×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Районната избирателна комисия на 31 МИР-Ямбол, все пак е взела решение да

Събота, 24 Септември 2022 23:12


да накаже /по сигнал на кандидат за депутат от ВЪЗРАЖДАНЕ/ кандидат за депутат от ДПС. Това става след изричния инструктаж от Централната избирателна комисия. Любопитно е, че в Решението, взето на 23 септември, но публикувано на следващия ден, няма данни за гласуване. Комисията реши и толкоз.. Липсва и Протоколът от заседанието. Виж най-долу обаче....

 

РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Ямбол, 23.09.2022

ОТНОСНО: Жалба от Никола Ангелов Димитров в качеството му на кандидат за народен представител от ПП “Възраждане“ в 31 –ви МИР –Ямбол за нарушение на чл.183, ал.1 и чл.183 ал.2 от Изборния кодекс.

С  Решение № 1447-НС / 21.09.2022г. на  ЦИК,  е отменено решение № 55-НС/ 16.09.2022г  на Районна избирателна комисия-Ямбол, прието при условията на чл. 70, ал.4 ИК. Централната избирателна комисия връща административната преписка на Районна избирателна комисия-Ямбол за произнасяне съобразно мотивите на Решение № 1447-НС / 21.09.2022г. на  ЦИК . В мотивите на цитираното отменително решение ЦИК е приел, че липсват обосновани със законовите норми мотиви относно установяване на конкретните нарушения. Макар и посочена легалната дефиниция за „предизборна агитация“ по §1, т. 17 от ДР на ИК, същата не е взета предвид в нейната цялост при мотивиране на предложението дали разглежданите материали (аптечка и визитка) представляват предизборна агитация, след като върху тях липсва обозначен призив за гласуване за определена политическа сила. В допълнение, следва да се отбележи, че в §1, т. 17 от ДР на ИК последно изречение е определено какво не представлява агитация по смисъла на Изборния кодекс.

От друга страна, решение на районната избирателна комисия, с което се установява извършване на нарушение на Изборния кодекс, следва да съдържа в диспозитива си всички елементи на установяване на нарушението – фактическа обстановка, място, време и обстоятелства, при които е извършено нарушението, в какво се състои нарушението, както и кой е извършил нарушението.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски разгледа постъпила жалба с вх. №1/15.09.2022г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК от Никола Ангелов Димитров в качеството му на кандидат за народен представител от ПП “Възраждане“ в 31 –ви МИР –Ямбол относно раздаване на агитационни материали от Гроздан Георгиев Грозев-кандидат за народен представител в 31 –ви МИР –Ямбол от Движение за права и свободи.

В жалбата се твърди, че по време на предизборната кампания за провежданите на 02.10.2022г. избори за народни представители кандидатът Грозев е раздавал агитационни материали в гр. Елхово, които не са съобразени с изискванията на Изборния кодекс. Гроздан Георгиев Грозев е раздавал автомобилни комплекти за първа помощ със символа на Българския Червен Кръст, без на същите да е отбелязано, че са агитационни материали. Освен автомобилните комплекти за първа помощ кандидатът е раздавал визитки, върху които е посочен номер на партия/коалиция и преференция /№1/ и преференция 102 и призив „ избери адвоката“. Същото представлявало нарушение на чл.183 ал.1 от Изборния кодекс. Нито на комплектите за първа помощ, нито на визитките е посочено, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като съобщението заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле, което е нарушение на чл.183, ал.2 от ИК.

            РИК Ямбол е приела Решение № 55-НС от 16.09.2022г, за отхвърляне в хипотезата на  чл. 70, ал.4 ИК, по проект за решение, с което се уважава жалба с вх. № 1/ 15.09.2022г.

След извършване на повторна проверка на приложения доказателствен материал/снимка/, съобразена с указаният, дадени  с решение на ЦИК, бе установено  следното:

Съгласно Решение №1350-НС/31.08.2022г. на ЦИК относно определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК е видно, че ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е под номер 1/едно/.

А съгласно решение № 38-НС/30.08.2022г. на РИК Ямбол за регистрация на кандидатска листа за народни представители на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Гроздан Георгиев Грозев е регистриран като кандидат за народен представител от в 31–ви МИР –Ямбол под № 2/две/ в листата на партията.

Във връзка с проверката на жалбата комисията отвори страницата на ДПС-Ямбол във Фейсбук за потвърждаване на цитираните в жалбата факти. Бе установено, че проведеното спортно мероприятие се е състояло на 12.09.2022 г. в гр.Елхово и  е отразено със снимки и видео. От кадрите се вижда, че кандидатът за народен представител Грозев раздава агитационни материали – автомобилни комплекти за първа помощ, същите като в приложението към жалбата, които не съответстват на изискванията на Изборния кодекс.

Считаме, че действително автомобилния комплект за първа помощ представлява агитационен материал, тъй като същия е подаряван в рамките на кампанията, но върху него не се съдържат законово изискуемото се от чл.183, ал.1 и 2 от ИК съдържание, а именно - задължително отбелязано от чие име се издава и информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. С действията си кандидатът за народен представител е допуснал нарушение на чл.183, ал.1 и ал.2 от ИК.

Считаме че и второто твърдение в депозираната жалба бе безспорно установено , а именно че, кандидатът за народен представител Грозев на същото мероприятие е раздавал визитки, върху които е отпечатан призив за подкрепа на партия и кандидат. На визитката е отпечатана цифрата номер 1/едно/ , както е изобразена в кръгче цифрата 102/сто и две/, както и е изобразен образа на Гроздан Георгиев Грозев, телефона и израза “Избери адвоката Гроздан Грозев“. Описаното съдържание представлява призив за подкрепа и кандидатът е извършил предизборна агитация, като върху агитационния материал липсва изискуемото се от ИК съдържание.

Съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В своята трайна практика Върховният административен съд приема, че за да е налице нарушение на забраната за агитация  е достатъчно да бъде направено политическо внушение – решение № 7133 от 27.05.2014 г. по адм.д. № 6889/2014 г. на Върховния административен съд, съгласно което „Всяка форма на отправяне на политически внушения за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет следва да се възприема за „предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК“. Разпоредбата на чл. 183 ИК систематически се намира в Раздел ІІ „Предизборна агитация“ на ИК, който е от Глава Дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, а отправянето на политически внушения е основно съдържание на предизборната кампания. Макар и по друг повод, предизборната агитация винаги е възприемана като отправяне под всякаква форма на политически внушения. В този смисъл е и решение на ВАС № 3581/23.03.2017 г. по адм.д. № 3270/2017 на ВАС. От гореизложените факти може да се направи изводи, че кандидатът Гроздан Грозев с раздаването на визитката си е призовавал  избирателите да гласуват  за него в предстоящите парламентарни избори. С оглед на това, че върху приложената снимка/визитка/ е поставена цифра 1 , числото 102 и надпис „Избери адвоката“, РИК-Ямбол приема, че е налице политически призив-агитация за подкрепа на партия или коалиция при участие в изборите за народни представители на 02.10.2022г., респективно, че гореописаната визитка представляват агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс. Върху същият липсва информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е да е разположена в обособено поле“ , което е нарушение на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс . Също така липсва и посочване, от чие име се издава агитационния материал, което е нарушение на чл.183, ал.1 от Изборния кодекс.

            Считаме, че в жалбата достатъчно ясно е описана  фактическата  обстановка при която е  извършено нарушението на изборното законодателство, като същата се потвърди. От видео материалът от фейсбук страницата на ДПС Ямбол се установява, че нарушението е извършено от  кандидатът на народен представител от листата на ДПС, г-н Гроздан Грозев, при  провеждането на спортно мероприятие на 12.09.2022г, на територията на гр. Елхово, по време на провеждане на предизборната кампания за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г. Нарушението се състои в раздаване на агитационни материали, които не съответстват на изискванията на Изборния кодекс.

Отправянето на политически внушения е основното съдържание на предизборната кампания и тези внушения могат да бъдат извършвани под всякаква форма. Непреките призиви за подкрепа на кандидат  следва да се възприемат като „ предизборна агитация“.

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.20 от ИК  и чл.70 , ал.5 от ИК Районната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УВАЖАВА жалбата, като УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 1 и ал.2 ИК, изразяващо се в раздаване на агитационни материали / автомобилен комплект за първа помощ / аптечка/ и визитки/,  върху които не се съдържа законово изискуемото се от чл.183, ал.1 и 2 от ИК съдържание- задължително отбелязано от чие име се издава и информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. извършено на 12.09.2022 г. от Гроздан Георгиев Грозев, ЕГН.................

ОПРАВОМОЩАВА председателя на Районна избирателна комисия Ямбол да състави акт за установеното нарушение на Гроздан Георгиев Грозев, с ЕГН...........................

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 24.09.2022 в 10:02 часа

 

Бел. Яс - Протоколът, от заседанието още не е публикуван /въпреки, че Правилата изискват това да става незабавно, впрочем липсва и Протокола от 20 септември/но от видеозаписа на заседанието се вижда, че осем души от 13 членната избирателна комисия са гласували ЗА.

За приемане на Решение се изисква две трети от присъстващите 13-членната комисия да са съгласни...Така, че от Протокола ще се установи има ли нарушение /трябва да са 9, ако всички присъстват или не./ Най-вероятно няма...

 

Обаче

 

Last modified on Неделя, 25 Септември 2022 08:27
Read 464 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet nurhitoolkitteamlambchopbonus veren sitelerHack forumHackankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis sitelerisiyahbayrakaynakareasbetkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerbetingo güncel girişyabancı dizi izlegobahis girişasper casinodeneme bonusu veren sitelerforum bahiskareasbet girişcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribahis forumçizmeli kedi izleflorya escortBursa EscortFındıkzade Escortbeylikduzu travestişişli travestiBedava Bahisesbet girişesbetbullbahisbenimbahisbenimbahisCasibomCasibom girişCasibom güncel girişizmir escortizmir escortistanbul escortistanbul travestiBakırköy Escortfındıkzade escortBedava Bahisizmir travestiBedava BahisDeneme Bonusubakırköy escortBorsacasino, borsa casino giriş, borsacasino yeni, borsacasino güncel, borsa casino güncel,borsacasino, borsacasino girişi, borsacasino güncel, borsacasino yeni, borsacasino adres, borsacasino domain, borsa casino girişi, borsa casino adresi,esenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortkayseri escortbeylikduzu escorttarafbet güncel girişonwin girişstarzbet girişbetturkey girişsahabetbetsmove girişonwinsahabetbetkom giriştipobet girişbetandyou twittermariobet güncel girişholiganbetbahiscomtarafbettipobetbetturkeyholiganbetbetkombetturkey30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Giriş hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom en kaliteli escort bayanlarhd pornovozolenobahisفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratisOnwin Giriş 2023sikiş seyretDiyarbakır escortKarabük Escorttürk pornopornomakale nasıl yazılıryapay zeka çizimyapay zeka coinleriyapay zekaya soru soryapay zeka mühendisliği sıralamayabanci dizi izleyapay zeka filmtanıtım yazısı nedircv hazırlama pdfDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğigalabet giriş adreselexbet güvenilir girişUltrabet twitterpadişahbet güvenilir girişprivebet güvenilir girişturkbet kayıtbetkolik kayıtsetrabet güvenilir girişbetcup güvenilir girişbetvole güvenilir girişprizmabet güvenilir girişntvsporbet güvenilir girişsekabet güvenilir girişcasino siteleriTarafbet girişOnwinhaber yazılımımatadorbetmatadorbetSüpertotobetEvden eve nakliyatvozolholiganbetholiganbetholiganbetErbaa EscortTaraftarium2024 Deneme Bonusu Veren Sitelerbahis siteleriBritish Shorthairbets10 twittersahabetholiganbetomegle tvextrabetbets10marsbahiscanlı maç izlejojobetBetoffice girişbets10matadorbetextrabethttps://trafikkazasitazminatavukati.com.tr/grandpashabetdeneme bonusucasibomcasibom girişmeritkingmarsbahissekabetcasibomextrabethttps://sekillinickyazma.com.tr/holiganbetonwintarafbetsahabetmariobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahismarsbahismarsbahisgrandpashabetbetturkeybetebet girişbetkanyoncratosroyalbetbetebet girişholiganbetholiganbetholiganbettuğla kaplamadekoratif tuğlasohbettwitter ifşaholiganbet twitterholiganbet twitterholiganbet twitterextrabetonwin girişsahabet girişmariobetmatadorbet girişgrandpashabet girişsahabetpiabellacasinograndpashabetcasibomholiganbetweb tasarımcasibomimajbettempobet girişmarsbahisbetvolehttps://betwoon.linkhttps://palacebet.livehttps://palacebet.us.comhttps://royalbetgiris.livehttps://betwoon.livehttps://royalbet.us.comhttps://pashagaming.linkhttps://pashagaminggiris.livehttps://hizlibahis.us.comhttps://radissonbet.us.comhttps://grandpashabet.linkiqos heets satın algüncel girişimajbetSon dakika haberbahisbey girişbetgross girişcasinoburada girişxslot girişciacasino girişturkbet girişbetsat girişbetriyal girişpadişahbet girişpiabellacasino girişbahis1000 girişfenomenbet girişvidobet girişneyine girişdinamobet giriştambet girişpalmibet girişhuhubet girişbetwon girişilbet giriştaraftarium24grandpashabet twitterbettiltsuperbetinsahabetsahabetjetbahissetrabetnakitbahiscasinoburadaxslotciacasinobetexperroketbetradabet3xlwinbethandsmartbahis96trbetsalvadorkordonbetcasinomhubhovardaintobetretrobetsonbahisnesinecasinocasinomilyonbetriyaltarafbetbetkomsahabetmariobettipobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahisgrandpashabetonwingrandpashabettempobetgorabetparmabetasyabahisbetwinnerbetturkeyyouwintarafbetverabetbetpublicshowbetcasino metropolprivebetpaşacasinonorabahismelbetextrabet girişonwin güncel giriştarafbet güncel girişbetkom güncel girişsahabet güncel girişmariobet güncel giriştipobet güncel girişbetturkey güncel girişbahiscom güncel girişmarsbahis güncel girişbahisalroyalbetmercurecasinogamabetcasibom girişbetofficebahisnowbasaribet7slotsbizbet1wingenzobetfreybetmeritroyalbetbetgrambettiltgolegolfunbahisgorabethillbetmaltcasinoparmabetbetticketasyabahisnakitbahisbetwinnerbetwinnerbetgarantirbetmilanobetaresbetbetorspingobahisfixbetcratosroyalbetpashagamingroyalbetholiganbetpokerklaswinxbetsuperbetinbetexpermarsbahisbetperextrabet girişbahigopokerbetabetpublic girişcasibomcasibomsahabetbetparkonwinrent a yachtpalacebetmatbetmaltcasinosekabetpolobetpadişahbetfavoribahisaresbetpusulabetxslotcasibom instagrammarkajbetparibahisbetineceltabetmatadorbetgrandpashabetgobahisparmabetbetkanyonbetkanyononwinsahabetbaywinrokubetmarsbahisextrabetikimislicratosslotwinxbetbahisalgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetmatikbetmatikimajbetsekabetgalabetbetlikejojobetredwinstarzbetjojobetnakitbahisonwinbetistbettiltbetticketnakitbahisbetkomtipobetmostbetmarsbahissahabetmatadorbetbetinebetorspinmatadorbetpashagamingroyalbetholiganbetbaywinwinxbetmatadorbetbetturkeyrexbetjetbahismobilbahissuperbetinbetexpertarafbetbahsineoleybetbetparkbetebetvegabetbetpublicsüperbahistarafbetceltabetromabetorisbetbetlikeshowbetmariobetCasino Metropolcasibombetciosekabetntvsporbetsetrabetpadişahbetpaşacasinodumanbetnorabahismrbahisbullbahismelbetstarzbetdumanbet girişcasibomPusulabet