×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямбол в Дневния ред на МС /ама, не е за Новата болница/

Вторник, 04 Декември 2018 17:26


1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ДА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУД­НИЧЕСТВО.

Внася: министър-председателят

 

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИХАИЛ БЕЛЧЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛА­НИНА” ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/899 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАДИО­ЧЕСТОТНА ЛЕНТА 470-790 MHZ В СЪЮЗА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013-2017 Г., ПРИЕТА С РЕШЕ­НИЕ № 537 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. 5. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕД­СЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИ­ТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ.

Внася: министърът на културата

 

 1. 7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТ­НО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИ­ЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. 8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. 9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪ­ТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. 10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2018 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕ­ГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ВЪЗ­СТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, СВЪРЗА­НИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ И ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИН­ФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОО­ПЕРАЦИЯ „ПАНДА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 SUPERSTORE”, С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ .

Внася: министърът на икономиката

 1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРА­СТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГО­ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ НА БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОИЗВОД­СТВО НА ПРОДУКТИ ЗА СТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”.

Внася: министърът на икономиката

 1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА.

Внасят: министърът на икономиката

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУСЕ, ОБЛАСТ РУСЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПО­ЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОГОМИЛ БАЛКАНСКИ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В САН ФРАНЦИСКО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА, ЩАТА КАЛИФОРНИЯ (ОКРЪЗИТЕ САНТА КЛАРА, САН МАТЕО, АЛАМИДА И САНТА КРУС).

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. 24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СПОРАЗУМЕ­НИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖА­ВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОЛУМБИЯ И ПЕРУ, ОТ ДРУГА СТРАНА, С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕКВАДОР, ПОДПИСАН НА 11 НОЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. 25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПО­РАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, В РЕПУБЛИ­КА МАКЕДОНИЯ, В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА И В ГРУЗИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. 26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 6 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. 27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „СКРИБИН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРИБУЛ, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ“ ЕООД - С. КРИБУЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 28. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРО­УЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЗЛОГОШ", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛЕТИНЦИ, С. ГОРА- НОВЦИ, С. ГОРНО УЙНО, С. ДОЛНО УЙНО, С. ПОЛСКА СКАКАВИЦА, ОБЩИ­НА КЮСТЕНДИЛ, С. ЗЛОГОШ, С. БРЕСТ, С. ДОБРИ ДОЛ, С. СУШИЦА, С. ДОЛ­НИ КОРИТЕН, С. ГОРНИ КОРИТЕН, С. ГАБРЕШЕВЦИ, С. УШИ, С. ТРЕКЛЯНО, С. КОСОВО, С. СРЕДОРЕК, С. ГОРНО КОБИЛЕ, С. ДОЛНО КОБИЛЕ, С. КИСЕ­ЛИЦА, С. ЧЕШЛЯНЦИ, ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, И С. РАЯНЦИ, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 29. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРА­ЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТЕДИ", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТЕ­ЛИШ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 30. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА Г10 ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „САШЕВО-2", РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 31. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛУКОВИЦАТА-3", РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРОХОТНО, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМО­ЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 32. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОТУШЧЕТО", РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ, ОБЩИНА БАНСКО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 33. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ: 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛЮТИЧЕТО", РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОРАВИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРА­ЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 34. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА. В ПЛОЩТА „ПЕТРОВ ДОЛ", РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТРОВ ДОЛ, ОБЩИНА ПРОВАДИЯ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 35. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КАЛИНАТА", РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РОГОШ, ОБЩИНА „МАРИЦА", ОБЛАСТ ПЛОВ­ДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 36. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЪРТЕШНИЦА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛИЛЯЧЕ, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 37. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 38. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГА­НЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ.

Внася: министърът на културата

 1. 39. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 1. 40. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 

Read 542 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo