×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на МС днес

Сряда, 19 Април 2017 12:44


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
П Р Е С С Л У Ж Б А

1594 София                                                        тел. 9402770
бул. “Дондуков” №1                                                   факс 9802101
WEB site: http://www.government.bg/, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ИА „Сертификационен одит на средствата
от европейските земеделски фондове“
ще контролира средствата от Европейския фонд
за морско дело и рибарство

Контролът на средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство ще се осъществява от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Това реши правителството като намали броя на фондовете, попадащи в обхвата на контрол на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.
Промяната се прави с цел оптимизиране работата на агенциите и подобряване ефективността на системата за управление на програмата. Изменението няма да доведе до увеличаване на общата численост на администрацията. Ще се използват свободни щатни бройки на Министерството на земеделието и храните.
ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ изпълнява функции на сертифициращ орган за извършване одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Уточнен е редът за изплащане на командировъчни за българските военнослужещи, участващи
в операцията на НАТО в Косово

Правителството прие допълнение в решението от ноември 2016 г., с което се разрешава изпращането на до 10 военнослужещи от българските въоръжени сили за участие в операцията на силите на НАТО в Косово в състава на батальона за разузнаване и наблюдение.
Промяната е продиктувана от факта, че българските военнослужещи ще изпълняват задачи и извън района на базата, в която ще бъдат настанени. Това налага изплащането на пътни и квартирни разходи, както и на допълнителни дневни пари в случаите, когато изпълнението на тези задачи е с продължителност, по-голяма от един ден. Средствата ще бъдат осигурявани от бюджета на Министерството на отбраната.


България ще предостави хуманитарна помощ
за Афганистан, Йемен и Сирия

Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ за Афганистан, Йемен и Сирия. Общият размер на помощта възлиза на 300 000 евро, като те се осигуряват от одобрените средства от бюджета на МВнР, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.
Средствата ще бъдат предоставени чрез съответни доброволни вноски към бюджетите на Международната организация по миграция, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, Международния комитет на Червения кръст, Детския фонд на ООН, Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности и Световната продоволствена програма.
Осигурената помощ ще допринесе за преодоляване на хуманитарните предизвикателства в Афганистан, Йемен и Сирия, за възстановяване на страните и за подобряване на положението на техните граждани. Отпуснатата хуманитарна помощ ще затвърди имиджа на България като държава-член на ЕС, която е съпричастна към усилията на международната общност за решаване на проблемите на мира, стабилността и развитието на трите страни.


Сметната палата получава допълнителни офиси
в Стара Загора

Сметната палата получи безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост, за осъществяване на дейността и професионалните й задължения. Трите допълнителни офиса се намират в сградата на ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №22 в Стара Загора.
С друго решение, поради отпаднала необходимост, от Държавната агенция „Технически операции“ се отнема правото на управление върху имоти – публична държавна собственост. Те се обявяват за частна държавна собственост и се предават за управление на областния управител на Варна.
Единият от имотите се намира в землището на с. Господиново, община Бяла, и включва сгради и съоръжение. Вторият е в местността „Траката“ в община Варна и представлява терен с площ 9,5 дка и 14 сгради в него.


Администрацията на Министерския съвет и МБВР ще си сътрудничат за въвеждане на принципа
на споделените услуги
в централната администрация

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Администрацията на Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът ще бъде сключен в изпълнение на Меморандума за разбирателство между българското правителство и Световната банка за партньорство и подкрепа при усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Целта е получаване на консултантска помощ от МБВР за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация. Реформата предвижда администрациите постепенно да се освободят от изпълнението на несвойствени функции от общ и спомагателен характер, за да могат да се концентрират върху ключовите си функции. Цели се създаването на организационен модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и IT дейностите на други администрации.
В рамките на споразумението ще бъде изготвен детайлен анализ на текущото състояние в България и проучени добри практики от други държави. Ще бъде извършен преглед и анализ на законодателството и ще бъдат изготвени предложения за нормативни промени. Ще се извърши приоритизация на сферите и дейностите за въвеждане на споделени услуги и ще се разработи пътна карта. Предложеният модел ще бъде пилотно приложен чрез създаването на две звена за предоставяне на споделени услуги в администрацията. МБВР ще разработи методологическа рамка, цялостна комуникационна програма и механизъм за управление на промяната за изграждането и поддържането на подкрепа за реформите.
По отношение на обектите със социални и представителни функции, собственост на държавната администрация, ще бъде изготвен анализ на текущото състояние и ще бъдат отправени препоръки за подобряване на модела на тяхното управление. По време на цялостното изпълнение на проекта ще бъде извършван мониторинг и оценка на действието на модела, с оглед неговото последващо приложение и в други административни структури.


Одобрена е българската позиция за заседание
на министрите от ЕС,
отговарящи за кохезионната политика

Министерският съвет одобри българската позиция за заседанието на Съвета по общи въпроси – формат „Кохезионна политика“, което ще се проведе на 25 април 2017 г. в Люксембург. На него ще бъде проведен дебат за ролята на кохезионната политика след 2020 г.
България ще акцентира, че европейската кохезионна политика е преди всичко политика за дългосрочни инвестиции в растеж и заетост и произтича от Договора за функционирането на ЕС. България вярва, че като основна инвестиционна политика на ЕС, тя има пълния потенциал да предоставя проактивни решения, насочени към по-доброто бъдеще на ЕС и неговите граждани. Страната ни смята, че кохезионната политика трябва да продължи да се прилага във всички и от всички региони на ЕС, да е по-фокусирана върху резултатите, отколкото върху процедурите, да бъде прилагана в условията на взаимно доверие между участниците, с по-малко и по-ефективни предварителни условия, водещи до реални и ефективни реформи. Очаква се министрите да одобрят заключения под надслов „Да направим кохезионната политика по-ефективна, отговаряща на нуждите на нашите граждани и по-видима за тях“.
Ще бъдат одобрени и заключения по доклад на Европейската комисия за изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС. Сред тях е и Стратегията за развитие на Дунавския регион, в която страната ни е участник. Председателството ще информира и за напредъка в работата на ниво ЕС по опростяването на правилата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.
Правителството одобри доклад с резултатите от заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” – част „Вътрешни работи”, проведено на 27 март в Брюксел. Дискусиите на министрите бяха съсредоточени върху граничното управление, повишаването на ефективността от връщането, актуалната миграционна ситуация и реформата на общата система на убежище.
България се присъедини към виждането, че основното предизвикателство пред ефективните връщания остава трудната комуникация с държавите на произход и транзит и за да бъде постигната стабилност, политическите договорености с третите страни следва да бъдат обвързани с практически мерки. Делегацията ни постави и въпроса за своевременното предоставяне на достъп на България и Румъния до Визовата информационна система за целите на извършване на справки.


В община Белоградчик ще бъдат проучвани възможностите за добив на строителни материали

Правителството одобри издаването на разрешение за проучване на възможността за добив на строителни материали от площта „Диаклас”, която се намира в землищата на белоградчишките села Праужда и Чифлик. Титуляр на разрешението, което се издава за една година, е „Каро Трейдинг” ООД. За този срок дружеството ще вложи минимум 56 200 лв. в проучвателни дейности.
Друго решение на кабинета предвижда правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Силистар” да бъдат прехвърлени от „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.” на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.”, действащо чрез своя клон „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. – клон България”.
Разрешението за търсене и проучване е дадено от Министерския съвет с РМС №814 от 16 октомври 2015 г. Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Закона за подземните богатства.
С решението се променя и условното наименование на площта на търсене и проучване на подземни богатства – от „Блок 1-14 Силистар“ на „Блок 1-14 Хан Кубрат“.


Одобрен е доклад за изпълнението на мерките
от Плана за подготовка
на Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството прие Доклада за изпълнението към 13 април на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС.
В резултат на подобрената координация между отделните административни звена, ангажирани пряко или косвено с подготовката на Българското председателство, е постигнат съществен напредък в изпълнението на мерките, заложени в Плана, и са преодолени значителните забавяния в процеса на подготовка, констатирани при встъпването на служебното правителство в длъжност.
От предвидените в Плана общо 57 мерки седем са изпълнени, три са частично изпълнени, една мярка е с отпаднала необходимост от изпълнение, 12 мерки предстои да се изпълнят съгласно регламентираните срокове. Голяма част от мерките са в процес на изпълнение – общо 25, тъй като срокът им за изпълнение е в средата или в края на годината или се изпълняват текущо. По девет мерки със срок за изпълнение края на м. март 2017 г., въпреки натрупаното закъснение, водещо до невъзможност за изпълнението им в срок, са предприети спешни действия и е постигнат значителен напредък.
До края на годината предстоят месеци с изключително интензивен режим на работа, поради което е необходимо мобилизирането на усилията на всички органи и институции, включени в процеса на подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.


Утвърдени са годишните национални програми
за развитие на образованието

Министерският съвет одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. През 2017 година за дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 59 500 000 лева при 50 394 000 лева през 2016 година. Средствата се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на МОН.
Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 30 717 000 лв.), „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4 400 000 лв. ), „Роден език и култура зад граница” (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2 983 500 лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (4 700 000 лв.), „Без свободен час “ (2,5 млн. лв.), „Квалификация“ (600 000 лв.),“ Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (1 500 000 лв.), „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (10 230 000 лв.). „Развитие на системата на предучилищното образование“ (400 000 лв.) и „Обучение за ИТ кариера“ (270 000 лв.).
За първи път се финансира национална програма за предучилищното образование. Нейната цел е да се гарантира равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се да бъдат обхванати 130 детски градини и училища с подготвителни групи, 1600 деца и 1600 родители. Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“, която е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“.
Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детските градини, а не само училища, както е досега, а финансирането е увеличено с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 32 000 заместващи педагогически специалисти.
Бюджетът на програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е увеличен с близо шест милиона лева, които ще бъдат използвани за обезщетения на учители и персонал, с които са прекратени трудовите правоотношения поради пенсиониране или на друго основание.
Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии” е с 3 милиона лева повече, отколкото през 2016 година. Парите ще се използват за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини. В поне 100 училища ще се осигури интернет връзка и достъп до облачни образователни услуги.
От заложените 4,7 млн. лв. по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2,4 млн. лв. са за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, 1,5 млн. лв. – за модернизиране на професионалното образование, и 800 000 лева – за осигуряване на целодневно обучение на учениците.
Малко повече от половината от предвидените по програмата „Ученически олимпиади и състезания” средства ще бъдат инвестирани в обучение на талантливи ученици, които да участват в олимпиади, а с останалите ще се организира провеждането и участието в национални и международни олимпиади и състезания.


Процедурата за получаване на семейни помощи
за деца се улеснява

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Целта им е да се облекчи административната процедура за семействата.
С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите ще отпадне задължението да представят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.
С промените се урежда и редът за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане съобразно влезлите в сила от началото на годината изменения в Закона за семейни помощи за деца.


Председателят на ДАМТН ще определя
и администрира уникалните кодове
на производители на плавателни съдове

Правителството одобри промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване. С допълненията се осигурява прилагането на европейски регламент относно процедурите за идентификация на плавателните съдове.
На председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се възлага да определя и администрира уникалните кодове на производители на плавателни съдове, обхванати от наредбата. Определянето на такива кодове се извършва еднократно за всеки български производител и за всеки производител от трета държава, който ще пуска плавателен съд на пазара на територията на България и няма определен код от друга държава-член на Европейския съюз. С постановлението са определени документите, които икономическите оператори подават, срокът за изпълнение на процедурата и правила за отказ и обжалване. Постановлението не предвижда събиране на такси.
За българските производители, които вече произвеждат плавателни съдове, обхванати от наредбата, е определен 1-месечен срок за подаване на заявление за определяне на уникален код на производител.
Постановлението ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Разрешено е извършването на хидротехнически работи за постигането на проектни дълбочини
в пристанищен терминал Бургас-изток – 2

Министерският съвет разреши изпълнението на дейности, свързани с хидротехнически работи за постигане на проектни дълбочини, строителството на кейови места за обработка на товари и вертикална планировка на територията на пристанищен терминал Бургас-изток – 2 с моторен кораб „Glanford“, плаващ под знамето на Руската федерация.
Драгажните дейности ще се извършват от „ЕИС – Строителна компания“ ЕООД в изпълнение на сключен договор с „БМФ порт Бургас“ ЕАД.
Разрешението е за срок до 20 декември 2017 г.


Бригаден генерал Михаил Попов е предложен
за командир на Сухопътните войски

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Михаил Попов за командир на СВ. Той е предложен и за удостояване със звание генерал-майор.
Бригаден генерал Попов изпълняваше временно длъжността командир на СВ след определянето на генерал-лейтенант Андрей Боцев за началник на отбраната.
За заместник-командир на СВ е предложен бригаден генерал Валери Цолов, досегашен началник на щаба на СВ.
За удостояване с висшето офицерско звание „генерал-майор” е предложен бригаден генерал Данчо Дяков, съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност.

Read 713 times
Rate this item
(0 votes)

Etarget ADS Custom HTML advanced 468x60 after news

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo