×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В помощ на Районна прокуратура Ямбол, която ще Featured

Неделя, 22 Април 2018 12:24


/или вече / проверява
за допуснато замърсяване на водите и почвата около Регионалното
депо. Това става ясно от отговор на Окръжна прокуратура Ямбол на
сигнал на Мариета Сивкова от Резолюцията на ОП е с
дата 2 април. В помощ на Прокуратурата публикувахме констатации на
експертната проверка на РИОСВ Стара Загора от 16 март, сега и
резултатите какви води са текли, а е трябвало да не, на Басейнова
дирекция Пловдив.


Проверката е по НК
Чл. 352. Който замърсява или допуска да се замърсят почвата,
въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните
или вътрешните морски води или морски води в зони, определени с
международно съглашение, в което участва Република България, и с
това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни
за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други
стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет
години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Същото наказание се налага и на
длъжностно лице, което е допуснало при проектиране, строителство
или експлоатация на отводнителни или напоителни системи да не се
вземат необходимите мерки, за да се предотврати опасно замърсяване
на вододайните зони за питейно водоснабдяване или покачването
нивото на подземните води в населените и курортните места.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.,
изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ,
бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Когато с деянията по
ал. 1 или 2 са причинени:
1. смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица,
наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години и
глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева;
2. немаловажни вреди на околната среда, наказанието е лишаване от
свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет
хиляди лева.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в
сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ,
бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от
27.05.2011 г.) Ако деянието по ал. 1 или 2 е извършено по
непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и
глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

 

Мариета Сивкова пише:

Трета година държавата показва безсилие като не може да се справи
с безхаберието на ямболския кмет. Трета година Басейнова дирекция
- Пловдив предписва едни и същи мерки за спиране на замърсяване на
водите от Регионално депо - Ямбол. Трета година- без резултат.
Трета година - и поредното признание, че извършеното с европейски
средства да опазва околната среда, всъщност я замърсява.

 

Ето, в помощ на прокуратурата, констатациите към 17 април на
Басейнова дирекция  - какви са водните проби и колко са завишени:

БД „Източнобеломорски район“ определи мерки за спиране на
замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол

БДИБР предписа мерки, които трябва да спрат замърсяването на
водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол. Те са в резултат
от съвместна проверка на повърхностните и подземните води в района
на депото и лабораторен анализ на взетите водни проби.

Проверката по сигнал за изтичане на замърсени води в Регионалния
център за управление на отпадъците (РЦУО) за общините Ямбол,
Тунджа, Нова Загора, Стралджа и Сливен, беше направена на 16 март
2018 г. от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория
към ИАОС в Стара Загора.

Взетите на място водни проби от повърхностните и подземните води в
района на Регионалното депо са анализирани по показатели: активна
реакция, рН, неразтворени вещества, калциево-карбонтна твърдост,
азот амониев, амоний, азот нитритен, нитрити, общ фосфор (като
фосфор), хлориди, сулфати, флуориди, олово, кадмий, никел, цинк,
мед, хром общ, арсен и живак. Резултатите от анализите на
повърхностните води над Регионалното депо не показват отклонения
от действащите норми и стандарти за качество. В изтичащите
повърхностни води под регионалното депо обаче са констатирани
отклонения по показателите азот амониев (58 mg/l, при норма за
добро състояние 0,3 mg/l), азот нитритен (0,44 mg/l, при норма
0,06 mg/l) и общ фосфор (0,73 mg/l при норма 0,3 mg/l). На 150 м
под регионалното депо е констатирано изтичане на подземни води,
които при извършените анализи показват отклонения по хлориди (425
mg/l при норми 250 mg/l) и никел (21 µg/l при норми 20 µg/l).

Във връзка с констатираното превишаване на нормите в изследваните
водни проби от функционирането на депото, БДИБР е поставила
условия за максимално ограничаване степента на въздействие върху
повърхностните води. Трябва:
да се изолира възможността за смесване на повърхностните води с
инфилтрат от РЦУО – Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната
канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба”, като се осигури
отвеждането на проникналия инфилтрат в изградения ретензионен
басейн. При невъзможност за подобни действия да се осигури
пречистване на изтичащите води и да стартира процедура за издаване
на разрешително за тяхното заустване;
да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно
дрениращите води от РЦУО – Ямбол и тяхното смесване с
повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал;
да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни
води преди котлована на клетка 1 с условия за представително
вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди
въздействието от РЦУО-Ямбол.
Посочените условия са поставяни пред община Ямбол в резултат и на
предходни проверки на РЦУО – Ямбол от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора
и РЛ – Стара Загора.

На 16 април 2018 г. на общината е даден едномесечен срок за
предприемане на конкретни мерки. За неизпълнение на предписанията,
директорът на БДИБР има право да наложи имуществена санкция в
размер от 2000 до 20 000 лева -

край на цитата
http://www.earbd.org/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1410

 

Прокуратурата обаче трябва да се запознае и с констатации към 17
април от проверка от 16 март на РИОСВ Стара Загора, която е дала
предписания, които е трябвало да бъдат изпълнени към 16 април, а
те не са! Става дума за същото депо и същото изтичане, което не е
трябвало да го има: Тоест, с неизпълнение на предписанията от 16
март, поне месец е текла мръсна вода от европейското депо. За това
неизпълнение РИОСВ започва административно-наказателна процедуравижте:


http://yambolnews.net/drugosti/item/29272-veche-mesetz-evro-
depoto-prodalzhava-da-teche-i-mirishe

Тоест, един месец най-малко, вече доказано са били замърсявани с
инфилтрат от депото изтичащите в дерето, а от там - къде - в
почвата и подпочвената вода /в близост до вододайната зона на
Ямбол/ т.нар. дъждовни води...

Ся и Районна прокуратура да каже, че няма основания за проверка.
Факт - замърсяване е имало и не са предприети мерки да го няма.
Пък по другите алинеи и точки на член 352 навярно също има какво
да се каже, защото сигналите за замърсяване, констатациите и
предписанията на проверяващите органи започнаха още през март
2016 година, месец след официалното му откриване...На Европийското
депо...
Как са го приемали, как са доказвали парите пред управляващия
орган.


 

 

Read 1810 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo