×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

25 февр.Бюджетната сесия в Ямбол Ето какво ще:

Сряда, 24 Февруари 2021 23:31


ПРЕДСТОЯЩО XX ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - ЯМБОЛ /25.02.2021 Г./

Дневен ред


Предложение относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Ямбол за периода 2021 - 2031г. Приложение - Програма

Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Ямбол за периода 2021 - 2027г. Приложение - Програма

Предложение относно приемане Годишен отчет на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2020г.

Предложение относно промяна в състава на ОСНВ при Община Ямбол.

Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОП „Комунални и обредни дейности” Специален автомобил, модел Щаер 14С14, рег. № У2541ВА и Фугорезачка бензинова FS309.

Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2020г. Приложение - Доклад

Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.30 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Битоля" № 36.

Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.541.33 по КК на град Ямбол, ул. „Черни дрин“ № 3.

Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Ямбол.

Предложение относно възлагане на превозите по автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ямбол.

Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

 

 

 

Read 290 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo