960 хил. лв. От тези цифри оставаме с впечатление, че територията и населението на Ямбол са по-големи от Бургас.

            Чрез изграждане на системата съгласно приложение 1, МВР ще има възможността да проследи и санкционира нарушителите на Закона за пътищата, тъй като на посочените места за разположение на камерите не са характерни други престъпления и нарушения. Така излиза, че шофьорите данъкоплатци ще трябва със собствени средства да изградят система за визуален контрол, чрез която МВР ще им съставя актове при нарушение. Това ни напомня заглавието на американския филм „Крамър срещу крамър“.

            От казаното до тук можем спокойно да заключим, че обект „Видео наблюдение“, предвиден за изграждане съгласно тази методика не е за задължение на община Ямбол. Въпросите по сигурността трябва да се решават от служителите на МВР. Община Ямбол има ангажимент за поддържане на улици и тротоари, подобряване на пропускаемоста на пътните артерии чрез въвеждане на кръгови движения, обходни пътища и други. Отбелязваме, че тона на този документ е загрижен, целите хуманни а очакваните резултати изцяло в полза на гражданите. Някъде в подтекста прозира истинската цел – повишаване личното благосъстояние на кмета Славов и неговата свита, чрез поредната замислена измама. Цялостното поведение на този мошенник ни напомня образа на Тартюф за който авторът Жан Батист Молиер пише:

„За Вас е той светец, но вярвайте ми Вие, Безбожен лицемер под маската се крие“.

            Дано и прокурорите забележат замисленото престъпление и превантивно предотвратят реализирането и.

            За да не допуснем тези мащабни измами, ВЪЗРАЗЯВАМЕ срещу поемането на общински дълг и реализацията на:

            I - Изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление в целия град“ чрез действащият договор рег.№ 36 от 28.11.2016 г. с предмет „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол” сключен за срок от 4 години.

            II - „Изграждане централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол“

НЕКА ЗАЕДНО ДА СПАСИМ ГРАД ЯМБОЛ ОТ КМЕТА ГЕОРГИ СЛАВОВ

Докуументът, освен с адрес медиите е отправен официално и до

До Кмета на община Ямбол

г-н Георги Славов

        До Председателя на ОС Ямбол

                                                                                                      г-н Данаил Ибришимов

        До Областен управител

        на област Ямбол

        Димитър Иванов

                                                                                                      До Общинските съветници на                                                                                                   община Ямбол

 

Read 1194 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo