×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на МС в сряда

Вторник, 25 Август 2020 19:27

 

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

Протоколни кадри и снимки от началото на заседанието ще бъдат качени на ftp сървъра на МС. След края на заседанието ще получите и прессъобщение с приетите правителствени решения.

Представителите на медиите могат да отправят въпросите си по точките от дневния ред към съответния вносител на конкретната точка.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 1. 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 1. 2. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗ­ПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕК­ТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 - 2023 Г. И НА МЕР­КИТЕ ОТ ПЪТНАТА КАРТА ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма             

 1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ДОПИНГ В СПОРТА (2015 - 2024 Г.) ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРИ­ЛАГАНЕ НА КАРТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОМОЩИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ И ДЪР­ЖАВНИТЕ ГАРАНЦИИ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУК­ТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИ­ТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕ­ЛЕЗНИЦИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 6 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪКА ЯМБОЛ - ЗИМНИЦА ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 6 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪКА ЯМБОЛ - ЗИМНИЦА ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ 24 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 192+625“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 192+625 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗ­ГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ДУП­НИЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИ­НАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

Read 785 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */