×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболският районен съд отмени глоба от 1000 лева, Featured

Понеделник, 19 Февруари 2018 15:29


наложена на кмета на Ямбол /който е и областен координатор на управляващата не само Ямбол партия.../

 

РЕШЕНИЕ № 42/9.2.2018 г.

Гр. Ямбол, 09.02.2018 г.

 

в името на народа

 

Ямболският районен съд, Наказателно отделение, V-ти състав, в публично заседание на единадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: Г.Василев

 

Членове1………………...

 

2………………...

 

При секретаря Р.В. и в присъствието на прокурора …………като разгледа докладваното от съдия-докладчик Г. Василев АНД № 1426/2017 г. по описа на ЯРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Г. *** против наказателно постановление/НП/ № 11-01-8/19.02.2016 г. на Директора на АДФИ гр. София, с което за нарушение на чл.25, ал.5 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/отм.//, на основание чл.128б, ал.1, вр. чл.133,ал.2 от ЗОП/отм./ и чл.53, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв..

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява, но поддържа жалбата си чрез процесуалния си представител. Адвокатът пледира съдът да отмени НП като незаконосъобразно и необосновано.

Вьззиваемата страна, редовно призована, чрез процесуалния си представител пледира НП като законосъобразно и обосновано да бъде потвърдено.

 

Съдът, след като извърши цялостна преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

 

На 11.01.2016 г. на *** на Община-Ямбол Г.С. бил съставен АУАН№11-01-08 от св.С.И. – държавен финансов инспектор при АДФИ, т.к. при извършена проверка от АДФИ от 07.12.2015 г. до 14.01.2016 г. е установено, че на 28.03.2013 г. в Община-Ямбол, гр. Ямбол, Г. ***, в качеството си на възложител по чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ бил нарушил ЗОП, като при наличие на законова забрана за това, е включил в Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура“ по реда на ЗОП с предмет: „Възлагане на строителен надзор на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците — регион Я.“, одобрено с Решение № РД/02-00202/28.03.2013 г. за откриване на процедурата, условия или изисквания по отношение на два ключови експерта (Ръководител надзорен екип /Резидент инженер/ и Инженер - геодезия), които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата.

Инспекторът е приел следните обстоятелства, при които според него е извършено нарушението:

С Решение № РД/02-00202/ 28.03.2013 г. Г. ***, в качеството си на възложител по чл.7, т.1 от ЗОП е стартирал открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на строителен надзор на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците - регион Я.“. Обявената прогнозна стойност на поръчката е 224 556 лева без ДДС. Поръчката е свързана с реализация на проект № DIR- 5112122-5-71 за изграждане на регионално депо на неопасни отпадъци на общини – Я., С., Н.З. С. и Т. - Първа фаза, финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с референтен № BG161РО005/10/2.10/07/22 по Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Осъществяване функциите на строителния надзор е съгласно Договор по смисъла на договорните условия на ФИДИК (Международен съюз на инженерите - консултанти). С Решение № РД/02-00202/28.03.2013 г. за откриване на процедурата са одобрени Обявлението и Документацията за участие в процедурата. Критериите за подбор, заложени в Обявлението, раздел III.2.3 Технически възможности /дясна част на полето „минимални изисквания“/, т. 4.1. Ключови експерти са:

№ 1 Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) - да притежава висше образование, степен магистър, специалност строителен инженер или еквивалентно, специфичен опит като част от екипа на Инженера на поне един договор за строителство, изпълняван по Общите условия на FIDIC (Червена книга);

№. 2. Зам. ръководител надзорен екип (Зам. Резидент - Инженер) - висше образование, магистърска степен, специалност строителен инженер или еквивалентна, специфичен опит в упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на минимум 1 сходен обект за изграждане или реконструкция на депа за отпадъци; градски пречиствателни станции за отпадни/питейни води; изпълнение на инфраструктура, земно-насипни, площни или линейни обекти;

№ 3. Инженер по качеството и съответствие на материалите - висше образование, магистърска степен, със специалност строителен инженер или еквивалентна, или инженер -химик, валидно удостоверение за преминат курс за координатор по контрол на качеството, специфичен опит като контрол на качеството и приемане на строителните работи на поне 1 инфраструктурен обект;

№ 4 Инженер по количествата (ФИДИК Червена Книга) - висше образование, магистърска степен, специалност строителен инженер или еквивалентна, специфичен опит на подобна длъжност (измерване на количествата) в екип на минимум 1 инфраструктурен обект;

№ 5 Инженер - геодезия - висше образование, магистърска степен, спец. „Геодезия“ или еквивалентна, специфичен опит като участник в екип на подобна длъжност за упражняване на строителен надзор на мин. 1 инфраструктурен обект, да притежава удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгласно чл. 12, ал.1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;

№ 6 Координатор по безопасност и здраве - висше образование. Координаторът трябва да е правоспособно лице (да притежава съответното Удостоверение за правоспособност) с квалификация, проф. опит - 1 г. и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР.

FIDIC „Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils“, („Международна федерация на инженерите консултанти“), представлява сдружаване на национални организации на консултантите от целия свят. Договор по смисъла на договорните условия на FIDIC включвал типови (стандартни ) условия за договаряне.

По отношение на ключовия експерт под № 1 Ръководител надзорен екип (Резидент инженер), Възложителят е поставил минимални изисквания за квалификация и умения:

-да притежава висше образование, степен магистър;

-специалност строителен инженер или еквивалентно;

-специфичен опит като част от екипа на Инженера на поне един договор за строителство, изпълняван по Общите условия на FIDIC (Червена книга). Възложителят е следвало да постави изискване, този специфичен опит на ключовия експерт да се оферира и с договор за строителство, изпълняван по еквивалентни условия на FIDIC (Червена книга) и посочи договорни условия, които ще признае за еквивалент на ФИДИК.

По отношение на ключовия експерт под № 5 Инженер - „геодезия“, Възложителят е поставил минимални изисквания за квалификация и умения:

-да притежава висше образование, магистърска степен;

-специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

-специфичен опит като участник в екип на подобна длъжност за упражняване на строителен надзор на минимум 1 инфраструктурен обект;

-да притежава удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгласно чл. 12, ал.1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Инспекторът приел, че с тези свои действия кметът е нарушил разпоредбата на чл.25, ал.5 от ЗОПотм./редакция ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г./. Според него с така поставянето в обявлението за поръчката изискване за специфичен опит притежаван от Резидент инженера, се възпрепятствали от участие в процедурата лица, които са сключили трудов или граждански договор с експерт, който притежава изискуемия специфичен опит по договор за строителство, изпълняван по други подобни договорни условия, като тези на FIDIC (Червена книга), като възложителят е следвало да постави и изискване експертът – Инженер – „геодезия“ да се оферира и с удостоверение, еквивалентно на това от Агенция по геодезия, картография и кадастър, или друг подобен документ, издаден съгласно законодателството в държавата, в която лицето упражнява дейности по кадастър.

Инспекторът приел, че така включените в Обявлението изисквания към двама ключови експерти Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) и Инженер - „геодезия“, се явявали ограничително условие и възпрепятствали потенциалните участници в обществената поръчка, които биха оферирали с еквивалентни на обявените от възложителя минимални изисквания, които са критерии за подбор или Г. ***, в качеството си на възложител по чл.7, т.1, бил нарушил ЗОП, като при наличие на законова забрана за това, е включил в Обявление за възлагане на обществената поръчка, условия или изисквания по отношение на двама ключови експерта (Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) и Инженер - геодезия), които дават предимство или необосновано ограничават участието и на други лица в процедурата.

В АУАН е посочено също, че пряка и непосредствена последица от установеното нарушение на ЗОП, извършено от възложителя, е наложената от УО по Оперативна програма „Околна среда“ финансова корекция в размер на 2 % от стойността на договора за възлагане на строителния надзор, с което не са били защитени финансовите интереси на Община-Я.

Фактическата обстановка, изложена в АУАН, инспекторът приел, че се установява от:

1.Справка за отговорните длъжностни лица изх. № 2801-20591/15.12.2015 г.;

2.Покана за съставяне на АУАН вх. № 2801-00100/05.01.2016 г., получена на 06.01.16 г;

3.Решение № РД/02-00202/ 28.03.2013 г.;

4.Обявление за възлагане на обществената поръчка;

5.Указания към участниците в процедурата - Ключови експерти;

6.Писмо на УО на ОПОС изх. № 08-00-2364/20.07.2015 г.;

7.Писмено обяснение до УО, изх. № 2801-10308/15.06.2015 г.;

8.Заповед № ФК-10-1358/30.11.2015 г. за извършване на финансова инспекция.

АУАН бил връчен на жалбоподателя, който го подписал и получил препис от акта.

На 19.02.2016 г. Директорът на АДФИ издал наказателно постановление, с което за нарушаване на чл.25, ал.5 от ЗОП/отм./, на основание чл.128б, ал.1, вр. чл.133, ал.2 от ЗОП/отм./ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Изложената фактическа обстановка сьдьт приема за установена от показанията на свидетеля С.И., които кореспондират с приетите и прочетени от сьда на основание чл.283 от НПК писмени доказателства - преписка на АДФИ, съдържаща документите визирани по-горе т.1-т.8, с които страните са запознати, относно това, че са определени минимални изисквания по поръчката, но не и относно това, че има извършено административно нарушение. В тази връзка съдът не споделя констатациите на ГД “ОПОС“, че е извършено нарушението, визирано в АУАН и НП.

 

От така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е допустима и подадена в срок. Разгледана по същество жалбата се явява основателна по следните съображения:

При изготвянето на АУАН и НП не са допуснати нарушения на ЗАНН и ЗОП.

От сьбраните по делото гласни и писмени доказателства/показанията на св.С.И., АУАН и НП, Решение № РД/02-00202/ 28.03.2013 г./ се установява, че жалбоподателят не е извьршил визираното в АУАН и НП административно нарушение по чл.25,ал.5 от ЗОП/отм./. С така поставеното в обявлението за поръчката изискване за специфичен опит притежаван от Резидент инженера, не се възпрепятстват от участие в процедурата лица, които са сключили трудов или граждански договор с експерт, който притежава изискуемия специфичен опит по договор за строителство, изпълняван по други подобни договорни условия, като тези на FIDIC (Червена книга). Не е било нужно възложителят да поставя и изискване експертът – Инженер – „геодезия“ да се оферира и с удостоверение, еквивалентно на това от Агенция по геодезия, картография и кадастър, или друг подобен документ, издаден съгласно законодателството в държавата, в която лицето упражнява дейности по кадастър. Така включените в Обявлението изисквания към двама ключови експерти Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) и Инженер - „геодезия“, не се явяват ограничително условие и не възпрепятстват други потенциални участници в обществената поръчка, които биха се оферирали с еквивалентни на обявените от възложителя минимални изисквания, които са критерии за подбор. *** на Община-Я., в качеството си на възложител по чл.7, т.1 не е нарушил ЗОП и не е включил в Обявлението за възлагане на обществената поръчка, условия или изисквания по отношение на двама ключови експерта (Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) и Инженер - геодезия), които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата. В тази връзка съдът изцяло приема за основателни доводите на жалбоподателя и процесуалния му представител, изложени в жалбата и в писмените бележки. Според настоящият съдебен състав, органичителни за участниците в обществената поръчка биха били изисквания, които не могат да бъдат преодоляни и възпрепятстват участието на лицата в процедурата. Посочените изисквания в поръчката се обуславят и съответстват на предмета на поръчката. Спазено е императивното правило на чл.2, ал.1,т.3 от ЗОП/отм./ обществената поръчка да се възлага в съответствие с принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, което е доразвито в чл.25,ал.5 от ЗОП/отм./. Всички условия на обществената поръчка са в унисон с нормата на чл.25,ал.5 от ЗОП/отм./. При анализа на доказателствените материали по делото, съдът установява, че формулираните от възложителя условия и изисквания към визирания експертен състав не дават предимство и не ограничават участието и на други лица в процедурата. В оперативната самостоятелност на възложителя е да определи каква квалификация и компетентност е необходимо да притежават експертите, за да се обезпечи изпълнението на обществената поръчка според действащото законодателство, и европейските практики. Следва също изрично да се отбележи, че възложителят е поставил „минимални изисквания“ към участниците в процедурата, които не стесняват кръга на експертите и не се явяват ограничителни условия за участието в обществената поръчка. Макар и не толкова подробно отразени, условията за „еквивалентност“, касаещи изискванията за специалност и „специфичен опит“ на експертите не се явяват органичителни или дискриминационни. В тази насока съдът не приема доводите на наказващия орган, че има извършено нарушение и НП е законосъобразно и обосновано.

Предвид изложеното, съдът намира жалбата за основателна и счита, че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради което на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ НП № 11-01-8/19.02.2016 г. на Директора на АДФИ, с което на Г. ***, ЕГН: ********** за нарушение на чл.25, ал.5 от ЗОП/отм./, на основание чл.128б, ал.1, вр. чл.133, ал.2 от ЗОП/отм./ и чл.53, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

Районен сьдия:

 

Last modified on Вторник, 20 Февруари 2018 07:28
Read 593 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo