×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

За Регионалното депо. ВЕЧЕ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОПОС

Четвъртък, 27 Август 2015 07:25


Главният директор на Главна Дирекция на ОПОСи Ръководитл на УО на ОПОС Яна Георгиева, отговаря на становището на инженер Александър Петров за Регионалното депо за битови отпадъци край Хаджи Димитрово.

ОПЕРАТИВНА   ПРОГРАМА "ОКОЛНА   СРЕДА   2007   -   2013

Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие
Кохезионен фондИзх. №
Главна Дирекция "Оперативна програма ОКОЛНА СРЕДА"
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ ЧЛЕН НА КАМАРАТ А НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ УЛ. „НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ" № 37 ЯМБОЛ 8600
ОТНОСНО: Постъпило в Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда" писмо с вх. 94-00-433/23.06.2015 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
В Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда" (ГД ОПОС) постъпи писмо Ваше писмо с вх. 94-00-433/23.06.2015 г., съдържащо твърдения относно изграждането на „незаконно" съоръжение - канал, при изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012 г. „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза". В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", изиска становище от страна на дружеството, избрано за проектант на цитирания проект, а именно „ЕКОЕМ" ЕООД по така изложените в писмото твърдения. С оглед гореизложеното, предоставяме ви следното становище:
“Преди започването на експлоатацията на съществуващото депо на община Ямбол, под него е изпълнен канал" от етернитови тръби, осигуряващи провеждането на повърхностните води от водосборната област, разположена над терена, определен за това депо. По време на експлоатацията на съществуващото депо, този канал е изпълнявал функцията си, а именно да отвежда чистите повърхностни води.
При изготвянето на проекта за Клетка 1 на Регионалното депо е решено този канал да продължи да се използва за отводняване на водосборната област над Клетка 1 на новото депо. За целта са проектирани две водоприемни съоръжения зад източната и зад южните диги, от които с тръби, разположени под долния изолиращ екран на клетката, чистите атмосферни повърхностни води
постъпват гравитачно в канала под съществуващото депо и се отвеждат до съществуващ повърхностен отводнителен канал.
За инфилтрата в Клетка 1 на Регионалното депо е предвидена дренажна система от дренажни колектори и площен дренаж от мита речна баластра. Събраният инфилтрат постьпва гравитачно в помпена шахта, разположена непосредствено до източната дига, извън клетката, от където с помощта на напорен тръбопродвод се подава за оросяване на отпадъците в клетката или към ретензионния басейн на депото.
Тези проектантски решения за обекта осигуряват ненавлизането на чисти води в клетката на депото, както и отвеждането им без опасност от замърсяване с инфилтрат.
При започването на строителството на новата Клетка 1 на Регионалното депо, се установи, че каналът под съществуващото депо е с нарушена проводимост. Това наложи да бъдат взети мерки за възстановяване на проводимостта му със специализирана техника. С цел подобряване на хидравличната проводимост на канала се предписа поставянето в него на PEHD тръба, ф355, PN 10, SDR 17. Към настоящия момент, това предписание на авторския надзор е изпълнено и тръбата е поставена.
Следва да имате предвид обстоятелството, че в становището на „ЕКОЕМ" ЕООД е отбелязано, че проектантските решения за обекта са съобразени с действащото българско законодателство, за проекта има изготвен доклад за съответствие и има издадено и влязло в сила строително разрешение.
С УВАЖЕНИЕ,
ЯНА ГЕОРГИЕВА,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
 „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА”
 И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС

Read 2410 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo