×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

КЗК разреши на община Ямбол Featured

Четвъртък, 09 Юли 2015 07:02

да продължи рекултивацията на старото си сметище, въпреки, че срещу класирането при Обществената поръчка за това има отправена жалба. Кто основен мотив в определението на Комисията се посочва, че без изпълнението на тази рекултивация, няма как за 120 дни (до 31 октомври) да бъде осъществено изграждането на новото Регионално депо (1 клетка), в което, да се стоварват отпадъците на пет общини..
Защото без това:
"съществува реална опасност да не бъде усвоена отпуснатата безвъзмездна финансова
помощ за реализиране на проекта, който е от значително обществено значение.."

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300048041

Бел. Яс - ако обаче Решението на комисията (до месец), е че Класирането в Обществената поръчка е в противоречие със Закона за Защита на конкуренцията, а сетне в ущърб на общината това постанови и ВАС, тогава глобите пак ще са за сметка на общинския бюджет. Тоест на ямболлии. Всъщност под съмнение е въобще възстановяването на вложените от бюджетите на общините средства  за строителството на Регионалното депо средства.


На снимката отпред  -  публичният администратор, специалиста по строителства - фаворитката заместничка на Славов - Красимира Петрова. Сложена като другата - Бицова, за да прикриват греховната некомпетентност и алчност, може би, на  този, на който все му пречат:
Георги СлавовРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 552
София, 30.06.2015 г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Елена Димова
Зорница Иванова
при участието на секретар - протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в
закрито заседание, проведено на 30.06.2015 г., докладна записка по преписка № КЗК-
375/2015 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на Комисията – г-жа
Зорница Иванова.
В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по
преписка № КЗК-375/24.06.2015 г. във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-
1092/17.06.2015 г. от „СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ” ЕООД,
гр. София срещу Решение № РД/02-00596/05.06.2015 г. на Красимира Петрова - зам.-
кмет на община Ямбол за класиране на участниците и определяне на изпълнител за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на
закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”, открита
с Решение № РД/02-00070/02.02.2015 г. на възложителя.
В становище входирано в деловодството на КЗК с вх. № факс към КЗК-
375/29.06.2015 г. възложителят на основание чл. 121б, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) прави искане за допускане на предварително
изпълнение на обжалваното решение за определяне на изпълнител, в подкрепа на
което излага следните аргументи:
Възложителят посочва, че общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и
Стралджа са определени като планов регион „Ямбол” за съвместно управление на
отпадъците генерирани на териториите на техните общини с Националната програма
за управление на дейностите по отпадъците (2003 - 2007 г.), за което те са учредили
регионално сдружение за общи действия за изпълнение на законовите разпоредби в
сектор „отпадъци”. В частта „Развитие на инфраструктурата за управление на
отпадъците с подкрепата на Оперативна Програма Околна среда 2007- 2013” за
1
регион Ямбол е предвидено изграждане на регионална система за управление на
отпадъците, елемент от която е клетка 1 по регионалното депо. Общините от региона
са изготвили и подали проектно предложение по ОПОС, което е било одобрено и е
сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С008/17.10.2012
г. за сумата общо от 31 068 227,58 лева. В рамките на проекта влиза и задължителна
рекултивация на използваните до момента и несъответстващи на актуалната
нормативна уредба, регулираща сектора, свързан с управление на отпадъците и
опазване на околната среда общински депа за неопасни отпадъци на общините,
членки на сдружението.
Заявява се, че строителните дейности по проекта са били забавени, поради
заведено дело срещу Решение № 36-ПР/2012 г. от 17.05.2012 г. на министъра на
околната среда и водите, с което е решено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП)
„Изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура на Регионално
депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и
Стралджа” - първи етап (клетка 1), което е приключило през м. януари 2014 г.
Последващите процедури по промяна предназначението на земята и учредяване на
вещни права за елементи на инвестиционното намерение са приключили през м.
април 2015 г. Поради законови пречки, същите не могло да бъдат проведени преди
приключване на въпросното съдебно производство, което приключва едва с Решение
№ 358/13.01.2014 г., с което Върховният административен съд на Република
България - Петчленен състав - ІІ колегия отменя решение № 10645 от 15.07.2013 г. по
адм. д. № 8698/2012 г, на Върховния административен съд и отхвърля жалбата на
Сдружение „Движение с екологична насоченост” срещу Решение № 36-ПР/2012 г. от
17.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Според възложителя е било невъзможно започването на рекултивация на
старото общинско депо, поради факта, че до изграждането на регионалното депо,
община Ямбол не е имала фактическата възможност да депонира отпадъците на
града на друго място, освен действащото до момента старо депо, подлежащо на
рекултивация, тъй като всички други общински депа в региона са с изчерпан
капацитет и също подлежат на рекултивация, също и поради факта, че двете депа -
старото и предвиденото за изграждане са на един терен и с общи комуникации и
дейностите по започването на изграждането на новата клетка би компрометирало
резултата от една приключила вече рекултивация на старото депо.
Сочи се, че съгласно изискванията на програмата и видно от приложения
договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С008/17.10.2012 г. и
анекса към него, всички строителни дейности по проекта трябва да бъдат
приключени до 31.10.2015 г., включително рекултивацията на старите общински
депа на всички общини в сдружението и конкретно - рекултивацията на депо за
неопасни отпадъци на град Ямбол. Това е видно и от предвидения в поръчката краен
срок за изпълнение на рекултивацията - 120 календарни дни от подписване на
Протокол № 2а за откриване на строителната площадка, който е съобразен с тази
дата. Безспорен се явява фактът, че ако не бъде допуснато предварителното
изпълнение и не започне дейността по техническа рекултивация буквално до
няколко дни, при реализирането на строителството в предвидените 120 календарни
дни, времето за приключване на дейностите ще бъде след датата 31.10.2015 г., което
автоматично лишава възложителя от средствата по договора за безвъзмездна
финансова помощ в частта за рекултивацията на общинско депо на община Ямбол в
2
размер на 6 325 754,01 лв. без ДДС. Този факт се установява безспорно освен от
приложения ДБФП, но и от уточнително писмо от страна ГД „Оперативна програма
Околна среда” към МОСВ до община Ямбол с изх. № 08-00-1388/30.03.2015г.,
приложено към настоящото становище.
Същевременно към настоящия момент протича строителството на
регионалното депо и е необходимо и целесъобразно едновременното им извършване,
именно заради свързаността им, както като месторазположение, така и поради
общността на инфраструктурата и комуникациите им.
Искането за предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител
на СМР по рекултивация на старото общинско депо е поради факта, че с
навременното му изпълнение ще се осигури здравето на гражданите, ще се защити
обществения интерес от съществено негативно засягане, а от закъснението ще
последват значителни и труднопоправими вреди в няколко направления, а именно:
1. Пряка и непосредствено последица от неприключване на строителните
работи по техническата рекултивация на депото в срок до 31.10.2015 г. е загубата от
финансиране по оперативната програма в размер на 6 325 754,01 лв., според
предвижданията на проекта. Тази загуба сама по себе си безспорно представлява
именно значителна и трудно поправима вреда, за каквато става дума в разпоредбата
на чл. 121б, ал. 4 от ЗОП (в този смисъл Определение № 6830/21.05.2014 г. по адм.
дело № 6279/2014 г. на ВАС, Определение № 15633/26.11.2013 г. по адм. дело №
15594/2013 г. на ВАС, Определение № 13649/14.11.2014 г. по адм. дело №
12423/2014 г. на ВАС, Определение № 3194/06.03.2014 г. по адм. дело № 2550/2014 г.
на ВАС). Съгласно действащото законодателство, общините от регионалното
сдружение са без алтернатива за изграждане на регионална система за управление на
отпадъците и това ще принуди община Ямбол да изгради такава със собствени
средства, като ноторно известно е, че подобно финансиране от собствени на
общините приходи, е възможно единствено при разсрочване на дейностите във
времето. В случая община Ямбол би могла да осъществи със собствени средства
закриването и рекултивация на старите си незаконни вече депа в продължение на не
по-малко от 5-6 години, като последствията от това ще са катастрофални не само от
финансова гледна точка за жителите на общината, но и от екологична такава. Според
възложителя такова развитие на нещата автоматично намалява бюджета на общината
с огромните за нея 6 325 754 лева, което значи че средства с такъв размер няма да
влязат в капиталовите програми на общината и няма да бъдат инвестирани в
инфраструктурата на общината, в нейната пътна и улична мрежа, в паркове и места
за отдих на населението, в сградния фонд на училища и детски градини и ясли, а ще
бъдат пренасочени за без алтернативното закриване и рекултивация на използваното
до момента общинско депо.
2. Закъснението в рекултивиране и закриване на съществуващите общински
депа, които не отговарят на съвременното екологично законодателство ще доведе до
изключително висока степен на риск от екологични вреди върху околната среда,
както и от преки вреди върху здравето и живота на населението в региона.
Съществуващото старо общинско депо, неотговарящо на съвременните стандарти,
гарантиращи опазването на здравето на населението и защита на околната среда, се
намира е непосредствена близост до две населени места - селата Хаджи Димитрово и
Дражево, както и до трасето на автомагистрала „Тракия”.
Цитира се разпоредбата на чл. 121б, ал. 4 от ЗОП, която изчерпателно посочва
предпоставките, при наличието на които по изключение Комисията за защита на
3
конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението на възложителя за
избор на изпълнител. За да се допусне предварително изпълнение на обжалваното
решение е необходимо доказване на някоя от трите предпоставки, описани в
хипотезиса на посочената норма. Доказването само на някоя от тях е достатъчно
основание за допускане на предварително изпълнение на решението, а в случая са
налице и трите. Защитата на обществения интерес е материална предпоставка по чл.
121б, ал. 4 ЗОП, която се отчита и анализира в производството по чл. 121б, ал. 6 от
ЗОП независимо от действията на страните в производството по провеждането на
процедурата. Без съмнение в случая е налице обществен интерес, обусловен от
предмета на обществената поръчка, касаещ извършване на закриването и
рекултивацията на старо депо за отпадъци на град Ямбол.
Предвиденият срок за изпълнение на СМР за регионалното депо, а именно -
120 дни от предаване на строителната площадка и съобразявайки го с рисковете,
които грозят общината при неприключване на всички СМР по проекта до дата
31.10.2015 г., както и с интензитета на тези рискове и изключително негативните
последици при осъществяването им върху населението на община Ямбол,
определено навеждат на безспорния извод от наличието на опасност за здравето на
гражданите, както и за нужда от защита на особено важни обществени интереси,
както и формират обстановка която обуславя съществуването на реална и обозрима
опасност, че може да бъде сериозно затруднено или дори осуетено изпълнението на
акта. Това е така, тъй като забавянето на обществената поръчка би довело до
невъзможност за възложителя да усвои спечеленото финансиране по оперативната
програма, а усвояването на отпуснатите по оперативна програма средства е от
съществено значение за защита на обществените интереси, респ. загубата им,
вследствие на закъснение на изпълнението, би съставлявала значителна и
труднопоправима вреда.
Възложителят сочи, че се касае за изключително важен за населението на 5
общини инфраструктурен проект, чието изграждане се финансира със средства по
европейски програми и чиято реализация се е забавила извънредно по причини,
които са извън възможностите и компетентността на тези общини и администрации.
Вследствие на тези обстоятелства са налице изключително кратки договорни срокове
за осъществяване на всички СМР за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” 1-ви етап (клетка
1)”, включително и СМР по техническата рекултивация на старо депо за отпадъци на
гр. Ямбол, предвид допустимостта на разходите по ОПОС.
Безспорен се явява фактът, че при неусвояването на средствата в срок ще бъде
увреден значително и трайно интереса на гражданите на община Ямбол и същите ще
бъдат принудени да търпят изключително тежко и дълготрайно извънредно
финансово бреме.
Същевременно жителите на община Ямбол и на близките села от община
Тунджа ще бъдат подложени и на множество екологични рискове, както поради
забавата в изпълнението на Директива 1999/31на Съвета на Европейската общност и
Рамковата директива на отпадъците 2008/98/ЕО на европейския парламент и на
съвета, така и поради невъзможността от рекултивация на съществуващите депа,
които не отговарят на изискванията на Наредба 6/27.08.2013 г. за „Условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации за оползотворяване на отпадъци”, което пряко и косвено води до
4
замърсяване на околната среда, в която те живеят и ще застрашават живота и
здравето им.
Във връзка с направеното особено искане за допускане на предварително
изпълнение на решението за избор на изпълнител по проведената обществена
поръчка и след като се запозна с доводите в становището на възложителя, както и с
оглед изискванията на чл. 121а, ал. 2 от ЗОП и чл. 121б, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, КЗК
прие следното:
Възложителят е получил уведомително писмо на КЗК с изх. № ИС-555-КЗК-
375/2015/25.06.2015 г. за образувано производство по преписка № КЗК-375/2015 г. на
25.06.2015 г., видно от факс известие за доставяне. Искането на възложителя за
допускане на предварително изпълнение е изпратено по факс на 29.06.2015 г., в
законоустановения 3-дневен срок от получаване на уведомлението за образуваното в
КЗК производство, в съответствие с чл. 121б, ал. 1, във връзка с чл. 121а, ал. 2 от
ЗОП, поради което искането е процесуално допустимо и следва да се разгледа по
същество.
Горепосоченият 3-дневен преклузивен срок изтича на 28.06.2015 г. (неделя) в
неприсъствен ден, като в настоящия случай е приложима разпоредбата на чл. 60, ал.
6 от ГПК, съгласно която когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича в първия следващ присъствен ден - 29.06.2015 г. (понеделник).
При разглеждане на искането за предварително изпълнение следва да се има
предвид нормата на чл. 121б, ал. 4 от ЗОП, съгласно която Комисията за защита на
конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на
изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или
здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима
вреда. Мотивите, които възложителят може да изложи конкретно по отношение на
искането за предварително изпълнение на решението за класиране и определяне на
изпълнител, трябва да са свързани с обстоятелствата, предвидени с текста на ал. 4.
След анализ на цитираната разпоредба може да се заключи, че при всички случаи
допускането на предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител, т.е.
законова възможност за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка
преди окончателното приключване на спора по отношение законосъобразността на
този акт на възложителя, е едно изключение, което следва да се осъществи с оглед
избягването на сериозни негативни последици за обществото.
КЗК счита, че в конкретния случай изложените доводи и представените
доказателства от възложителя отговарят на изискванията за мотивираност по чл.
121б, ал. 4 от ЗОП и обуславят извод от наложителност за допускане предварително
изпълнение на обжалваното решение, тъй като са налице обстоятелства, които биха
могли да доведат до засягане на особено важни държавни или обществени интереси.
Основен аргумент за допускане на предварително изпълнение на процесното
решение е специфичният предмет на обжалваната обществена поръчка, свързан с
изборът на изпълнител за извършване на закриване и рекултивация на депо за
неопасни отпадъци на община Ямбол, както и с договорения срок за изпълнение на
дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ - 31.10.2015 г. и с
предвиденият срок за изпълнение на дейностите посочен в обявлението от 120 дни.
5
КЗК приема аргументите на възложителя, че спирането на процедурата би имало
значителен неблагоприятен ефект за интересите на община Ямбол, тъй като
съществува реална опасност да не бъде усвоена отпуснатата безвъзмездна финансова
помощ за реализиране на проекта, който е от значително обществено значение.
Неизпълнението на залегналите в проекта дейности ще засегне в най-голяма степен
интересите на населението на община Ямбол, което ще бъде лишено от средства,
предвидени за подобряване на екологичната обстановка в региона посредством
закриването и рекултивацията на съществуващото депо. Изпълнението на предмета
на настоящата поръчка ще доведе до подобряване на качеството на живот на
населението чрез една по-благоприятната околна среда, което обстоятелства от своя
страна рефлектира благоприятно и върху икономиката в региона.
При преценката на необходимостта за допускането на предварително
изпълнение следва да се отчете и своевременното провеждане на дейностите за
постигането на ефективно използване на европейските фондове. Те съставляват
важен ресурс за постигането на реален резултат в полза на обществото и
представляват съответно важен обществен и държавен интерес. Анализът в
конкретния случай се състои в преценка на риска от лишаването на възложителя от
възможността да се осъществи предметът на обществената поръчка поради липса на
финансиране. В този смисъл КЗК приема, че договорът за възлагане на обжалваната
обществена поръчка следва да бъде сключен в най-кратък срок, тъй като
евентуалното забавяне на неговото изпълнение неминуемо ще доведе до настъпване
на сериозни негативни последици за обществото и държавата, предвид
невъзможността за ефективно усвояване на предвидените средства в определените в
договора срокове. Този извод се налага от факта, че изпълнението на дейностите по
проекта е адресирано към широк кръг лица. Забавянето в изпълнението на поръчката
и осъществяване на проекта по оперативната програма ще има за последица
значителна вреда, като препятства постигане на целите и загуба на договорените
средства, ако не се спази срокът за усвояването им.
КЗК приема, че при така установените факти и искането на възложителя,
допускането на предварително изпълнение би защитило в по-голяма степен
обществения интерес. Всяко забавяне на осъществяването на предмета на
обществената поръчка, както и на още по-голямо основание - неговото
неосъществяване, безспорно би било в ущърб на обществото, а от закъснението може
да последва значителна вреда, изразяваща се в невъзможност да се осъществи
предметът на обществената поръчка в предвидените условия и срокове на
финансиране. КЗК приема, че е необходима бързина при изпълнение обекта на
поръчката с оглед спазване на изискуемите срокове за усвояване на средствата, като
забавянето на сключване на договор за възлагане на обществената поръчка би могло
да доведе до неусвояване на безвъзмездно отпусната финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда”, както е заложено в договора за финансова
помощ, което води до увреждане интересите както на възложителя, така и на
обществото.
С оглед изложеното, КЗК приема, че е налице основание за допускане на
предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител, противопоставимо
на установената в чл. 120б от ЗОП презумпция за защита на обществения интерес,
изразена чрез автоматичното спиране на процедурата за възлагане на обществената
поръчка при наличие на жалба срещу решението за избор на изпълнител.
6
С оглед на изложеното и на основание чл. 121б, ал. 3 и 4 от ЗОП Комисията за
защита на конкуренцията
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА предварително изпълнение на Решение № РД/02-00596/05.06.2015
г. на Красимира Петрова - зам.-кмет на община Ямбол за класиране на участниците и
определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за извършване на закриване и рекултивация на депо за неопасни
отпадъци на община Ямбол”, открита с Решение № РД/02-00070/02.02.2015 г. на
възложителя.
Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния
административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...................................
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.....................................
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
............................................
Александър Александров
................................
Елена Димова
..............................
Зорница Иванова
7

Read 1728 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo