×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ИК " Да спасим Ямбол от кмета" входираха в ОА Featured

Четвъртък, 05 Октомври 2017 03:35


С И Г Н А Л за проверка

До областен управител на област Ямбол
                                Димитър Иванов

                                До Окръжна прокуратура гр.Ямбол
                                Дойчин Дойчев

                                До медиите

С И Г Н А Л
за проверка
 от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“
адрес гр.Ямбол, ул.“Николай Петрини“ 37, тел 046 66 40 40

Относно РЕШЕНИЕ по т.3. Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г. НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2017г.

    Уважаеми г-н Иванов,
    Уважаеми г-н Дойчев,   
    Ние от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“ сме на мнение, че въпросното решение на ОбС Ямбол е прието в нарушение на законите и наредбите защото са допуснати съществените пропуски относно законността на проведеното публично обсъждане касаещи обема и съдържанието на публикуваната информация предмет на публичното обсъждане!!! Затова си позволяваме да ги цитираме наново:
1.    Не са спазени изискванията на чл.140 от Закона за публичните финанси с отчета да се представя информация и за изпълнението на фискалните цели - а именно за дълга, поети ангажименти и задължения за разходи - липсваха за обсъждане материалите!!!
Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
    (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
                1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
                2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3;
                3. друга отчетна информация.
(3)    В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.

    Чл. 82.
    (3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
    1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
    2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
    3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
    4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5.    очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
   
    Липсваха каквито и да е отчети за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.!!!

2.    Липсваше също какъвто и да е отчет съгласно изискванията на чл.32 ал.3 от  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
    Чл. 32 (1) Кметът на Община Ямбол изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общински съвет.
    (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
        1. годишен отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга на контролираните от общината лица по чл. 8а от ЗОД, придружен от справка от Регистър „Общински дълг”;
        2. отчет на капиталовите разходи;
        3. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
        4. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл.28, ал.1.
        5. друга отчетна информация.
    (3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели и за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза.

    Публикуването на  отчетите на общинските предприятия е особено важен елемент от общественото обсъждане поради това, че същите тези предприятия са щедро финансирани с пари на данъкоплатците и въобще не е безразлично как са похарчени тези средства!!!
    ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВАШЕ ДА Е НАЛИЧНА И ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ ЕДИН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНАТА КЪМ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ, А ТЯ ЛИПСВАШЕ И ТОЧНО ТОВА ПРАВИ ПРОВЕДЕНОТО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НЕЗАКОННО!!!

    В ОЧАКВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ВИ:
Александър Петров ................................
Борислав Пехливанов..............................
Каньо Канев..............................................
Иван Кърцъков..........................................
Недко Попов..............................................
Красимир Стойчев....................................
Димитър Иванов........................................
Рафаел Калдерон.......................................

КАКТО И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ


 

Last modified on Четвъртък, 05 Октомври 2017 03:43
Read 1224 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo