ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МС В СРЯДА

Вторник, 03 Януари 2017 16:431. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2017-2020 Г.
Внася: министърът на здравеопазването
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ НА РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017-2021 Г.
Внася: министърът на здравеопазването
3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
Внася: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Внасят: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
                              министърът на регионалното развитие и благоустройството
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СМОЛЯН.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - БУРГАС.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КУБА ЗА ВЗАИМНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ДВЕТЕ СТРАНИ.
Внася: министърът на външните работи
10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 3505-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на енергетиката
11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3507-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на здравеопазването
12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на околната среда и водите
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ „ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ“ АД - ВАРНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛЕСПОРТ“ - ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – ВАРНА“, СКЛЮЧЕН НА 8 ЮНИ 2005 Г. МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, И „БМ ПОРТ“ АД - ВАРНА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ВАРОВИЦИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ЦАРЕВЕЦ“, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, И „ХЕМУС-М“ ЕАД - МЕЗДРА, НА 18 ЮНИ 1999 Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2004 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 12 МАРТ 2007, ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 29 ЮЛИ 2011 Г.
Внася: министърът на енергетиката
15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.
Внася: министърът на здравеопазването
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ ВЪРХУ ТЯХ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА АПОРТИРАНЕТО ИМ В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на младежта и спорта
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Read 789 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Последни новини

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo