×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ДНЕВНИЯ РЕД НА МС, подал оставка, защото народа не му вярва, в СРЯДА

Вторник, 10 Януари 2017 15:58


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ДА ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСОКОПРОХОДИМА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА
Внася: министърът на отбраната
5. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на земеделието и храните
6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА „СВЕТА СОФИЯ” – СОФИЯ
Внася: министърът на здравеопазването
7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
Внася: министърът на земеделието и храните
8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
Внася: министърът на външните работи
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТИТУЛЯР НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА В ПЛОЩ „БЛОК 1-22 ТЕРЕС”, РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ №807 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на енергетиката
10. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЕШОВИЦА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
Внася: министърът на енергетиката
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „ПИРИНКОВЕЦ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПЛОСКИ И С. ЛИЛЯНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД, ГР. САНДАНСКИ
Внася: министърът на енергетиката
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕ ПРЕЗ 2017 Г. НА ЧАСТ ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ПО ВАЛУТНА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА КВОТИ НА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ ЧРЕЗ ТЪРГ, ПОСТЪПИЛ В БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
Внася: министърът на околната среда и водите

Last modified on Вторник, 10 Януари 2017 17:10
Read 417 times
Rate this item
(0 votes)

Etarget ADS Custom HTML advanced 468x60 after news

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo