×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ДЕН сигнализирали Прокуратурата

Сряда, 18 Ноември 2015 11:15

 

До РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.Ямбол

С И Г Н А Л

от Сдружение „ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИНЧА НАСОЧЕНОСТ“ – с.Дражево, ул. Извън регулация“№1, Община Тунджа, област Ямбол, ЕИК

чрез Председателя ДИМИТЪР ВЪЛЕВ ДИМИТРОВ

П р о т и в:

Издадените актове и фактически действия по приемането и въвеждането в експлоатация на обект по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол“- първа фаза, №DIR-5112122-5-71 по ДБФП на DIR-5112122-CO08/17.10.2012 год. , ОПОС 2007-2013 год.с подобекти:
1. Изграждане на КЛЕКТА 1
2. Повърхности охранителни канали 1 и 2
3. Ретензионен басеин
4. Помпена шахта /ПС/ 1 и Помпена шахта 2
5. Напорни тръбопроводи – 2 бр. от ПС 1 до ПС 2
6. Електро, КИП и А – инсталации
7. Мониторинг на депото за неопасни отпадъци, асфалтов път
8. Път за верижна техника
9. Рампи за преминаване на техниката върху дигите на Клетка 1, за площадката за маневриране на техниката в Клетка 1
10. Рампа за преминаване на дига на съществуващото депо, Навес за верижна техника
11. Канализация за свързване на съществуващата площадкова канализация с помпена шахта 2

в землищата на с.Дражево и с.Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол.


Г-н ПРОКУРОР,

На 30.10.2015 год. се е състояла държавна приемателна комисия за строеж: РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ЯМБОЛ, НОВА ЗАГОРА, ТУНДЖА, СЛИВЕН и СТРАЛДЖА- ПЪРВИ ЕТАП-КЛЕТКА 1 с подробно описани по-горе подобекти, назначена със Заповед №РД-192076/29.10.2015 год. на ДНСК-София.
Известните на Сдружението данни от налични документи, подробен оглед на място и снимков материал сочи категорично на допуснати съществени нарушения на законоустановената процедура за приемане на строеж от типа на горепосочения по реда на чл.167, чл.176, чл.177 от ЗУТ и приложимата Наредба, до степен на пълно опорочаване на всички извършени фактически и юридически действия, а именно:
Строежа на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ЯМБОЛ, НОВА ЗАГОРА, ТУНДЖА, СЛИВЕН и СТРАЛДЖА- ПЪРВИ ЕТАП-КЛЕТКА 1 с подробно описани по-горе подобекти е разрешен и следва да се извърши в рамките на КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №225 НО/2008 год. на МОСВ, ведно с приложенията му.
1. Проекта, в изпълнение на който е реализиран строежа на всички гореописани подобекти на регионалното депо от една страна - не е одобрен , а от друга – допуска съществени отклонения и явни несъответствия с Комплексното разрешително. Конкретно – по КР капацитета на КЛЕТКА 1 е определен на 227 357 тона. , като възприетата за единица мярка депониран отпадък е кубични метра на тон депониран отпадък. По проекта, предмет на настоящия сигнал капацитета на Клетка 1 е вече 387 354 кубични метра, които съгласно възприетата в КР мерна единица е завишение на капацитета на клетката с около 150 000 тона. А в сключения от Община Ямбол Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 год.“, по който се съфинансира депото капацитета на Клетка едно е определен на 288 419 тона.
2. Допуснати са съществени отклонения и при фактическото изпълнение на СМР по проекта – налице е некачествено изпълнение до пълно неизпълнение на отделни СМР:
- Ретензионен басейн – изпълнен некачествено до пълна негодност за използване на предназначение – събиране на инфилтрата от старото сметище и от отпадъците в Клетка 1. Не е спазена предвидената технология за изграждане на непропусклив, сигурен и ефективен дънен екран на басейна, което само по себе си представлява изключително висок риск от проникване на отровния инфилтрат в почвените слоеве и подпочвени води. Същото се отнася и за дънния екран на Клетка 1. Вече е налице пропускливост на ренетзионенния басен, което го прави негоден за пускане в експлоатация. Нещо повече – замърсените води от съществуващото сметище, чрез тръбопровод се изхвърлят в яма с чакъл и покрита с пръст, а не се отвеждат в ретензионния басейн, чието предназначение е точно да поема тези води. Липсва и предвиденото затревяване около басейна.
- Не са изградени рампи за преминаване на обслужващата техника, както и пътя върху дигата на старото сметище, което сочи, че подписания от държавната приемателна комисия акт за приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация е акт с невярно съдържание.
- Строежа е сложен извън рамките на одобрения с ПУП терен на депото.
Обекта, предмет на държавната приемателна комисия е под охрана и достъпа до него е обективно невъзможен, поради което и в настоящия сигнал не можем да посочим други примери за допуснати нарушения при изпълнение на строежа, но имаме сериозни основания да считаме, че строителството е изцяло опорочено, а издадените от държавната приемателна комисия актове са незаконосъобразни и в нарушение на ЗУТ и относимата Наредба, поради което и следва да бъде обект на Ваша проверка – цялата строителна документация, съвместно с оглед на място по изпълнение на всяка една от извършените СМР.
Необходимо е експертно да се установи по безспорен начин, че строителството е изпълнено в съответствие с изискванията на нормативните актове за хигиена, опазване здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда,както и всички останали изисквания по чл.169 от ЗУТ.
За пълна обективност и пълнота на разследването като задължителен предмет на проверка следва да се постави и качеството на изпълнение на условията на сключения договор за изпълнение, както и съответствието му с проектната документация. Последната следва да се провери от началото на съставянето й- 2008 год. когато въпросния проект е възложен за разработка и изготвяне -до началото на фактическото му изпълнение – лятото на настоящата година, като през този период е търпял съществени промени, които не са сведени до знанието на обществеността и гражданите, не са обсъждани и вероятно са с гриф „Строго секретно“, тъй като Община Ямбол отказва какъвто и да е достъп до тези документи.
Проверката следва да обхване и анализ на съответствието на проектната документация със задължителните параметри на Комплексното разрешителна за регионалното депо, което е основополагащ разрешителен документ.
На основание изложеното до тук, настояваме Г-н ПРОКУРОР, да възложите проверка на проектната документация на Строежа на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ЯМБОЛ, НОВА ЗАГОРА, ТУНДЖА, СЛИВЕН и СТРАЛДЖА- ПЪРВИ ЕТАП-КЛЕТКА 1 с подробно описани по-горе подобекти, която да отговори на въпросите:
1. Изпълнен ли е строежа съобразно одобрени инвестиционни проекти, Комплексното разрешително от 2008 год., изискванията към строежите по чл.169 ал. и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор.
2. Налице ли са протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията към момента на подписване на акт 15 и конкретно протокола за лепене и изпитание на изолационния материал.
За обективно и точно установяване на качественото изпълнение на дънния екран на Клетка 1 и на ретензионния басейн – полагането на изолационното фолио ще бъде необходимо да се извърши експертен разрез.

Считаме, че с издаване на разрешителните документи за приемане на строежа и въвеждането му в експлоатация, държавната приемателна комисия е нарушила своите задължения и недопустимо е санирала некачествено или пълно неизпълнение на СМР по проекта, което по същество представлява опит за измама с европейски средства и поставя в риск правилното и законосъобразно усвояване на същите.
В тази връзка при установяване на нарушения и данни за престъпления по смисъла на НК от конкретни длъжностни лица, моля, да образувате наказателно производство против тях за налагане на съответстващо на наказание.

Изразяваме готовност за съдействие на проверката чрез представяне на информация, документи, с които разполагаме, снимков материал, както и записи на електронни медии.

Заявяваме, че в качеството си на заинтересовани, с безспорен правен интерес, желаем представители на Сдружението да присъстват при проверка и оглед на място , поради което, молим, да бъдем информирани при извършване на тези действия.

С уважение:
/Д.Димитров/

източник и снимки
http://yambol-life.com/news.php?id=2977
(на Яс е потвърдено от ДЕН, че такова писмо е изпратено.

Read 1053 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo