×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Престъпление!, а наказание? 4200 лева обществени пари раздадени напук Правилата Featured

Сряда, 20 Декември 2017 10:22


Правилникът на ОбС не допускал еднократна помощ на инвалид
А Правилникът  допуска ли зам. кмет да награждава бившето си  училище едновременно с това на мъжа, с който живее с по 4200 лева.  Не го допуска. 

Бел. Яс жената на снимката е "тя". Мъжът е просто зъболекар и не е "той".

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 219/12.12.2017г.                                          гр.Ямбол

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ЯМБОЛ,Първи административен състав

на пети декември 2017 год.

в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДИАНА ПЕТКОВА

                                  

Секретар Ст.Гюмлиева

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

адм. дело № 128     по описа на 2017 г.

       За да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.145 и сл.АПК.

       В изпълнение на неколкократните указания на съда,  назначения служебен защитник на Р.К.П. *** е конкретизирал, че  подаденото от доверителя му „исково заявление“ съставлява жалба  срещу Мълчалив отказ на ОбС-Ямбол по подадена от него молба за  финансова помощ за закупуване на лекарства и ремонт на жилище, а  посочените суми съставляват размера на помощта.Твърди се че  административния орган неоснователно и незаконосъобразно е отказал  отпускане на финансовата помощ, въпреки належащите нужди на  жалбоподателя. В хода на съдебното производство,процесуалният  представител на жалбоподателя сочи че оспорва и изричния отказ на  ОбС-Ямбол.

       В с.з. жалбата се поддържа изцяло.

       Ответната страна редовно и своевременно призована не  изпраща представител в с.з. В представено по делото писмено  становище оспорва основателността на жалбата.Сочи,че не е налице  мълчалив отказ ,а изричен такъв постановен от ОбС-Ямбол. Твърди че  отказа е законосъобразен , тъй като не е установена спешна  здравословна нужда за лицето.

       Съдът,след преценка на събраните по делото доказателства и  проверка на оспорения административен акт на основанията посочени  в чл.168 АПК,приема за установено следното:

         На 4.04.2017 год.Р.К.П. е подал до Председателя на ОбС- Ямбол Заявление вх.№В-0172/4.04.2017 год.с искане да му бъде  отпусната еднократна парична помощ за инцидентно възникнала нужда  от здравен характер и инцидентно възникнала нужда от битов  характер.Молителят е обосновал искането си с необходимостта от  закупуване на лекарства и диетична храна поради влошеното си  здравословно състояние, както и с необходимостта от основен ремонт  на жилището което обитава. Към заявлението са представени  Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна  информация, Декларация за съгласие за разкриване на имотно  състояние, Експертно решение от 10.03.2017 год. на ТЕЛК общи  заболявания при МБАЛ “***“ Ямбол, Ф-ра №130/13.01.2017 год. за  дадено капаро в размер на 1500 лв. за изработване на дограма ПВЦ- 10 бр. и алуминиеви врати с термопанел-9 бр. на обща стойност 6120  лв.На свое заседание на 5.04.2017 год. Постоянната комисия  „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ /ПК  ЗСДСИ/ при ОбС-Ямбол , с решение по т.VII от Протокол №18 е  отказала отпускането на еднократна финансова помощ на Р.П., поради  това че лицето не отговаря на критериите на правилника за спешен  здравен проблем.Това решение не е сведено до знанието на  заявителя.По твърдения на ответната страна отразени в писменото й  становище, Р.П. е запознат с решението  на място в Община Ямбол  през м.май 2017 год.С решение по т.16 от проведеното на 28.09.2017  год. двадесет и трето заседание на ОбС-Ямбол,  на осн.чл.21 ал.1  т.23 ЗМСМА и чл.12 ал.4 от Правилника за определяне реда и начина  за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни  проблеми/Правилника/ са утвърдени решенията на ПК ЗСДСИ за отказ  за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен  здравен проблем на различни граждани между които и Р.К.П..

         При така изложеното, съдът прави следните правни изводи:

         Настоящия състав приема,че жалбата на Р.П. е процесуално  допустима.Вярно е че в случая компетентния орган-ОбС-Ямбол не се е  произнесъл в законовия срок по чл.57 ал.6 във вр.с ал.1 АПК поради  което е формиран мълчалив отказ.Но в последствие макар и след  срока е налице и изричен такъв. По дефиниция на чл.25 АПК датата  на започване на производството в настоящия случай е 4.04.2017  год., когато в деловодството на ОбС-Ямбол е постъпила молбата на  Р.П. за отпускане на еднократна финансова помощ.При това положение  и в съответствие с чл.57 ал.6 във вр. с ал.1 АПК въпроса за  издаването на акта е следвало да се реши най-късно на първото  заседание на колективния орган,след изтичане на 14-дневния срок от  датата на започване на производството.Видно от официалната  интернет страница на ОбС-Ямбол, първото заседание след този срок е  проведено на 26.05.2017 год., на което няма произнасяне.При това  положение  към този момент е налице мълчалив отказ по смисъла на  чл.58 ал.1 АПК. Но ОбС-Ямбол се е произнесъл и с изричен отказ,  който по аргумент на чл.58 ал.3 АПК подлежи на обжалване,макар и  жалбата срещу мълчаливия отказ да е била преждевременно подадена-  4.05.2017год. /Определение №748/16.01.2013 год. постановено по  адм.д. 15469/2012 год. по описа на ВАС постановено по идентичен  казус/,за който отказ има изявление от процесуалния представител  на жалбоподателя,че го обжалва.

          Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          Предмет на преценка е решението на ОбС-Ямбол с което е  утвърден отказа на ПК ЗСДСИ да отпусне на Р.П. еднократна  финансова помощ,поради липса на спешен здравен проблем.

          Оспорения отказ е постановен от компетентен орган по  смисъла на Правилника орган,в съответствие с изискванията за форма  и при спазване на административно-производствените правила.

          Отказа е постановен и в съответствие с материално  правните разпоредби.Не са налице материалните предпоставки за да  бъде отпусната на жалбоподателя исканата еднократна помощ.Същия не  твърди и не доказва наличието на спешен здравословен проблем или  изключителна нужда.

         Редът и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  от общинския Бюджет на Община Ямбол е уреден с Правилника за  определяне реда и начина за отпускане на  еднократна  финансова  помощ по спешни здравословни проблеми.Съгласно чл.3 от същия  еднократна парична помощ се отпуска на нуждаещите се от спешна  помощ за подпомагане решаването на здравословен проблем на лица  неразполагащи с достатъчно парични средства за повеждане на  необходимото лечение.В случая Р.П. е поискал такава помощ за  закупуване на лекарства и храна поради влошеното си здравословно  състояние и извършване на основен ремонт.Безспорно жалбоподателят  е с влошено здраве трудоустроен е с решение на ТЕЛК и получава   месечна инвалидна пенсия за общо заболяване и социална помощ по  чл.9 ППЗСП,но това по никакъв начин не обосновава  възникнала  здравна нужда,изискваща спешно разрешаване на здравословен  проблем.С оглед на изложеното неоснователно е и искането за  отпускане на парична помощ за извършване на основен ремонт на  жилището в което живее жалбоподателя.Правилника на ОбС-Ямбол не  предвижда отпускане на еднократни помощи за битови нужди на  молителите.

           Поради липсата на материално правно основание за  отпускане на помощ,оспорения акт на ОбС-Ямбол е законосъобразен  ,поради което и жалбата на Р.П. следва да се отхвърли.

           Водим от горното,съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И

 

 

          ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА Р.К.П.,*** против Решение по т.16 от  проведеното на 28.09.2017 год. Двадесет и трето заседание на ОбС- Ямбол,с което е  утвърдено  решение на ПК ЗСДСИ за отказ за  отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен  здравословен проблем на лицето Р.К.П..

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните и на адв.П.П. по реда  на чл.138 АПК.

      

 

                                                                 АДМ.СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1028 times
Rate this item
(3 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo