×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет в сряда

Вторник, 17 Юли 2018 15:17

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2018-2030 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА „ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ“.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРИГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. И НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ НА УПРА­ВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ.

Внася: министърът на финансите

 1. 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. 7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Внася: министърът на туризма

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „ПРИДОБИВАНЕ НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД“.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ТЕРЕМ“ ЕАД - СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ МОРСКОТО ДЪНО В ГРАНИЦИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ „ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР“ КЪМ ОБЕКТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. СОФИЙЦИ ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „БАЛАБАНОВО“, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СОФИЙЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, И ЗЕМ­ЛИЩАТА НА С. БАЛАБАНОВО И С. ВЪРХАРИ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД" В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ „PELAGIA”, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКО ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 16 ДО 22 АВГУСТ 2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛ­НО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОКЕАНОГРАФСКА ЕКСПЕДИЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕ­НИЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГА­НЕ И НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ИМУ­ЩЕСТВОТО, ПОДПИСАНА НА 25 ЯНУАРИ 2010 Г. В БЕРЛИН.

Внася: министърът на финансите

 1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И ТЪРГОВСКИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА ПРОВИНЦИЯ ХЪНАН, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на икономиката

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУ­РАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на културата

 1. 18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ“, КОЕ­ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 3 ДО 5 ЮНИ 2018 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. 20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА­ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 4 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 1. 21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В 3623-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕР­ГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В 3625-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕ­БИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРО­ВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – ЮГ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 1. 26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

Read 590 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo