×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на МС в сряда

Вторник, 19 Януари 2021 17:04


 • 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.
 • Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

  1. 2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

  Внася: министърът на образованието и науката

  1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

  Внася: министърът на труда и социалната политика

  1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2022 Г.

  Внася: министърът на финансите

  1. 5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

  Внася: министърът на правосъдието

  1. 6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

  Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

  министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

  Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

  Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПРАВОТО НА УП­РАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

  Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗА­ГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

  Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА И АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

  Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИС­ШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЪР­ДЖАЛИ.

  Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

  1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧАС­ТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2021 Г.

  Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

  1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ШЕСТМЕСЕЧНА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ПОРТУГАЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.).

  Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

  1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ НА ШЕСТМЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕ­ТА ПО ВРЕМЕ НА ГЕРМАНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2020 Г.).

  Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

  1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ (ЕС, ЕВРАТОМ) 2020/2053 НА СЪВЕТА ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ОТНОСНО СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ.

  Внася: министърът на финансите

  1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023 Г.

  Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

  1. 18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНА НА 14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

  Внася: министърът на вътрешните работи

  1. 19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

  Внася: министърът на околната среда и водите

  1. 20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 ЯНУАРИ 2021 Г.

  Внася: министърът на образованието и науката

  1. 21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГО­ВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТ­СТВА - ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ГОВЕДАРНИКА" („ДРУЖБА"), ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 4 ЯНУАРИ 2000 Г. МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ГОРУБСО-ЛЪКИ" АД - ПЛОВДИВ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

  Внася: министърът на енергетиката

  1. 22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

  Внася: министърът на правосъдието

  1. 23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

  Внася: министърът на финансите

  Read 157 times
  Rate this item
  (0 votes)
  Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
  designed by Nuevvo