Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home теми Проект "Безистен-НАР Кабиле" Общинска администрация Ямбол пак сгафи. Сега и за Безистена-Кабиле


Общинска администрация Ямбол пак сгафи. Сега и за Безистена-Кабиле

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 4390 пъти

Гаф ли е или вече го правят нарочно, за да "подкрепят" във времето някои кандидати, но общинска администрация


Гаф ли е или вече го правят нарочно, за да "подкрепят" във времето някои кандидати, но общинска администрация Ямбол за пореден път коригира свое обявление в Агенцията за обествени поръчки. След корекците в обявленията и за канализацията на Каргона и на Регионалното депо пак две седмици по късно се прави корекция в поръчката и за "Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол"

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&;doc_id=526873&newver=2

Защо се съмняваме, че е нарочно - едва ли, когато в число  са изписани 3 141 000 човекът, който набира ще е толкова шашнат, че да напише словом "два милиона".

Нямаме претенции да разбираме от толкова технически подробности, които са добавени, но вероятно специалистите, които се интересуват, а и за желаещите да кандидатстват ще са важни за участие в конкурса за обществената поръчка...

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

 
Номер: РД/02-00148 от 28.02.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Мария Караиванова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.:  046 681311 , E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
 
 
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол

II.3) Кратко описание на поръчката

Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол.Поръчката съдържа две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” Обособена позиция 2: „Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр. Ямбол”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД/02-00100 от 14.02.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-523843
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 34 - 53664 от 14.02.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 339-2013-7
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

523843

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.02.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
 
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2.) т.1.,лява колона

Вместо:

Забележка: В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции следва да докаже реализирането на общ оборот не по-малък от  6 500 000  (шест милиона и петстотин хиляди) лв. без вкл. ДДС и оборот от строителство, което е предмет на поръчката* не по-малко от  3 141 000  (два милиона) лв. без вкл. ДДС .

Да се чете:

Забележка: В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции следва да докаже реализирането на общ оборот не по-малък от  6 500 000  (шест милиона и петстотин хиляди) лв. без вкл. ДДС и оборот от строителство, което е предмет на поръчката* не по-малко от  3 141 000  (три милиона сто четиридесет и една хиляди) лв. без вкл. ДДС.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
 
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
 
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) т.1.,лява колона

Да се чете:

Представянето на други документи (приемо-предавателни-протоколи и/или издадени разрешения за въвеждане в експлоатация) не отменя необходимостта, договорът, на който участникът се позовава, да е придружен с конкретна препоръка, указваща добро изпълнение.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.1

Да се чете:

т.22 Участникът да докаже регистрацията си в някой от проф.регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно нац. му закон. Участникът да е вписан в ЦПР на строителя и издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на за строежи от I група, от I до V категория „недв.културни ценности с категория "световно значение" и "нац. значение, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии”, като в декларация свободен текст декларира тези обстоятелства и не представя документ за регистрация, тъй като достъпът до този регистър е свободен и вписаната в него информация е достъпна по електронен път. Участникът, установен в друга държава - членка на ЕС, представя сертификат или документ за регистрация от административен орган или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, да осъществява дейности за извършване на строително-монтажни работи обект на настоящата обществена поръчка или декларация за наличието на такава регистрация.Регистрацията трябва да отговаря на I група и удостоверяваща обстоятелствата по чл. 137 ал. 1 т. 1 буква „М“ и 'Н' от ЗУТ - строит. на недв. култ. ценности с катег.„световно значение“ и „нац. значение“ и реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория. В случай че участникът е обединение изискването се отнася за партньорите, които ще извършват строителството.Подизпълнителитеда бъдат вписани в ЦПР на строителя и да отговаря на съотв. група и категория, изискваща се за съотв.част от работата, която ще извършват.

V.9) Друга допълнителна информация:

Направените корекции в оригиналното обявление водят до следните промени в документацията за участие: В раздел мин. изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация в т.1 б."а". вместо Забележка: В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции следва да докаже реализирането на общ оборот не по-малък от  6 500 000  (шест милиона и петстотин хиляди) лв. без вкл. ДДС и оборот от строителство, което е предмет на поръчката* не по-малко от  3 141 000  (два милиона) лв. без вкл. ДДС, да се чете Забележка: В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции следва да докаже реализирането на общ оборот не по-малък от  6 500 000  (шест милиона и петстотин хиляди) лв. без вкл. ДДС и оборот от строителство, което е предмет на поръчката* не по-малко от  3 141 000  (три милиона сто четиридесет и една хиляди) лв. без вкл. ДДС .


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша "№18, РБългария 1000, София, Тел.:  02 9884070 , E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с направени препоръки в доклад на Агенцията по обществени поръчки изх. № ПК-РР-143 от 21.02.2013 г. относно поле III.2.3. условието за вписване в ЦПРС следва да е част от поле III.2.1). (както е посочено в настоящето решение поле V.8, т.2).


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Иванов Славов
Длъжност: кмет на община Ямбол

това най-малкото...

Сетне текстовете се четат, надяваме се, поне от  трима души, преди да се предложат за подпис на кмета инж. Славов.

Последно променена наПонеделник, 23 Септември 2013 09:45
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

ГАЛЕРИЯ 2