×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заседание на Общинския съвет на "Тунджа" /ПЪЛЕН ЗАПИС, ЗАПЛАТИ/

Сряда, 27 Февруари 2019 23:13

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства от 01 януари 2019 г.
 2. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа по Заповед № РД 09 - 131 от 08.02.2019 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за 2019 година.
 3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката на Община „Тунджа“.
 4. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2018 г.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 9. Изменение на Решение № 128 от 27.04.2016г на ОбС „Тунджа“ гр. Ямбол за учредяване възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижими имоти.
 12. Продажба на общинска движима вещ.
 13. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 14. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в населените места.
 15. Одобрява финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ под формата на собствено участие за проект „Обучения и заетост” Компонент II.
 16. Даване съгласие за кандидатстване на Детска градина „Изворче“ с. Кабиле, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, с проектно предложение По програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, децентрализирана дейност „Стратегически партньорства“, „Проекти за партньорства за училищен обмен“.
 17. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2018 г.
 18. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2019 г.
 19. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2018 година.
 20. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Живко Динев Желев - Председател

25.02.2019 г.

9:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

25.02.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

25.02.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

25.02.2019 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

25.02.2019 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

25.02.2019 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 331 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo