ПАРАГРАФ ЕДИНСТВЕН - ОТМЯНА НА ЧЛЕН 45 ОТ НАРЕДБАТА /ТОЕСТ НА СИНЯТА ЗОНА/

Петък, 21 Юли 2017 13:53


/бел. Яс  Ахрантутниците на кмета ко мислят?  Пластиците ПЮрдановци Нищо не мислят те  -  Те усвояват./
Днес внасяме в Общински съвет - Ямбол предложение, което подготвихме с Председателя на БСП Катя Георгиева, за промяна в Наредбата, за да се преустанови своевременно неправомерното събиране от ОП “Платени зони за паркиране“ на заплащания за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /„Синя зона“/ и за паркиране в и извън пешеходни зони. Предложението ни отразява решението на Административен съд -Ямбол. Процедурата предвижда публикуване на сайта на община Ямбол за предложения и становища от граждани и юридически лица, преди разглеждането му в ОбС.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЯМБОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От общински съветници от ПГ на БСП в Общински съвет- Ямбол

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение №116/13.07.2017 г. на Административен съд Ямбол по дело №144/2017 г. е отменен чл.45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Отмяната е по протест на Окръжна прокуратура – Ямбол. В протеста се сочи, че макар и издадена от компетентен орган и при необходимата форма, при приемане на чл. 45 от Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което води до незаконосъобразност на тази разпоредба и е основание за отмяната й. Като аргумент в тази насока се изтъква разлика между проекта за наредба, публикуван на ел. страница на Община Ямбол на 14.10.2016 г. и този, внесен за разглеждане от Общинския съвет. По-конкретно посочва се чл. 24 от проекта за наредба, според който е предвидено събиране на такса за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /синя зона/, а във внесената за разглеждане от Общински съвет – Ямбол наредба платената зона за кратковременно паркиране /синя зона/ вече не е в раздел „такси“, а в глава трета - „цени на услуги и права“ - чл. 45. В протеста се сочи, че по този начин безспорно е налице нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като между обявения за обществено обсъждане проект за подзаконов нормативен акт и този, внесен за разглеждане в Общински съвет – Ямбол, не следва да има разлика. Соченото нарушение се обосновава с това, че част от разпоредбите не са били предложени за обществено обсъждане в Общинския съвет, съобразно разпоредбите на ЗНА /Закона за нормативните актове/. Изтъкват се и нарушения на материалноправни разпоредби, с оглед разликата, която законодателят е въвел между „такса“ и „ цена“ в разпоредбата на чл. 6, ал. 1, и ал. 2 от ЗМДТ, като в първия случай законът изрично задължава общините за извършването на съответните услуги да събират такси, а във втория – доброволността е налице, тъй като общините по собствено усмотрение приемат извършването на определена услуга. Посочено е още, че „таксата“ включва материалнотехническите и административните разходи по предоставяне на услугата, докато „цената“ поглъща разходите за таксата и освен тях включва процент печалба. Иска се отмяна на чл. 45 от Наредбата.
При съпоставка с процедурните правила, които уреждат приемането на нормативните актове, съдът констатира, че не са били спазени чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове по отношение на протестирания текст на чл. 45 от Наредбата. По силата на чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, към който препраща чл. 79 във връзка с чл. 80 от АПК, изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по делото са представени доказателства за публикуване на Проекта за Наредба. Задълженията на съставителя на проекта по чл. 26 от ЗНА са императивно предвидени, с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, и с внасянето на текст, различен от обявения в проекта за обсъждане, е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – основание за отмяна на атакуваната разпоредба.
На основание чл. 193, ал. 1, предл. 3 от АПК съдът ОТМЕНИ като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС, но тъй като мотивите на съда са категорични, се очаква те да се потвърдят от ВАС. В същото време практиката показва, че заседанията на ВАС се насрочват след една година, а неправомерно плащане от гражданите на цените по чл.45,в този период, ще е в техен ущърб.
Целта, която ще се постигне с приемане на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, е съобразяване на нормативния документ с решението на съда.
В резултат на приемане на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол се очаква да се преустанови своевременно неправомерното събиране от ОП “Платени зони за паркиране“ на заплащания за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /„Синя зона“/ и за паркиране в и извън пешеходни зони.

За прилагане на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол не са необходими финансови средства.
Настоящото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Предвид изложените обстоятелства и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагаме Общински съвет – Ямбол да вземе следното

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол

Параграф единствен: Отменя чл.45.

Подпис:За коментари тук:https://www.facebook.com/marietasivkova?fref=ts

Last modified on Петък, 21 Юли 2017 18:23
Read 1290 times
Rate this item
(3 votes)
Login to post comments

Последни новини

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo