Нед12172017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Политика ДНЕВНИЯ РЕД НА МС, подал оставка, защото народа не му вярва, в СРЯДА


ДНЕВНИЯ РЕД НА МС, подал оставка, защото народа не му вярва, в СРЯДА

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 384 пъти


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ДА ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСОКОПРОХОДИМА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА
Внася: министърът на отбраната
5. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на земеделието и храните
6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА „СВЕТА СОФИЯ” – СОФИЯ
Внася: министърът на здравеопазването
7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
Внася: министърът на земеделието и храните
8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
Внася: министърът на външните работи
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТИТУЛЯР НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА В ПЛОЩ „БЛОК 1-22 ТЕРЕС”, РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ №807 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на енергетиката
10. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЕШОВИЦА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
Внася: министърът на енергетиката
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „ПИРИНКОВЕЦ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПЛОСКИ И С. ЛИЛЯНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД, ГР. САНДАНСКИ
Внася: министърът на енергетиката
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕ ПРЕЗ 2017 Г. НА ЧАСТ ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ПО ВАЛУТНА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА КВОТИ НА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ ЧРЕЗ ТЪРГ, ПОСТЪПИЛ В БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
Внася: министърът на околната среда и водите

Последно променена наВторник, 10 Януари 2017 19:10
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2