ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Събота, 10 Февруари 2018 14:23

 

СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 февруари 2018 г. от 17 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа”;
2. Разни

 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА: (П)
СТАНЧО СТАВРЕВ

Read 68 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo