Нед12172017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Съд/ Прокуратура Екс зам. кметът Иван Кърцъков не успя да глоби бившия си подчинен Кабрански


Екс зам. кметът Иван Кърцъков не успя да глоби бившия си подчинен Кабрански Избрана

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1013 пъти


Но пък научи, а научи и другите  как да го правят
А както е задухал и един друг вятър от Запад...

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

№9/6.1.2017г.                                          гр.Ямбол

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ЯМБОЛ,ПЪРВИ  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

НА шести януари  2017  год.

В закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ДИАНА ПЕТКОВА

 

                                  

Секретар Ст.Гюмлиева

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

адм. дело №  288 по описа на 2016 г.

        За да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по  чл.304-чл.306 АПК.Образувано е по молба рег.№2315/15.12.2016 год. на И.Д.К.,*** с искане за налагане на административно наказание по реда на чл.304 АПК на Секретаря на Община Ямбол ,определен със заповед на Кмета на Община Ямбол за решаващ орган по чл.28 ал.2 ЗДОИ,за неизпълнение на съдебно решение по адм.д.№75/2015 год. по описа на Адм.съд-Ямбол.В молбата се сочи, че с цитираното решение, потвърдено от ВАС отговорното длъжностно лице е било задължено да предостави искания от молителя достъп до обществена информация, но същото с постановеното от него решение не е уважил изцяло направеното искане.Поради това и Ив.К. сезира съда с искане за налагане на административно наказание по реда на чл.304 АПК.

        На осн.чл.306 ал.3 АПК на Секретаря на Община Ямбол е изпратен препис от молбата, като в предоставения от съда срок същия е представил писмени обяснения, към които са представени копие от решение № 2801-20260/15.11.2016 год., заедно с копия от приложенията към него.

       Наказващият орган, след запознаване с доводите на молителя и материалите по делото приема за установено от фактическа страна  следното:

       Със заявление вх.№2801-36572/10.10.2014 год. И.К. е отправил искане по ЗДОИ до Кмета на Община-Ямбол и до Гл.архитект на Община-Ямбол, че желае да получи заверени копия/извадки/ от предпоследния и последния влезли в сила ПУП-ПЗР на Каргонския пазар, в частта отнасяща се до сградата на бившето ОСО-само графична част.С Решение №2801-07016/21.04.2015 год.на Секретаря на Община Ямбол, определен от кмета на Община Ямбол за длъжностно лице по предоставяне достъп до обществена информация е отказан достъп до исканата от Ив.К. информация.Отказът е оспорен пред Адм.съд –Ямбол и с Решение № 74/3.07.2015 год. постановено по адм.д. №75/2015 год. по описа на съда  решението на Секретаря на Община Ямбол е отменено, а заявлението на Ив.К. е изпратено до административния орган за ново произнасяне, като последния се задължава да предостави искания достъп до обществена информация.С Решение №11631/1.11.2016 год. постановено по адм.д.№9174/2015 год. по описа на ВАС, решението на Адм.съд-Ямбол е оставено в сила. С Решение №2801-20260/15.11.2016 год. Секретаря на Община Ямбол в изпълнение на влязлото в сила съдебно решение е разрешил достъп до обществена информация,като на молителя се предоставят заверени копия на : извадка от действащ ПУП-ПРЗ в частта кв.Каргон, Общински пазар: решение по т.2.3 от ІХ заседание на Общински съвет Ямбол от 4.05.2012 год., извадка от действащ ПУП-ПЗР одобрен със заповед от 2003 год., и Заповедта с която е одобрен плана.По делото няма данни това решение на Секретаря на Община Ямбол да е оспорено от Ив.К.. С „жалба” от 15.12.2016 год. последният е поискал налагане на административно наказание  по чл.304 АПК на Секретаря на Община –Ямбол поради това че с решението не се предоставя пълния обем от исканата обществена информация, а именно „графичната част от която да е видно отреждането на сградата”.

       При така установено от фактическа страна,Председателя на Адм.съд-Ямбол прави следните правни изводи:

       Искането/жалба” /на Ив.К. подадено по реда на чл.306 АПК е допустимо,като подадено от легитимирано лице пред компетентния за разглеждането му орган.

       Разгледано по същество същото е неоснователно.

       Съгласно чл.304 ал.1 АПК административно наказание”глоба” се налага на длъжностно лице,което не изпълни задължение,произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, извън случаите по дял пети от Кодекса. Деянието се извършва чрез бездействие.Следователно от обективна страна е необходимо да е налице влязъл в сила съдебен акт, а задължението на длъжностното лице следва да произтича от този съдебен акт.Реда за налагане на наказанието е уреден в чл.306 АПК,като административно наказателното правоотношение се развива между виновното длъжностно лице/нарушител/ и наказващия орган/председателя на съответния съд или упълномощено от него лице/.Подателят на искането не е страна в това производство.

        В случая Секретаря на Община-Ямбол безспорно има качеството на длъжностно лице, адресат на задължението произтичащо от влязло в сила решение по адм.д.№75/2015 год. по описа на Адм.съд-Ямбол.От доказателствата по делото безспорно се установява,че визираното задължение за издаване на административен акт по чл.28 ал.2 ЗДОИ е изпълнено, като постановеното решение е позитивно за заявителя.Същото е издадено преди датата на подаване на искането по настоящото производство.Дали решението е непълно, както се твърди в искането по чл.304 АПК не е въпрос който се преценя в настоящото производство.Ако лицето е недоволно от така постановения административен акт,за него остава възможността да оспори същия по реда на АПК.

         С оглед на  изложеното,Председателя на Адм.съд-Ямбол приема че не са налице законовите предпоставки за ангажиране отговорността на секретаря на Община Ямбол по чл.306 ал.2 във вр. с чл.304 ал.1 АПК.Искането като неоснователно следва да се отхвърли.

         Водим от горното,съдът

 

                                        Р    А    З    П    О    Р    Е    Д    И

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на И.Д.К.,*** за налагане на наказание по чл.304 ал.2 във вр. с ал.1 АПК на Секретаря на Община-Ямбол.

          На осн. чл.306 ал.4 АПК препис от разпореждането да се връчи на Секретаря на Община-Ямбол.

          Разпореждането подлежи на обжалване от Секретаря на Община Ямбол в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Адм.съд-Ямбол.

          Да се уведоми И.Д.К.  ,с посочен адрес за постановеното разпореждане.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ не се чете

       

     

       

 

      

 Последно променена наПетък, 13 Януари 2017 04:05
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2