×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Осъденият за корупция ще си изкара мандата като общински съветник в Ямбол. Полицаите са виновни!

Сряда, 14 Март 2018 14:08


На днешното заседание Общинската избирателна комисия, сезирана от ИК "Да спасим Ямбол от кмета", не е взела Решение да отстрани окончателно осъденият за подкуп общински съветник, гласуващ за ГЕРБ Юсеин Ахмед. Нямало го публикувано Решението на Върховния касационен съд, се чуло  при обсъждането И от Бургаския опелативен...... Ами, няма го публикувано, но някой от Комисията може да отиде и да го вземе от деловодството на Ямболския окръжен съд, а докато го чакат да се върне да извикат на разговор г-н Ахмед, за да им каже лично той има ли препис от присъдата или няма.. Сега пишат писмо до Окръжния съд, че и до Районния...И ще чакат от там да им отговорят..И от двата съда трябва..Сетне пак няма да се съберат всичките, сетне ще вземат Решение, че не могат да вземат Решение /тази комисия, в малко  по-различен състав и с друг председател, е вземала такова +Лешение", т.е. има прецедент./

Е, как да се се съмнява човек, че става дума за зависимости. Впрочем Комисията имаше време да се снабди с препис от решението на ВКС от Ямболския окръжен съд и досега. Длъжни да сезират ОИК е общинската администрация на Ямбол...Айде бе...Дори Окръжният съд не беше публикувал, че присъдата е окончателно потвърдена Случайно бе, точно тази обществено-значима присъда не се намери кой да напише, че е станала окончателна...В сайта им, бе. Камо ли да оповестят на гражданите. /нищо чудно и общинската администрация да не са уведомили. Тя пък ще се юрне да пита, айде, бе.../.. Бе, къф е този Ахмед, бе, каква Регионална значимост има, че чак пък толкова. А и и без неговия глас лидерът на ГЕРБ има мнозинство в местния парламент, а и следващият от ДПС да влезе, то те и ДПС в Ямбол са в хора на гласуващите за управляващите...Дебела работа начи. Побира ли му на някой като нас простия акъл, как тъй задържан на место  и осъден на две инстанции човек  ще бъде назначен на работа в отдел "Закрила на детето"?

Ех, тез полицаи и съдии какво объркаха, бе мааму стара. Голяма работа, поискал си подкуп човека, дали му ко толкоз...

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ

64

На 14 март 2018 г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Ямбол при следния

Д н е в е н   р е д:

  1. 1. Разглеждане на Сигнал с вх.№294/06.03.2018г., подаден от ИК „ Да спасим град Ямбол от Кмета“ относно Решение на ВКС, касаещо постановена присъда на общински съветник в Ос.Ямбол.

докладчик: Екатерина Янева

ПРИСЪСТВАХА: Екатерина Янева, Мариана Гърдева, Светла Кирилова, Димитър Събев, Станка Раданова, Мирослава Янева, Весела Караманова, Драгомир Димитров и

ОТСЪСТВАХА: Недялко Савов, Мехмед Мехмедов и Младенка Делибалтова.

Заседанието бе открито в 14.30ч. и председателствано от г-жа Екатерина Янева– председател на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Уважаеми колеги, в залата присъстват 8 членове на комисията, имаме необходимия кворум за провеждане на днешното заседание.

Предлагам себе си за преброител при поименното гласуване, а за изготвяне на протокола- колегата Събев.  Който е съгласен с така на правеното предложение, моля да гласува.

Гласували За – 8 членове: Екатерина Янева, Мариана Гърдева, Светла Кирилова, Димитър Събев, Станка Раданова, Мирослава Янева,  Драгомир Димитров и Весела Караманова

Против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Колеги, всички сте уведомени за повода за провеждане на днешното заседание, а именно подаден пред комисията сигнал с наш вх.№ 294/06.03.2018 г., подаден от ИК „ Да спасим град Ямбол от Кмета“ относно Решение на ВКС, с което се потвърждава постановена от ЯОС присъда на общински съветник в Ос.Ямбол – Юсеин Хасан Ахмед. Към сигнала липсват представени доказателства за твърденията, изнесени в него.Сигнала е изпратен и до председателя на Об.С Ямбол, до ЦИК, до различни медии и до самия общински съветник. От ОИК се иска да предприеме съответните законови действия в случая.

Председателят на комисията изчете сигнала.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Считам, че на днешното заседание следва да вземем протоколно решение за действията, които следва предприемем в случая, за правилното ни и законосъобразно произнасяне по сигнала. В тази връзка който желая да вземе думата моля да се заяви.

СТАНКА РАДАНОВА: За установяването наличието на обстоятелствата, обуславящи предсрочно прекратяване на пълномощията на посочения общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА – „ когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност”,  следва да изискаме по служебен път информация от Окръжен съд Ямбол относно предоставяне заверен препис от Присъда по НОХД №174/2016г. от описа на ЯОС с отразяване датата и годината на влизането й в сила, както и да ни бъде предоставена справка за съдимост за Юсеин Хасан Ахмед – общински съветник в Общински съвет Ямбол, с ЕГН …………….. .  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Някой има ли друго предложение по този въпрос?

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ:Колеги предлагам да изискаме и копия на Решенията на ВКС и Апелативен съд Бургас.

СТАНКА РАДАНОВА:В страницата на ВКС, не е качен самият акт, но е посочен неговият номер и че се връща на Апелативен съд Бургас. Направих справка в ЯОС и установих, че делото вече е върнато от Апелативен съд Бургас в ЯОС, и според мен е достатъчно да се изиска от ЯОС заверен препис на Присъдата, на която да е отразена дата и година на влизане в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Някой има ли друго предложение по този въпрос?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Раданова, видях че имаш изготвен проект за писмо до ЯОС.Моля да го изчетеш.

СТАНКА РАДАНОВА:Колеги зачитам предложението за писмо до ЯОС:

ДО

ГОСПОДИН ВАСИЛ ПЕТКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД –ГР. ЯМБОЛ

ОТНОСНО: Представяне на заверен препис от постановената от нохд №174/2016г. от описа на ЯОС присъда с отразяване датата и годината на влизането й в сила, във връзка с депозиран пред ОИК сигнал с вх. № 294/ 06.03.2018 г. срещу Юсеин Хасан Ахмед – общински съветник в Общински съвет-Ямбол, с ЕГН …………………..

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            В Общинска избирателна комисия е постъпил сигнал с № 294/06.03.2018г. спрямо общински съветник в Об.С Ямбол  Юсеин Хасан Ахмед, за наличие на предпоставки, обуславящи предсрочно прекратяване на пълномощията на посоченият общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА – „когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност“; 

            За правилното и законосъобразно изпълнение на пълномощията ни като Общинска избирателна комисия се обръщаме към Вас с молба за предоставяне на заверен препис от Присъда по нохд №174/2016г. от описа на ЯОС с отразяване датата и годината на влизането й в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Някой има ли предложения за някакви допълнения или редакции в предложения вариант. Явно няма, затова подлагам на гласуване тогава предложеният ни вариант за писмо. Който е съгласен с представения проект за писмо до ЯОС Ямбол, моля да гласува.

Екатерина Янева: Гласували За – 8 членове: Екатерина Янева, Мариана Гърдева, Светла Кирилова, Димитър Събев, Станка Раданова, Мирослава Янева, Весела Караманова, Драгомир Димитров и Весела Караманова.

Против – няма.

Проекта за писмо е приет единодушно и същият ще се изпрати до ЯОС Ямбол.

СТАНКА РАДАНОВА: Колеги, предлагам ви следният проект за писмото до Районен съд Ямбол:

 ДО

ГОСПОЖА СВЕТЛАНА МИТРУШЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД –ГР. ЯМБОЛ

ОТНОСНО: Представяне на справка за съдимост за Юсеин Хасан Ахмед – общински съветник в Общински съвет-Ямбол, с ЕГН ………………

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            В Общинска избирателна комисия е постъпил сигнал с № 294/06.03.2018г. спрямо общински съветник в Об.С Ямбол  Юсеин Хасан Ахмед, за наличие на предпоставки, обуславящи предсрочно прекратяване на пълномощията на посоченият общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА – „когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност”.

            За правилното и законосъобразно изпълнение на пълномощията ни като Общинска избирателна комисия се обръщаме към Вас с молба за предоставяне на справка за съдимост за Юсеин Хасан Ахмед – общински съветник в Общински съвет Ямбол, с ЕГН ……………..

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Някой има ли предложения за някакви допълнения или редакции в предложения вариант. Явно няма, затова подлагам на гласуване тогава предложеният ни вариант за писмо. Който е съгласен с представения проект за писмо до ЯОС Ямбол, моля да гласува.

ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Гласували За – 8 членове: Екатерина Янева, Мариана Гърдева, Светла Кирилова, Димитър Събев, Станка Раданова, Мирослава Янева, Весела Караманова, Драгомир Димитров и Весела Караманова.

Против – няма.

Проекта за писмо е приет единодушно и същият ще се изпрати до Районен съд Ямбол.

            След като ни бъдат предоставени исканите от нас документи от Районен съд Ямбол и Окръжен съд Ямбол, ще бъде насрочено заседание на комисията за разглеждане на сигнала по същество.

            Благодаря ви за участието в днешното заседание. Закривам заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               

ЕкатеринаЯнева  /П/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариана Гърдева /П/

           
Бел. Яс - благодарим на председателя на Комисията за експедитивната работа по публикуване на Решенията...

 

Last modified on Неделя, 18 Март 2018 08:15
Read 2341 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo