×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.
Published in advert

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Събота, 15 Декември 2018 08:29

 

logo MIG Tundzha

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА»

 

ОБЯВА

за прием на  проектни предложения за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Тунджа”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                               

 BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“  

 

 1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
 • Разгръщане на потенциала за развитие на туризма на територията на МИГ – Тунджа;
 • Опазване, популяризиране и развитие на природното и културно-историческо наследство на територията, като основа за развитие на туристически дейности.                                                                                                                            

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

По процедурата ще бъдат подкрепени само кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие)  и предложените  проекти  за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

 

 1. Допустими кандидати:
 • Община „Тунджа”; 
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани   по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Тунджа.
 1. Допустими дейности:
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 1. Допустими разходи:
 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
 1. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:                                                 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 14 декември 2018 година                                   Краен срок за подаване на  проектните предложения:    14 януари 2019 година, 17.00 часа

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

 1. Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 300 000 (триста хиляди) лева.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:
 • Минималният размер на допустими разходи и на безвъзмездната финансова  помощ за конкретен проект е  9 779,00 лева
 • Максималният размер на допустимите разходи  и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен  проект е 293 370,00 лева        

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи е само за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ).

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

1. Брой население на територията, по данни на НСИ към 31.12 на годината, предхождаща подаването на заявлението за подпомагане,  което ще се възползва от подобрената инфраструктура  и обхвата на териториално въздействие:

- до 300 души – 10 точки

- от 301 до 500 души – 20 точки

- от 501 до 1000 души – 30 точки

- над 1000 души –  40 точки  

40 точки

1.      Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности:

-                                       до 3 работни места – 10 точки,

-                                       над 3 работни места – 20 точки.

20 точки

2.   Проекти, които са консултирани с обществени консултативни съвети/местни общности/местни лидери на територията на МИГ и са получили тяхното одобрение по отношение на значимостта и ползите от планираната инвестиция в публична инфраструктура.

20 точки

3.   Проекти, приобщаващи  уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация  

10 точки

4.   Проекти, инвестицията, по които включва и мобилни обекти за културния живот на територията МИГ.

10 точки

ОБЩО

100 точки

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

 

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ- Тунджа няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Тунджа: www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg

 1. Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Георги Митев – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ Тунджа»

Адрес: с. Генерал Инзово, община Тунджа, ул. «Опълченска» № 2, етаж 2

Телефон: 0899 148 777,

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: Интернет страница на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org, и на сайта на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

Read 437 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo