×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на МС в сряда

Вторник, 28 Април 2020 18:21

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛ­НАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 2013 - 2025 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ЖЕЧЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 1. 5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внасят: министърът на регионалното развитите и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „МИГРА­ЦИЯ“.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕ­ЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ГВАТЕ­МАЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХУАН КАРЛОС КАРРАСКО ДЕ ГРООТЕ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ ЗА ПОЧЕТ­НО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЕБЕЛТОФТ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА ЮТЛАНДИЯ, И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛ­ТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУ­КАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ), ОТ ЕДНА СТРАНА, И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНА НА 16 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ („СВЕТОВ­НА БАНКА“) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ОФИС НА СВЕТОВНАТА БАНКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И BIONEER CORPORATION, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, ЗА ДОСТАВКА НА МАШИНИ ЗА АВТОМАТИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ EXIPREP 16 DX, ТЕСТОВЕ ЗА ЕК­СТРАКЦИЯ EXIPREP DX VIRAL DNAHNA KIT ЗА COVID-19 И ИНСТАЛАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТАНДАРТНО СПО­РАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ СЛУЖБАТА ПО НАРКО­ТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НА­ЦИИ (UNODC), ЦЕНТЪРА ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - ВИЕНА (ЕАС- VN), И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО И ПОДДРЪЖ­КАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ GOAML.

Внася: министър-председателят

 1. 18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНЙЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на финансите

 1. 19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОТЛАГАНЕТО НА СВЕТОВНОТО УНИВЕРСАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЕКСПО 2020 В ДУБАЙ С ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

Внася: министърът на икономиката

 1. 20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО СЪЕДИНЕНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ДЕЛА С-845/19 И С-863/19, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, И ДРУГИ ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНИ ПО ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВА­НИЯ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД – ВАРНА.

Внася: министърът на правосъдието

 1. 21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 Г., ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕ­НИТЕ В АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕ­СИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г. ПРОЕКТИ И СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. КОНЦЕ­СИОННИ ДОГОВОРИ И НА ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОН­ЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на туризма

 1. 22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 13.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 501 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРА­МОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФАТОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО И ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 1. 24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ГРАДИНА – ЦЕНТРАЛЕН“ - ЧАСТ 1, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 1. 25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЮНИ“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

Read 1182 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */